Som eRkár a som na to hrdý

sep 4 2015

I'm member of eRko and I'm proud of it
Abstrakt: V príspevku sa zameriavame na teoretickú a praktickú oblasť činnosti občianskeho združenia eRko. Vychádzame z nášho pôsobenia v eRku v Betlanovciach v okrese Spišská Nová Ves, ktorého členom sme už od svojich deviatich rokov. Ako deti sme sa zúčastňovali pravidelných stretnutí so svojimi vedúcimi (dobrovoľnými animátormi), ktorí mali pre nás vždy pripravený bohatý program. Cez rôzne aktivity, rozhovory, príbehy, hry, tábory sme spolu so svojimi vedúcimi prežívali radostné spoločenstvo. Stretnutia mali rodinný charakter, kde nám naši vedúci boli osobným príkladom. Stretávali sme sa v kostole alebo v kultúrnom dome v Betlanovciach. Rozvíjali sme svoje schopnosti, vedomosti, talenty a zručnosti. Učili sme sa vážiť si svoj vlastný život, rozvíjať vzťahy s ľuďmi vo svojom okolí, ale aj pomáhať druhým ľuďom (napr. Detský čin pomoci, Dobrá novina). V súčasnosti pôsobíme vo funkcii vedúceho (dobrovoľného animátora).
Kľúčové slová: Občianske združenie eRko. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Mimoškolské vzdelávanie. Voľný čas. Stretávanie. Deti. Mládež. Aktivity.

Abstract: In the article we focus on the theoretical and practical part of activities of the Civic Association eRko. The article is based on our working in eRko in Betlanovce, region Spišská Nová Ves, whose members we have been since the age of nine. We participated regular meetings with our supervisors (voluntary supervisors) as kids, and they had always prepared a rich program. We experienced an enjoyable community with our supervisors through different activities, discussions, games and camps. Meetings had a family character, supervisors were our personal examples. We used to meet in a church or in a house of culture in Betlanovce. We developed our abilities, knowledge, talents and skills. We learned how to appreciate our life, develop relationships with people in our surroundings, help the other people (projects: Children’s act of Help, Good News). At the presence we are acting as supervisors (voluntary supervisors).
Keywords: Civic Association eRko. Movement of Christian children´s communities. After-school education. Spare time. Meetings. Children. Youth. Activities.

História a činnosť neziskovej organizácie eRko

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pomáha svojou činnosťou pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mládeže. Počiatky občianskeho združenia eRko môžeme nájsť v 70. rokoch 20. storočia, keď tajný otec biskup Ján Chryzostom Korec povzbudzoval a viedol kňazov ale aj laikov v troch oblastiach apoštolátu (šírenia viery): s deťmi, mládežou a rodinami. Všetko sa uskutočňovalo tajne, mimo verejnosti v rodinách, v skupinkách a navonok neformálnych spoločenstvách. Následne v roku 1973 začal Evžen Valovič organizovať prvé stretnutia zamerané na deti. Postupom času sa okolo neho zoskupili mladí ľudia, ktorí pracovali s deťmi a mládežou vo viacerých obciach na Slovensku. Celoslovenskú úroveň dosiahli až od roku 1987. V čase nežnej revolúcie, v novembri 1989, sa už stretávalo 17 zástupcov, a to z Banskej Bystrice, Košíc, Prešova, Bratislavy, Trnavy, Humenného, Oravy-Námestova a Malatinnej, Hotianskych Nemiec, Čiernych Kľačian, Hriňovej a Rajca.

Zástupcovia apoštolátu rodín zaregistrovali v januári 1990 ako prví občianske združenie Hnutie kresťanských rodín. Laici, ktorí boli zorganizovaní okolo Evžena Valoviča figurovali v stanovách ako komisia kresťanskej výchovy detí. V júni 1990 začali používať názov Hnutie kresťanskej výchovy detí. Následne v septembri toho istého roku sa na prvom celoslovenskom stretnutí sformulovali definitívne stanovy a upravil sa aj názov na Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pamätný dátum spísania stanov je 22. september 1990. Dňa 3. októbra 1990 sa občianske združenie zaregistrovalo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Neskôr bola k názvu občianskeho združenia pridaná skratka eRko. Je to vlastne písmeno R, hovorovo „erko“, a je začiatočným písmenom slova „radosť“ i názvu časopisu Rebrík, ktorý občianske združenie vydáva.

Hneď od vzniku bolo základom činnosti občianskeho združenia eRko stretávanie detí a mládeže v malých skupinkách, spoločenstvách. Prvé roky občianskeho združenia priniesli so sebou vypracované metodické materiály, námety na stretnutia pre prácu s deťmi a mládežou, ale aj rôzne podujatia na celý rok, ktoré sú formulované do výstižných názvov rôznych tém, ktorými sú prepojené všetky spoločenstvá detí na celom Slovensku. V súčasnosti funguje v eRku dvojročná téma „Rozhýbme svet dobrom“. Tento program vznikol na školské roky 2013 – 2015. Je zameraný na osvojenie si čnostného správania a teda budovania charakteru dieťaťa. Ročná téma predkladá námety na rozhovory a praktické činy detí a mládeže na jednotlivé mesiace. Cieľom je motivovať deti k tomu, aby rozhýbali, menili a ovplyvňovali spoločnosť a teda svet, v ktorom žijú. Slovo spoloČNOSŤ v sebe obsahuje čnosť. Úlohou detí v spoločnosti môže byť práve to, že budú dodržiavať zodpovedný a dobrý životný štýl cez žitie čností, ale k tomu potrebujú pomoc – prítomnosť vychovávateľa, hlavne rodiča, blízkych, ale aj vedúceho.

V lete 1990 dostal Evžen Valovič pozvánku pre dvoch zástupcov na týždňový kurz
pre vedúcich detských spoločenstiev, ktorý usporiadala detská katolícka organizácia Katholishe Jungshar Osterreichs v Rakúsku. Vyslaní boli Maroš Čaučík a Fedor Pisarčík. Kurz bol obohatením po stránke získania nových vedomostí a skúseností, no vytvorilo sa hlavne priateľstvo medzi občianskym združení eRko a Katholishe Jungshar Osterreichs v Rakúsku. Na prelome rokov 1995/1996 eRko organizovalo prvý ročník Dobrej noviny. Zapojilo sa do nej 2 952 koledníkov v 238 skupinkách v 104 obciach a vykoledovali 1 123 996, 90 Sk. Národné dobrovoľnícke centrum oceňovalo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky za ich nezištnú pomoc iným v roku 2014. Porota hodnotila približne 100 navrhnutých nominácií v 9 kategóriách. V kategórii „Dobrovoľnícky projekt roka“ zvíťazila Dobrá novina. Pri preberaní ocenenia „Srdce na dlani“ zástupkyňa Dobrej noviny vo svojom príhovore zdôraznila, že toto ocenenie patrí hlavne 26 000 koledníkom, pre ktorých koledovanie nie je len dobrovoľníctvom, ale stalo sa ich životným štýlom. Prvé ocenenie za dobrovoľný čin roka Srdce na dlani získala Dobrá novina v decembri 1999.

V roku 1996 natočili o občianskom združení eRko dokumentárny film „Radostnou cestou“. Od roku 1997 funguje Detské pastoračné centrum, ktoré začalo svoju činnosť zameriavať na mnohé podnety pre detské spoločenstvá a aj pre pastoráciu detí vo farnosti. Detské pastoračné centrum iniciovalo a odštartovalo v roku 2000 kampane, ktoré trvajú dodnes, a to „Detský čin pomoci“ a „Vypni telku, zapni seba“. Detský čin pomoci je celoslovenská kampaň motivujúca deti a mládež v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Deti a mládež sa samostatne alebo so svojím spoločenstvom usilujú pomáhať ostatným vo svojom okolí. Počas tejto kampane sa deti a mládež učia všímavosti voči potrebám druhých, ktorí potrebujú pomoc. Zúčastňujú sa na živote svojej obce a otvárajú sa pre celé spoločenstvo obce, farnosti. Ak na viacerých miestach Slovenska robí viacero detí drobné dobré skutky, vznikne z toho veľké dielo. Ako príklad uvádzame Detský čin pomoci. V roku 2007 počas tejto kampane deti mapovali vo svojom okolí bezbariérovosť. V v roku 2014 bolo témou Detského činu pomoci heslo: „Vytrvaj v pomoci“. Deti pomáhali vo svojom okolí a výsledkom kampane bolo 10 950 dobrých skutkov a celoslovensky sa vyzbieralo pre chorého Tobiaska 674 kg plastových uzáverov.

Na jar roku 1998 sa občianske združenie eRko zapojilo do celosvetovej koordinovanej akcie „Globálny pochod proti detskej práci“ na znak solidarity s deťmi, ktoré boli nútené pracovať. Zbierali sa odtlačky palcov detí a dospelých, ktorí chceli takýmto spôsobom podporiť úsilie o dodržiavanie detských práv, odstránenie detskej práce a zlepšenie sociálnych podmienok rodín najmä v rozvojových krajinách. V priebehu jedného mesiaca sa nazbieralo 13 243 odtlačkov zo 69 miest a obcí. Z 578 listov s odtlačkami palcov sa vytvorila dvojdielna kniha, ktorá sa začiatkom júna 1998 odovzdala delegátovi konferencie svetovej organizácie práce v Ženeve.

V novembri a decembri toho istého roku občianske združenie eRko zorganizovalo celoslovenskú akciu „Mier pre Sudán“, pri ktorej mali deti možnosť kresliť obrázky a písať listy predstaviteľom konfliktu, vtedy už 15 rokov trvajúcej občianskej vojny v Sudáne. Obom predstaviteľom znepriatelených strán sa poslal rovnaký text listu, ale len polovica každého obrázka. Deti tak chceli adresátov podnietiť k tomu, aby sa stretli, lebo len tak si mohli pozrieť celé kresby. Výsledkom práce bolo 9 299 detských listov zo Slovenska, Rakúska a Kene za Mier pre Sudán. Obe listové zásielky vážili po 27 kg a doručiť sa ich podarilo v lete 1999 prezidentovi Sudánu Omanovi el Bashirovi cez Sudánskeho konzula vo Viedni, a veliteľovi juhosudánskej oslobodzovacej armády Johnovi Garangovi sa listy odovzdali cez jeho zástupcu prostredníctvom talianskych partnerov občianskeho združenia eRko.

V oblasti ochrany práv počatého dieťaťa sa 1. júna 1999 eRkári spojili s ďalšími tromi občianskymi zduženiami: Združenie za pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej Republike, Spoločenstvo života, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar. Zverejnili dokument s názvom „Deklarácia práv počatého dieťaťa“, ktorého cieľom bolo doplniť „Dohovor o právach dieťaťa“ o právnu ochranu ľudského života od jeho počatia a osvetu v oblasti témy nenarodeného dieťaťa. V roku 2000 sa začali organizovať kampane, ktoré taktiež trvajú dodnes: 25. marec „Deň počatého dieťaťa“ a 2. november „Sviečka
za nenarodené deti“.

Na základe spolupráce s Fórom života sa občianske združenie eRko každoročne pripája ku kampani „Deň počatého dieťaťa – 25. marec“, kde sa nosením bielej stužky prejavuje a šíri úcta voči nenarodenému dieťaťu. Z vlastnej skúsenosti vieme, že v našej obci bola kampaň úspešná. Na našich stretnutiach s deťmi sa na túto kampaň pripravujeme mesiac vopred. Stretnutia sme mali na rôzne témy, napríklad hodnota života, jedinečnosť života a o tom, že každý jeden ľudský život je cenný, a to bez rozdielu. Vyrábali sme biele stužky, ktoré sme potom rozdávali v obci spolu s informačnými letákmi a plagátmi kampane. Vyrábali sme darčeky pre tehotné ženy a matky v našej obci, taktiež darčeky našim rodičom ako poďakovanie za vlastný darovaný život. Do tejto kampane sa deti a mládež zapájajú s radosťou a učia sa tak prejavovať a šíriť úctu voči nenarodeným deťom a celkovo voči životu. Podľa nás by sme mali počas tejto kampane položiť otázku aj vlastným rodičom o tom, ako sa pripravovali na naše narodenie, či sa na nás tešili alebo nie, či sme boli chcení alebo nechcení. Preto by sme túto kampaň chceli doplniť o stretnutie, ktorého by sa zúčastnili deti aj so svojimi rodičmi.

Na toto stretnutie by sa deti so svojimi vedúcimi vopred pripravili a poradili o otázkach, ktoré by vhodným spôsobom položili svojim rodičom v diskusii. Stretnutie by sa nieslo v duchu radosti a diskutovalo by sa na tému „môj život“. Deti by so svojimi rodičmi rozoberali fázy tehotenstva matky, čo všetko zažili počas tehotenstva a celkovo očakávania príchodu dieťaťa na tento svet. Myslíme si, že takáto aktivita je veľmi potrebná a dôležitá, aby si deti uvedomovali lásku svoju rodičov, ktorá sa zrodila ešte predtým, ako prišli na tento svet a zároveň to môže do vzťahu rodič – dieťa priniesť nové pozitíva. Právo na život je ten najväčší dar a treba si ho vážiť a ďakovať zaň. Na jednom stretnutí, keď sme sa rozprávali o hodnotách a jedinečnosti života, nám sedemročný chlapec z rozvedeného manželstva povedal o situácii u nich doma. Jeho matka čaká dieťa s iným mužom. Chlapec nám povedal, že už teraz to dieťa veľmi ľúbi a veľmi sa na neho teší, pretože vie, že bude potrebovať aj jeho lásku. Vtedy sme si uvedomili, že kampaň spĺňa v našom spoločenstve účel, pretože chlapec takýmto postojom prejavil aj svoju lásku a úctu k vlastnej matke a takéto poznanie je pre nás nesmierne potešujúce, pretože vidíme, že naša činnosť a úsilie v občianskom združení eRko prináša svoje ovocie. S touto kampaňou úzko súvisí aj kampaň „Sviečka za nenarodené deti“, ktorá sa koná každoročne 2. novembra na sviatok Pamiatky všetkých zosnulých. V tento deň spomíname aj na nenarodené deti, ktoré šancu na život nedostali. Tieto kampane Fóra života, ku ktorým sa pripája občianske združenie eRko, budujú v členoch úctu k životu nenarodených detí, ale hlavne úctu k svojmu vlastnému životu.

Ďalšími projektmi, na ktorých sa eRko zúčastnilo boli:

 • projekt POŠLI ĎALEJ – zameraný na rozvoj životných zručností (priateľstvo, spolupráca, riešenie konfliktov, tolerancia a komunikácia);
 • projekt 3D KLUBY „Dobrovoľne daruj dobro“ sa venoval filantropii cez zakladanie a činnosti detských klubov;
 • projekt VYUŽI SVOJ ČAS poskytoval metodiku zameranú na aktivity pre dvanásť- až trinásťročné deti.

Charakter a princípy neziskovej organizácie eRko

Občianske združenie eRko je registrované v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov. Zároveň ide aj o laické hnutie v cirkvi, ktoré pomáha dobrovoľnícky v oblasti výchovy detí a mládeže, aby robili kroky k osobnej kresťanskej zrelosti. Ako detská organizácia sa pravidelne uchádza o dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určenú na podporu práce s deťmi a mládežou. Príležitostne sa uchádza o ďalšie granty z verejných zdrojov alebo zdrojov z nadácií. Občianske združenie eRko každoročne získava prostriedky z 2 % z dane. Platcovia dane rozhodujú o účele použitia časti svojich odvodov a priamo nimi podporujú vybrané občianske združenia. eRko nie je systematicky financované cirkvou, ale na svoju činnosť získava príležitostné dary aj z cirkvi. Ďalšie dary získava od svojich sympatizantov. Podrobný finančný prehľad uvádza vo svojich výročných správach, ktoré sú dostupné verejnosti na internetovej stránke združenia.

Hnutie je nezisková organizácia, ktorá funguje na princípe členstva – hlavný zdroj tvoria príspevky a granty. Členovia združenia uhrádzajú raz za rok členský poplatok. V roku 2014 bol členský príspevok za dieťa (člena do 15 rokov) 2 € a za animátora 3 €. Príspevok členovia odovzdávajú vo svojej obci osobe zodpovednej za farnosť a tá odovzdáva členské spolu s členskými tlačivami v termíne, ktorý určil vedúci oblastného centra. Ten ďalej zabezpečuje vyúčtovanie členského príspevku podľa aktuálne platných pravidiel schválených celoslovenskou radou na sekretariát eRka. Ak sa rodič rozhodne prihlásiť svoje dieťa
do občianskeho združenia eRko, musí si zistiť, či sa v danej lokalite eRkári stretávajú. Ak áno, tak priamym kontaktom s vedúcim detského spoločenstva v obci sa rodič môže dozvedieť o možnosti zapojenia sa, spôsobu práce stretnutí a pod. V roku 2012 bolo evidovaných 8 515 členov v 39 oblastných centrách.

Organizácia má celoslovenskú pôsobnosť a združuje viac ako 8000 členov. Patrí medzi najväčšie organizácie na Slovensku, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Veľkou snahou občianskeho združenia eRko je pomáhať rodičom detí a mládeže pri výchove a neformálnom vzdelávaní, aby z nich vyrástli zrelé dospelé osoby.

Stručný prehľad:
Detské spoločenstvá – 468
Členovia do 15 rokov – 6 254
Členovia nad 15 rokov – 2 261
Počet obcí – 253
Počet okresov – 58

Organizačná štruktúra občianskeho združenia eRko:

 1. Spoločenstvá zložené z detí, mládeže a vedúcich.
 2. Oblastné centrum koordinuje činnosť a vzájomne sa informuje o chode v jednotlivých obciach na pravidelných stretnutiach vedúcich detských spoločenstiev. Na stretnutiach si vedúci vymieňajú skúsenosti, informácie a vzájomne sa obohacujú a pripravujú spoločné podujatia pre deti a mládež. Pre lepšiu koordináciu činnosti a informovanosti je občianske združenie na Slovensku rozdelené na 5 územných rád. Územná rada Východ, územná rada Spiš, územná rada Nitra – Žilina, územná rada Banská Bystrica – Rožňava, územná rada Bratislava – Trnava.
 3. Celoslovenská rada je najvyšší orgán občianskeho združenia eRko, ktorý tvorí určený počet volených zástupcov z jednotlivých územných rád a predseda hnutia. Členovia celoslovenskej rady sú volení na obdobie troch rokov. Schádzajú sa minimálne dvakrát ročne.
 4. Komisie sú vytvorené z dôvodu rôznorodej činnosti občianskeho združenia. Členovia komisií sú dobrovoľníci, ktorí túto prácu robia vo voľnom čase. Komisie určuje celoslovenská rada. Komisie sa stretávajú niekoľkokrát do roka. Poznáme: duchovno- pastoračnú komisiu, metodickú komisiu PEPO, dobronovinovú komisiu a zahraničnú komisiu.
 5. Sekretariát sa delí na sekretariát eRka, Dobrej noviny a časopisu Rebrík. Sekretariát eRka tvorí predseda hnutia (Juraj Králik), organizačná tajomníčka, metodička eRka, ktorá koordinuje vzdelávanie a kampane, manažérka vzdelávania a regionálna poradkyňa, finančná manažérka a manažérka pre ekonomiku oblastných centier.
  Sekretariát Dobrej noviny sa skladá z riaditeľa (Maroš Čaučík), programového koordinátora a projektových manažérov Dobrej noviny. Sekretariát časopisu Rebrík tvorí šéfredaktorka (Katarína Jantáková), manažérka vydavateľskej činnosti pre deti a ilustrátorka.

Občianske združenie eRko spolupracuje aj s inými organizáciami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Organizácia spolupracuje s:

 • Radou mládeže Slovenskej republiky,
 • Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • organizáciou Iuventa,
 • medzinárodnou katolíckou federáciou detských a mládežníckych organizácií FIMCAP,
 • Radou pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska,
 • platformou mimovládnych rozvojových organizácií PMVRO,
 • medzinárodnou katolíckou alianciou pre solidaritu a rozvoj CIDSE together
  for global justice,
 • Fórom života,
 • Fórom kresťanských inštitúcií.

Občianske združenie eRko spolupracuje s kresťanskou televíziou Lux, ktorá vysiela raz mesačne v relácii „Doma je doma“ deti v spoloČNOSTI, čiže ako žijú deti v občianskom združení eRko. Každý mesiac sa v tejto relácii objavujú členovia občianskeho združenia z rôznych kútov Slovenka. Témou každej relácie je dianie občianskeho združenia eRko v danej obci, lokalite a tiež to, ako pracujú s ročnou témou.

Ciele občianskeho združenia eRko

Cieľom občianskeho združenia eRko je práca s deťmi a mládežou na stretnutiach. Má svoj hlboký zmysel a význam a prejavuje sa v nasledujúcich faktoch, ktoré sme počas nášho niekoľkoročného pôsobenia v eRku pozorovali a môžeme ich rovnako označiť ako ciele združenia eRko, ktoré sa darí napĺňať:

Deti spolu s vedúcimi prežívajú radostné spoločenstvo, kde rozvíjajú svoje vedomosti, talenty a zručnosti, ktoré vedú k osobnej zrelosti a službe druhým.

Cez život v spoločenstve deti, mládež a vedúci spoznávajú svet okolo seba.

Každý eRkár má možnosť nájsť si v spoločenstve svoje miesto bezpečia, istoty, prijatia (takí, akí sme), lásky, ocenenia, otvorenosti, dôvery, služby, rastu, modlitby, znášania ťažkostí, ale aj odpúšťania, prijímania chýb.

Občianske združenie eRko organizuje každoročne na prelome mesiacov máj a jún pre deti, mládež a dospelých kampaň s názvom „Vypni telku, zapni seba!“, ktorej cieľom je týždenné obmedzovanie televízie, počítačových hier, sociálnych sietí a iných médií. Kampaň nie je bojom proti médiám, ale jej cieľom je podporovať zmysluplné využite voľného času detí a mládeže. Organizácia cez túto kampaň pozýva na každodenné stretnutia počas týždňa, aby deti trávili tento čas so svojimi rodičmi, blízkymi, kamarátmi v spoločenstve. eRko ponúka počas tohto týždňa diskusie, hry, aktivity, výlety a súťaže ako formu efektívneho využitia voľného času. Rodičia doma alebo vedúci na stretnutiach vedú s deťmi a mládežou diskusie na rôzne témy. Jednou z nich je aj téma týkajúca sa drog, alkoholu a iných návykových látok. Cez rôzne príklady sa deťom a mládeži ukazuje reálna hrozba užívania návykových látok. Vyvrcholením celej tejto akcie je oslava Medzinárodného dňa detí. V roku 2014 organizácia organizovala už 14. ročník a zúčastnilo sa ho približne 7 000 oficiálne zaregistrovaných účastníkov zo 150 obcí Slovenska.

Kampane občianskeho združenia eRko

Občianske zduženie eRko organizuje rôzne akcie pre deti, mládež a ich vedúcich. Lenže združenie organizuje aj akciu, na ktorej sa podieľajú deti spolu so svojimi vedúcimi a pomáhajú druhým deťom, ktoré pomoc potrebujú. Táto akcia sa volá „Dobrá novina“. Ide o kolednícku akciu počas vianočného obdobia, kedy skupinky detí navštevujú rodinné príbytky vo svojich farnostiach (obciach) a zvestujú radostnú zvesť o narodení Ježia Krista a súčasne zbierajú finančné dary. Dobrá novina tieto finančné dary poskytuje rozvojovým krajinám v Afrike. Ako uvádza eRko, z 18. ročníka Dobrej noviny sa na Slovensku tejto akcie zúčastnilo 21 503 detí s 5 235 dobrovoľníkmi, v 1 268 obciach navštívili 77 466 rodín a výťažok zbierky bol 869 891,81 €.

Na prelome rokov 2014/2015 prebiehal 20. ročník Dobrej noviny a vyzbieralo sa 949 709,53 €. Príprava na Dobrú novinu je v každom spoločenstve iná, ale rovnaká v jednom. V tom, že všetky spoločenstvá chcú pomôcť deťom v inom svete. Koledníci sa najprv stretnú na slávnostnom vyslaní koledníkov, na ktorom slovenskí biskupi počas svätých omší osobne povzbudzujú koledníkov a udeľujú im osobitné požehnanie. Súčasťou tejto akcie je rozvojové vzdelávanie a výchova k solidarite.

eRkári v Betlanovciach

Do Dobrej noviny sa v roku 2014 zapojili ako každý rok aj členovia eRka z Betlanoviec v okrese Spišská Nová Ves. Príprava v našom spoločenstve na Dobrú novinu 2014 vyzerala nasledovne: prvý týždeň sme mali stretnutie na tému život v Afrike, ktorý sme spoznávali prostredníctvom metodického materiálu občianskeho združenia. Deti a mládež cez fotografie, videá a príspevky videli, ako žijú ich rovesníci v rozvinutých krajinách. Počas druhého týždňa sme sa zúčastnili slávnostného vyslania koledníkov v Spišskej Novej Vsi, kde nás otec biskup Štefan Sečka počas svätej omše povzbudil ku koledovaniu a udelil nám požehnanie. Počas tretieho týždňa sme spolu s deťmi pripravovali kolednícky program. Na štvrtý týždeň, presne 26. decembra 2014, sa u nás konala Dobrá novina. Spolu s deťmi sme v Betlanovciach navštívili 41 rodín a vyzbierali finančné prostriedky v hodnote 430 €. Taktiež každoročne v januári sa koleduje aj u prezidenta Slovenskej republiky.

Obr. 1. Dobrá novina v Betlanovciach 2014 – koledovanie v rodinnom dome (súkromný archív autora). Obr. 1. Dobrá novina v Betlanovciach 2014 – koledovanie v rodinnom dome (súkromný archív autora).

V máji sa deti a mládež stretávajú na pútnických miestach v Rajeckej Lesnej a v Levoči, kde sa každoročne koná podujatie „Misijná púť detí“. Ide o podujatie, na ktorom sa ďakuje deťom za to, že sa zúčastnili Dobrej noviny a kde sa malé spoločenstvá stretávajú s ostatnými spoločenstvami z celého Slovenska a vytvárajú jeden celok, jedno veľké radostné spoločenstvo. V roku 2015 sa tejto púte zúčastnilo okolo 3 500 pútnikov. Misijnej púte v Levoči sme sa zúčastnili aj my. Počas výstupu na pútnické miesto deti spolu so svojimi rodičmi a vedúcimi (animátormi) trávili čas pri rôznych úlohách, aktivitách, ktoré boli
pre nich pripravené a na ktorých sa dozvedeli o čistom srdci.

Hlavnou témou tohtoročnej púte bola myšlienka „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Na pútnické miesto sme všetci niesli so sebou vopred dohodnutý obetný dar, ktorý bol prostredníctvom diecéznych charít venovaný ľuďom v núdzi. Deti priniesli na púte obetné dary – v Rajeckej Lesnej konzervy a v Levoči zemiaky. Na konci púte sme spolu s deťmi prosili v modlitbe o mier pre krajiny sužované ozbrojenými konfliktami – Ukrajinu, Keňu, Sýriu, Irak a Južný Sudán. Toto podujatie občianskeho združenia eRko je chvályhodné v tom, že sa stretávajú celoslovensky, a to tak členovia, ako aj nečlenovia organizácie, a na pútnických miestach vytvárajú spoločenstvo, ktoré sa spája a pomáha druhým ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú a vznikajú nové vzťahy a priateľstvá medzi spoločenstvami z iných obcí, farností.

Dobrá novina organizuje pre dobrovoľníkov trojmesačný pobyt v Keni s názvom „Dobrovoľníci pre Afriku“. Dobrovoľníci musia spĺňať isté kritériá, napríklad vek minimálne 21 rokov, plynulá komunikácia v angličtine, ochota pracovať s chudobnými a znevýhodnenými. V roku 2013 s finančnou podporou SlovakAid tento pobyt absolvovali traja dobrovoľníci, ktorí pracovali v programe na podporu detí so zdravotným postihnutím v Kitale, v projekte pre dievčatá v Nairobi a v programe na podporu chlapcov ulice v Nyeri.

Pomoc rodičom pri výchove detí a mládeže

Občianske združenie eRko pomáha rodičom pri výchove sprostredkovávaním hodnôt deťom a mládeži prostredníctvom vyškolených mladých dobrovoľníkov (animátorov). Pod pojmom vyškolený dobrovoľník, animátor, chápeme osobu staršiu ako 15 rokov, ktorá má absolvovaný kurz Začíname a akreditovaný Základný kurz alebo iný kurz, ktorý rozvíja cez viaceré roviny vedúcich detských spoločenstiev. Deti a mládež sa spolu s vedúcimi stretávajú na pravidelných stretnutiach, na ktorých rozvíjajú svoje schopnosti, talenty, vedomosti. Vedúci sú nositelia vzoru a preto sú cez nich deťom a mládeži odovzdávané hodnoty občianskeho združenia.

Identifikovali sme dva typy princípov upevňovania hodnôt v občianskom združení eRko: vonkajšie a vnútorné princípy.

Vonkajšie princípy:
1. „Mám čas.“ Tento princíp znamená mať čas a zároveň aj mať rád (mať rád deti
na stretnutiach a mať na nich čas).
2. „Čítam, študujem.“ Tento princíp je pre animátora úlohou, občianske združenie mu poskytuje rôzne kurzy vzdelávania, ktoré mu do budúceho pôsobenia môžu pomôcť pri práci s deťmi na stretnutiach a iných aktivitách, akciách.
3. „Rád sa hrám.“ Hra je vo všeobecnosti činnosť, ktorú vykonáva človek dobrovoľne a rád. Aj animátor sa na stretnutiach s deťmi hrá. Ide o hry, aktivity prispôsobené vekovej kategórii, kde sa vlastne deti odreagujú a zabavia.
4. „Deliť sa so skúsenosťami.“ Každý animátor si robí spätnú väzbu samého seba, ktorá mu vytvorí obraz o dianí vo svojom spoločenstve (čo sa naučili, čo zažili) a so skúsenosťami sa delí aj s ostatnými vedúcimi v iných obciach, mestách alebo v oblastnom centre a pod.
5. „Chodiť na stretnutia.“ Tento princíp úzko súvisí s prvým princípom. Ak si animátor zvolí túto cestu pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mládeže, má si vo svojom živote nájsť miesto a čas pre spoločenstvo, s ktorým bude pracovať..

Vnútorné princípy:

 1. „Živá viera.“ Animátor deťom a mládeži svedčí o viere svojím životom.
 2. „Rozvoj otvoreného spoločenstva.“ Ide o snahu animátora rozvíjať stretnutia, spoločenstvo, a to tak, že hľadá spojitosť medzi ním a deťmi a mládežou v jeho spoločenstve. Snaží sa byť tolerantný, prijímať každého takého, aký je, rozvíjať spoluprácu s ostatnými farnosťami, obcami, byť solidárny k tým, ktorí majú nedostatok.
 3. „Mám úctu k životu.“ Svojím životom byť príkladom pre deti a mládež. Vážiť si svoj život i život iných ľudí. Ak chce byť animátor správnym príkladom, nesmie napr. fajčiť, drogovať, konzumovať alkohol.
 4. „Žiť zodpovednosť a dôveru.“ Byť spoľahlivý, pravdivý, dôveryhodný pre deti, mládež a ich rodinu, aby rodičia vedeli, že sa môžu na animátora spoľahnúť a zveriť mu svoje deti.
 5. „Slúžiť s radosťou.“ Každý animátor sa pre túto službu rozhoduje dobrovoľne, hoci nie je to vždy ľahké, ale každého táto služba obohacuje a posilňuje do ďalšieho rozvoja vlastného života.

Vyvrcholením celoročného stretávania sa na stretnutiach sú tábory. Tie zvyknú byť motiváciou pre zapojenie sa do ďalších pravidelných aktivít eRka pre deti. V tábore majú deti viac času na vzájomné spoznávanie sa a pomoc druhým, ale aj spoznávanie samého seba. V roku 2015 sme pripravili tábor, ktorého hlavnou témou bolo ukázať deťom ako vyzerá „Boží bojovník“. Každý deň sa oboznamovali s hodnotami, ktoré by mal mať každý bojovník (napr. spolupráca, ochrana...).

Obr. 2. Letný tábor 2014 Závratné – deti pri hre (súkromný archív autora).Obr. 2. Letný tábor 2014 Závratné – deti pri hre (súkromný archív autora).
Obr. 3. Letný tábor 2014 Závratné - záverečná fotografia tábora eRkárov z Betlanoviec (súkromný archív autora).Obr. 3. Letný tábor 2014 Závratné - záverečná fotografia tábora eRkárov z Betlanoviec (súkromný archív autora).

Ďalšou pomôckou pri výchove je časopis Rebrík. Tento mesačník je určený deťom od 6 do 10 rokov a podporuje aktívne využitie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. Čitateľov v časopise sprevádzajú súrodenci Reb a Rika. Ide o jediný katolícky časopis pre deti na Slovensku. Nápad vydávať ho vznikol na celoslovenskom stretnutí 14. mája 1990 a v súčasnosti vychádza už 25. ročník časopisu. Heslo tohtoročného vydania je „Spoznávaj svet s priateľmi“. Naopak, pre vedúcich vydáva občianske združenie metodický časopis LUSK, ktorý obsahuje materiály, námety na stretnutia, informácie o plánovaných podujatiach v eRku. Prvé vydanie vyšlo v roku 1991 a v súčasnej dobe, v roku 2015, vyjde 150. číslo.

Záver

Týmto príspevkom sme chceli poukázať na dôležitosť neziskových organizácií na Slovensku, ktoré svoju činnosť zameriavajú na výchovu detí a mládeže, veď pre našu budúcnosť je to veľmi významné. Potrebujeme vychovať takých mladých ľudí, ktorí budú za nami stáť vždy, keď to budeme potrebovať a preto je nevyhnutné venovať deťom a mládeži svoj voľný čas. Činnosťou takýchto neziskových organizácií sa odstraňujú sociálne problémy u detí a mládeže, pričom prevencia ich vzniku je rovnako dôležitá.

Na základe vlastnej skúsenosti som sa snažil uviesť svoje poznatky, vedomosti, zážitky z pôsobenia v občianskom združení eRko a z rôznych podujatí, na ktorých som sa osobne zúčastnil ako člen, ale aj ako zodpovedná osoba, a na ktorých som následne získal skúsenosti, vedomosti do vlastného života. Ak som sa chcel stať vedúcim (dobrovoľným animátorom) v eRku, musel som absolvovať kurz Začíname v Liptovskej Osade, ktorý bol určený osobám od 15 rokov. Tam som získal potrebné základné vedomosti a nadobudol zručnosti pre organizovanie a realizáciu stretnutí. Viesť vlastné stretnutie som mohol až po dovŕšení osemnásteho roku veku, dovtedy som pomáhal svojim vedúcim. Na stretnutí som už nebol ako dieťa, ale ako spolupracovník (spolupracujúci animátor). Pomáhal som pri organizovaní väčších podujatí, na ktorých som plnil konkrétne úlohy. Po dovŕšení osemnásteho roku som sa stal právne zodpovednou osobou, a tak i oficiálnym vedúcim na stretnutiach. V roku 2013 som sa stal v eRku zodpovednou osobou za farnosť Betlanovce, ktorou som do dnešného dňa. Úlohou zodpovednej osoby farnosti je okrem koordinácie práce vo farnosti aj kontakt s vedúcim oblastného centra a sekretariátom eRka. Okrem iného s ostatnými vedúcimi zdieľam svoje skúsenosti z práce s deťmi. Podmienkou je mať vek viac ako 18 rokov a schopnosť viesť ostatných vedúcich eRka, ktorí môžu byť aj mladší a snažia sa žiť v duchu štýlu občianskeho združenia.

Uvedomujeme si, že pri formovaní človeka je najpodstatnejšia výchova a to sme sa snažili a stále snažíme cez svoj osobitný príklad ukázať deťom a mládeži na stretnutiach a podujatiach. Sme si vedomí toho, že zostáva už len na nich, ako si náš príklad vezmú k srdcu a ako na sebe budú pracovať. Ak si do svojich životov odnesú hoci len maličkosť, ale podstatnú, má to pre nás veľký význam a považujeme to za úspech. Napríklad solidaritu, súdržnosť, toleranciu, empatiu a pod. To nám zaručí, že v budúcnosti by nám takíto ľudia vedeli a mohli pomôcť.

Autor: Bc. Stanislav Hodák
autor je zodpovedná osoba za farnosť/obec Betlanovce
Webové stránky kde je možné nájsť viac informácií:
http://www.erko.sk

Literatúra

Čím rástli eRkári v spoločenstvách: 25-ročný eRkostrom. Bratislava : eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, 2015. ISBN nemá.

HODÁK, S. 2015. Neziskové organizácie pôsobiace v oblasti sociálnych služieb
na Slovensku. Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi. 2015. ISBN nemá.

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko. [online]. 2015, [cit. 2015-08-01]. Dostupné na internete:

Svedčí Ti to. 2012. Bratislava : eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, 2012. 39 s. ISBN nemá.

Tak tik blok 2015. 2014. Bratislava : eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, 2014. ISBN 978-80-89516-17-9.

Výročná správa 2013, 2014. Bratislava : eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, 2014. 15 s. ISBN 978-80-89516-14-8.

Zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov.