Monitorovací systém dávkovania liekov (MSDL) vhodný pre osoby, ktoré dlhodobo užívajú lieky v zariadeniach sociálnych služieb a v domácom prostredí (výsledky výskumu)

nov 30 2020

Drug Monitoring System - MSDL suitable for people who take long-term medication in social facilities and at home (research results)

Abstrakt: Hlavnou témou je monitorovací systém dávkovania liekov, zvaný ako MSDL, a liekový manažment v zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom je poskytnúť základné informácie o liekovom manažmente, klientoch zariadení sociálnych služieb a predpisovaní nevhodných liekov. V rámci výskumu ide o preskúmanie manažmentu liekov v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na oblasti predpisovania, podávania a odpadu z liekov.
Kľúčové slová: Zariadenie sociálnych služieb, Klient, Liek, MSDL.

Abstract: The main topic is the drug monitoring system called MSDL and drug management in social services facilities. The aim is to provide basic information about drug management, clients of social services facilities and prescription of inappropriate medicines. The work is a review of the management of medicines in social services facilities focusing on the areas of prescription, administration and drug waste.
Keywords: Social service facility, Client, Medicine, MSDL.

Informácie o vyskumníkovi

Na úvod sa chcem predstaviť: Volám sa PhDr. Bc. Marcel Tóth. Na základe vlastných viacročných pracovných skúseností v ošetrovateľskom manažmente v zahraničí, som sa rozhodol vytvoriť inovatívny projekt Monitorovací Systém Dávkovania Liekov – (ďalej len „MSDL“), webový portál www.msdl-mojelieky.sk, www.davkovacliekovmsdl.sk. MSDL projekt sa venuje užívaniu liekov, prispieva k znižovaniu možných chýb, ktorými sú predávkovanie poddávkovanie dlhodobo chorých klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach pre seniorov, Centrách sociálnej služieb a pre klientov žijúcich v ich domácom prostredí.
Mal som tú možnosť navštíviť viacero zariadení sociálnych služieb nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a uvedomil som ti, že aj naši seniori majú rovnaké práva ako seniori za našimi hranicami..

Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanovuje zákon.“ Článok 40 Ústavy Slovenskej republiky

Limity a možnosti manažmentu sociálnych služieb spojených s výkonom niektorých odborných činností

Cieľom výskumu MSDL je zlepšenie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku, a to vo forme liekovej starostlivosti prijímateľov sociálnych služieb.
Cieľom výskumu MSDL je vytvorenie a skvalitnenie liekového manažmentu pre zariadenia sociálnych služieb na Slovensku v oblasti zlepšenia ošetrovateľskej starostlivosti, a to vo forme a v príprave liekov, v oblasti podávania liekov prijímateľom zariadení sociálnych služieb. Ďalšou cieľovou skupinou MDSL sú klienti v seniorskom veku žijúci v ich domácom prostredí, ktorí sa nachádzajú vo veľkom riziku predávkovania alebo poddávkovania pri užívaní liekov. Cieľom výskumu MSDL je zlepšenie komunikácie medzi odbornými pracovníkmi v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj s externými odbornými zdravotníckymi pracovníkmi.

Hlavnou úlohou MSDL je skvalitnenie liekového manažmentu v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku.

MSDL zjednoduší liekový audit vedúcou sestrou v zariadeniach sociálnych služieb. MSDL zamedzí opätovnému užitiu lieku klienta, keď už liečba bola ukončená či už všeobecným, alebo odborným lekárom. Ide aj o zvýšenie bezpečnosti pri príprave, podávaní a užívaní liekov klientom, pretože mnoho seniorov má predpísané veľké množstvo liekov. MSDL ušetrí administratívny čas sestier v zariadeniach sociálnych služieb. Zníži sa aj riziko výskytu chýb pri príprave a podávaní liekov – predávkovanie alebo poddávkovanie klienta liekmi. Rovnako sa zníži časová náročnosť sestier pri príprave a podávaní liekov v zariadeniach sociálnych služieb.

Vďaka MSDL projektu budú môcť podávať lieky klientom v týchto zariadeniach aj praktické sestry, pretože lieky budú pripravované sestrami v zariadeniach sociálnych služieb. Vďaka MSDL dôjde k zjednodušeniu archivácie liekového záznamu klienta a pod.

V súvislosti s globálnym procesom starnutia populácie vzrástol význam problematiky geriatrickej farmakoterapie. Zvláštnosti farmakoterapie v staršom veku vyplývajú z morfologických a funkčných odlišností typických pre starnúci organizmus. Predpisovanie liekov pacientom nad 65 rokov si vyžaduje individuálny prístup s prihliadnutím na rad faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výsledný efekt farmakoterapie (fyziologické starnutie, vekom podmienené farmakokinetické a farmakodynamické zmeny, polymorbidita, polyfarmakoterapia, zhoršená adaptácia organizmu, non-compliance, nežiaduce účinky a interakcie liekov). Zásadnými problémami v geriatrickej preskripcii sú polypragmázia, respektíve nadmerné užívanie liekov, alebo, naopak, poddávkovanie liekov či nevhodná preskripcia. Keďže existuje viacero kategórií potenciálne nevhodnej preskripcie, posúdenie farmakoterapie u konkrétneho pacienta si vyžaduje komplexný prístup.

Podľa štatistiky žije na Slovensku viac ako 630-tisíc ľudí starších ako 65 rokov, z čoho asi 272-tisíc má viac ako 75 rokov. Približne jedna tretina žije v zariadeniach sociálnych služieb. Na základe výskumu MZ SR som zistil, že Slovenská republika vynaloží necelú 1 miliardu eur za nákup liekov a 650 000 eur za ich likvidáciu.

Vieme, že ľudia v dôchodkovom veku majú rôzne diagnózy a s tým súvisiaci veľký počet predpísaných liekov, čo vedie k poly-pragmázie pacienta. Polypragmázia znamená, že pacient má predpísaných 5 liekov a viac na jeden deň.

Na základe nášho dlhodobého odborného prieskumu v oblasti liekového manažmentu v rôznych zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku som zistil, že tieto zariadenia nemajú kvalitný liekový manažment a zdravotné sestry sú pod časovým stresom pri chystaní a podávaní jednotlivých liekov klientom.

Je tam veľké riziko, že sa sestra môže pomýliť pri príprave alebo podaní liekov, alebo môže podať inú dávku lieku klientovi. Zistil som, že v nejednom zariadení lieky pripravuje nočná sestra, ktorej táto príprava môže trvať až 7 hodín. To v praxi znamená, že 7 hodín strávi pri dávkovaní liekov asi pre 60 klientov v zariadení deň vopred, aby boli pripravené na podávanie na druhy deň.

Podľa našich zistení a informácií za týchto 7 hodín prejde sestre rukou približne 490 jednotlivých tabletiek, a to iba pri počte asi 60 klientov, pretože klienti v seniorskom veku majú predpísané veľké množstvo liekov, či už od všeobecných, ale aj špeciálnych lekárov. Tento čas by mohla sestra venovať klientom alebo inej odbornej činnosti.

Ďalej sme zistili, že niektoré zariadenia sociálnych služieb pripravujú lieky pre klientov do umelých liekových dávkovačov na 7 dní, čo predstavuje riziko, že s tými liekmi môže hocikto narábať. Na základe odborných výskumov zo zahraničia je dokázané, že umelé liekovky nie sú dobré na ukladanie liekov, lebo lieky v nich strácajú po 72 hodín svoju terapeutickú molekulovú účinnosť.

Ďalej sme zistili, že sestry stratia veľa času pri zapisovaní liekov do ošetrovateľských záznamov klientov, že podali liek či v papierovej, alebo aj elektronickej forme. Overili sme si, že nie je kontinuálny a prehľadný monitoring užívania liekov klientov v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku. Všetky lieky predpísané lekárom sú písané ručne, čo je vysoké riziko spôsobenia chyby pri dávkovaní alebo podávaní liekov.

V zariadeniach sociálnych služieb dochádza k veľkému plytvaniu liekov, nie je dobrá spätná komunikácia s lekárnikmi ani s ošetrujúcimi lekármi klientov. Následne tak dochádza k tomu, že klient je vystavovaný riziku rôznej liekovej alergie. Na základe našich praktických skúsenosti na Slovensku sme sa stretli aj s tým, že záchranári prišli vyšetriť klienta a mali sme problém zistiť, či liek bol ukončený lekárom, alebo klientovi bola zmenená dávka lieku.

V súčasnosti je v zariadeniach sociálnych služieb veľký nedostatok odborného zdravotného personálu a dochádza k tomu, že aj nekvalifikovaný personál chystá a podáva lieky, čo je vysoké riziko ohrozenia zdravotného stavu klienta.

A preto navrhujeme a ponúkame riešenie formou inovatívneho projektu Monitorovací systém dávkovania liekov – (MSDL) v komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti pre klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb a klientov žijúcich v ich domácom prostredí na Slovensku .

Inovatívny projekt MSDL je zameraný na skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku pri príprave a podávaní liekov u dlhodobo chorých klientov, zníženie chýb spôsobených sestrou pri podávaní liekov, kontinuálny monitoring užívania liekov, zníženie alergických reakcií klientov na lieky, ušetrenie času pre zdravotný personál v týchto spomínaných zariadeniach, zníženie stresu sestier, zníženie administratívnej práce sestier, bezpečné podávanie liekov klientom a bezpečný a uľahčený presun liekov po zariadení, jednoduchú archiváciu a jednoduchý prístup k liekovým informáciám pacienta, zníženie financií zdravotných poisťovní za zaplatenie lieku, zníženie financií zdravotných poisťovní za hospitalizáciu klienta, zníženie financií zdravotných poisťovní za výjazdy záchranárov do týchto zariadení a ušetrenie štátnych financií za likvidáciu liekov a pod.

Na Slovensku už aj existuje eHealth – elektronická zdravotná karta pacienta, kde sa môže lekár daného pacienta rýchlo oboznámiť so zdravotným stavom pacienta a aké lieky mal predpísané v minulosti a v súčasnosti. Je to veľký pozitívny krok Slovenska, že spustilo zdravotný elektronický systém monitorovania zdravia a kontinuálnu liečba pacienta. Ďalším pozitívom zdravotnej starostlivosti je, že existuje elektronické predpisovanie liekov a pacienti si môžu vybrať lieky v hociktorej lekárni na území Slovenska.

Vidíme veľmi reálnu šancu na zmenu v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti u nás, a to na základe nových zariadení, ktoré sa snažia o poskytovanie starostlivosti vo vyššej kvalite. Nie je ani také dôležité, ako je zariadenie zariadené, ale čo môžu jeho zamestnanci poskytnúť, aké práva je dôležité dodržiavať, a hlavne, že klient je vždy na prvom mieste a treba rešpektovať jeho záujmy, jeho predchádzajúci život a pod.

SPÄTNÁ VÄZBA

Chcem sa vám poďakovať, že ste niečo také úžasné, ako je tento projekt MSDL na ochranu našich seniorov, vymysleli a som pyšná, že sa vám to aj podarilo zrealizovať takouto formou a metódou, ktorá je prístupná a príťažlivá pre všetky kategórie u dlhodobo chorých klientov v sociálnych zariadeniach aj žijúcim v domácom prostredí na Slovensku.
Vyjadrenie respondentky

Jedným z cieľov výskumného projektu msdl-mojelieky.sk je zvyšovanie povedomia o liekovom manažmente v sociálnych zariadeniach a bezpečné podávanie liekov prijímateľom sociálnych služieb na Slovensku . V rámci výskumného projektu MSDL sa zrealizoval seminár pre lekárnikov, sestry a praktické sestry v sociálnych zariadeniach v Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Niektoré lekárne a sociálne zariadenia spomínaných krajov dostali liekový dávkovač MSDL sponzorsky na vyskúšanie od realizátora MSDL projektu. Hodnota sponzorského daru MSDL – liekovej karty a pomôcok na zabalenie liekov predstavovala 8 750 eur.

Na výskumnom projekte sa zúčastnili aj iní pracovníci zo sociálnych zariadení (opatrovatelia, vychovávatelia, psychológovia a pod.). Účastníci seminára sa dozvedeli o našom inovatívnom výskumnom projekte MSDL.

Po absolvovaní seminára všetci zúčastnení získali dostatok vedomostí, zručností i pracovných pomôcok, aby mohli bezpečne pripravovať a podávať lieky pre dlhodobo chorých klientov žijúcich v sociálnych zariadeniach.

Preto po uplynutí určitého času po absolvovaní seminára a používania liekového dávkovača MSDL (liekovej karty) oslovujeme účastníkov s dotazníkom na spätnú väzbu. Okrem zhodnotenia seminára nás zaujíma, ako oni hodnotia situáciu v oblasti príprave a podávania liekov u dlhodobo chorých klientov žijúcich v sociálnych zariadeniach a následne využitie novej pomôcky MSDL a v prevencii k vzniku liekovej chyby pri dávkovaní a podávaní liekov u klientov a pod.

ÚČASTNÍCI SEMINÁRA MSDL

Do 1. 9. 2020 vyplnilo dotazník 296 z 316 účastníkov seminára MSDL. Väčšina účastníkov boli lekárnici, sestry, praktické sestry a opatrovatelia. Konkrétne išlo o 145 sestier, 85 praktických sestier, 24 lekárnikov, 22 opatrovateľov, 12 vychovávateľov a 8 psychológov. Najčastejšie boli zamestnancami sociálnych zariadení (konkrétne z 13 zariadení pre seniorov) a domov sociálnych služieb (konkrétne z 10 domovov sociálnych služieb). Na výskume MSDL – liekovú kartu využilo 23 sociálnych zariadení, z Bratislavského to bolo 9 zariadení sociálnych služieb, zo Žilinského kraja to bolo 6 zariadení sociálnych služieb a z Trenčianskeho kraja to bolo 8 zariadení sociálnych služieb. Išlo o 405 klientov z 23 sociálnych zariadení. 405 klientov dostalo 4 ks liekovej karty MSDL na mesiac, čo predstavuje 1 620 liekových MSDL kariet.

HODNOTENIE SEMINÁRA A MSDL – LIEKOVEJ KARTY msdl-mojelieky.sk

Prevažná väčšina účastníkov seminára MSDL ho hodnotí ako zaujímavý a získané informácie považuje za veľmi užitočné. Seminár MSDL je podľa účastníkov kvalitný, pútavý a veľmi aktuálny, malo by podľa nich význam, keby ho absolvovali všetci pracovníci v sociálnych zariadeniach, ale aj príbuzní klientov žijúcich v sociálnych zariadeniach. Oceňujú, že seminár MSDL nebol len teoretický, ale boli počas neho použité aj praktické ukážky a prípadové štúdie z reálneho života o spôsobení neúmyselného predávkovania alebo poddávkovania sa liekmi, čo viedlo až k hospitalizácii klienta.

Viacerí účastníci by privítali, keby bolo na podobné vzdelávanie viac času, a tým aj viac priestoru na diskusiu. V rámci nadväzného vzdelávania by mali záujem o prehĺbenie tém, predovšetkým o problematike liekovej polyfarmácie a jej prevencie u dlhodobo chorých klientov žijúcich v sociálnych zariadeniach na Slovensku.

VYHODNOTENIE

LIMITY A MOŽNOSTI MANAŽMENTU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S VÝKONOM NIEKTORÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Na otázku, či bol MSDL- liekový manažment téma odprezentovaná zaujímavo nám odpovedalo 198 respondentov veľmi zaujímavo, čo predstavuje 66,89 %. 97 respondentov nám odpovedalo úplne zaujímavo, čo predstavuje 32,77 % a 1 respondent nám odpovedal ani zaujímavo, ani nezaujímavo, čo predstavuje 0,34 %.

Graf 1 Bola téma odprezentovaná zaujímavo?

Na otázku, či respondenti vedeli, čo je liekový manažment v sociálnej komunitnej starostlivosti nám odpovedalo iba 6 respondentov, čo predstavuje 4,14 % že o liekovom manažmente vedeli, 132 respondentov odpovedalo, že takúto vedomosť nemali, čo predstavuje 91,03 % a 7 respondenti o tom nepočuli, čo predstavuje 4,83 %.

Graf 2 Vedeli ste, čo je liekový manažment v sociálnej komunitnej starostlivosti?

Na otázku aký spôsob prípravy liekov sa využíva v zariadení sociálnych služieb nám odpovedalo 17 respondentov, že ich chystajú raz týždenne pre svojich klientov, čo predstavuje 73,91 % a 6 respondentov nám odpovedalo, že lieky chystajú 4-krát denne, čo predstavuje 26,09 .

Graf 3 Aký spôsob prípravy liekov používate vo vašom zariadení?

Otázka zameraná na spôsob dávkovania liekov ukázala, že 6 zariadení sociálnych služieb využíva na dávkovanie liekov Petriho misku, čo predstavuje 26,09 % a 14 zariadení sociálnych služieb používa umelé dávkovače liekov na 7 dní, čo predstavuje 60,87 %. Lieky podáva priamo z originálneho balenia 13,04 %.

Graf 4 Do čoho dávkujete lieky pre svojich klientov?

Na otázku, koľko času strávia sestry pri príprave liekov pre 60 klientov nám odpovedalo 6 respondentov, že im to trvá 120 minút, čo predstavuje 4,14 % , 12 respondentom to trvá 180 minút, čo predstavuje 8,27 % , 95 respondentom 240 minút, čo predstavuje 65,51 % a 32 respondentom to zaberie veľmi veľa času, čo predstavuje 22,08 %.

Graf 5 Sestry, koľko času strávite pri príprave liekov pre 60 klientov?

Na otázku, či sestry považovali tréning pri zaučení používania MSDL systému za ťažký, nám odpovedalo 144 respondentov, čo predstavuje 99,31 % ,že nie a iba jeden respondent odpovedal áno, čo predstavuje 0,69 %.

Graf 6 Bol tréning pre sestry pri zaučení používania MSDL systému – MSDL liekovej karty ťažký?

Na otázku koľko času je potrebného na balenie liekov pre 60 klientov do MSDL – liekovej karty nám odpovedalo 122 respondentov, čo predstavuje 84,13 % , že im to zaberie 80 minút a 23 respondentov 120 minút, čo predstavuje 15,86 % . Z uvedeného nám jednoznačne vyplýva, že MSDL lieková karta šetrí sestrám čas.

Graf 7 Sestry, koľko času strávite pri príprave liekov pre 60 klientov do MSDL – liekovej karty?

Na otázku ako hodnotia sestry balenie liekov do MSDL – liekovej karty nám odpovedalo 128 respondentov, čo predstavuje 88,27 % , že sú veľmi spokojní, 12 respondentov, že sú spokojní, čo predstavuje 8,27 % , 3 menej nespokojní, čo predstavuje 2,08 % a 2 respondenti sú nespokojní, čo predstavuje 1,38 %. Lekárnici odpovedali, že sú s MSDL – liekovou kartou v 5 prípadoch spokojní, čo predstavuje 20,83 % a 19 respondenti odpovedalo, že sú veľmi spokojní, čo predstavuje 79,17 %.

Graf 8 Hodnotenie sestier a lekárnikov pokiaľ ide o balenie liekov do MSDL – liekovej karty

Na otázku ako klienti zariadení sociálnych služieb hodnotili MSDL – liekovú kartu sme získali odpoveď, že až 365 klientov je nadmieru spokojných s liekovou kartou MSDL, čo predstavuje 90,12 % , 33 je veľmi spokojných klientov, čo predstavuje 8,15 %, 5 je menej spokojných, čo predstavuje 1,23 %. Nespokojnosť vyjadril 1 klient, čo predstavuje 0,25 % a taktiež 1 klient nebude používať liekovú kartu MSDL, čo predstavuje 0,25 %.

Graf 9 Hodnotenie klientov MSDL projektu a používania liekovej karty MSDL

Na otázku, či si naši respondenti myslia, že MSDL – lieková karta je bezpečná, či už pre klientov ako aj pre zamestnancov, ktorí pracujú v zariadeniach sociálnych služieb, nám odpovedalo 294 respondentov, čo predstavuje 99,33 % , že samozrejme áno a 2 respondenti odpovedali, čo predstavuje 0,67 % , že sa nevedia vyjadriť.

Graf 10 Myslíte, že MSDL – lieková karta je bezpečná pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb?

Na otázku, či by zariadenia sociálnych služieb prijali v rámci liekového manažmentu používanie MDSL – liekovej karty vo svojom zariadení sociálnych služieb, nám odpovedalo 19 respondentov, že áno, čo predstavuje 79,17 % , 1 respondent, že nie, čo predstavuje 4,16 % , 4 respondenti odpovedali, že nevedia čo predstavuje 16,67 % a 24 lekárnikov by to určite privítalo, čo predstavuje 100 %.

Graf 11 Chceli by ste zaradiť medzi služby balenie liekov do MSDL – liekovej karty pre zariadenia sociálnych služieb?

Na otázku týkajúcu sa výhod MSDL – liekovej karty z pohľadu sestry a riaditeľa zariadení sociálnych služieb, nám odpovedali sestry z ich pohľadu a z pohľadu riaditeľov zariadení sociálnych služieb, že výhody sú:

  • Rýchla príprava liekov.
  • S pripravenými liekmi sa nedá manipulovať.
  • Jednoduchý a priehľadný liekový audit .
  • Terapeutická zložka lieku neuniká, čiže liek má 100 % účinnosť .
  • Minimálny vznik liekovej chyby pri príprave liekov.
  • Jednoduchý prehľad naordinovaných liekov lekárom.
  • Keď sestra nabalí lieky do MSDL – liekovej karty, lieky môže podávať aj praktická sestra alebo opatrovateľka.
  • Bezpečnosť klienta pri pravidelnom užívaní liekov.
  • U klientov je stále ponechaná samostatnosť v podávaní a užívaní liekov.
  • Rýchle informácie o liekovej terapii klienta pre multidisciplinárny tím.

Návrhy a odporúčania pre prax

Ako bolo dokázané vo výskumnej časti našej práce, záujem o používanie MSDL – liekovej karty a používanie liekového manažmentu v zariadeniach pre seniorov a domovoch sociálnych služieb ovplyvňujú sociálne, ale aj ekonomické faktory, ktoré sú dynamické, a častý nezáujem o inovatívne prístupy liekovej intervencie a terapie v zariadeniach pre seniorov a domovoch sociálnych služieb, ktoré ovplyvňujú spoločensko-ekonomické faktory.
Dvojfaktorová teória, sociálne a spoločensko-ekonomické faktory významne prispeli k poznaniu a pochopeniu záujmu o využívanie inovatívnych prístupov pri liečbe klienta v komunitnej starostlivosti v sociálnych službách.

Monitorovací systém dávkovania liekov je hlavný prínos pre sociálne zariadenia, kde dochádza k zisteniu praktického významu v poskytovaní ošetrovateľských, ale aj sociálnych služieb o dlhodobo chorých klientov v liekovej ošetrovateľskej starostlivosti.
Túto skutočnosť potvrdzujeme i výsledkami nášho výskumu. Veľký záujem zo strany sociálnych zariadení v používaní liekového manažmentu a príprave na 7 dní liekov do MSDL – liekovej karty.

Očakávaným výstupom a prínosom MSDL – liekovej karty pre každodenný praktický život je odmeranie a vyhodnotenie stupňa (miery) záujmu s faktormi záujmu i celkového záujmu o využívanie MSDL – liekovej karty do zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb.

Výskumom sme zdôraznili, že záujem o využívanie MSDL – liekového manažmentu a umiestnenie do zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ako súčasť celkovej životnej spokojnosti seniora, je významné nielen z hľadiska jeho subjektívneho prežívania jesene života, ale nepochybne vplýva aj na jeho aktuálny zdravotný a psychický stav, emocionálne rozpoloženie, sebavedomi, či schopnosť odolávať stresu a podporovať aktívne vstupovanie do riešenia problémovej situácie, čím následne ovplyvňuje kvalitu života v zariadení pre seniorov a domova sociálnych služieb.

Zároveň sme dospeli k výsledku, ktorým faktorom respondenti pripisujú najväčšiu dôležitosť; to vytvára priestor na zavádzanie opatrení do praxe, ktoré by umožnili ich nezáujem o umiestnenie do zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb znižovať či odstraňovať.

Výsledky výskumu sú použiteľné jednak pre zamestnancov vo vedúcich funkciách v štátnych a vo verejných inštitúciách, pre riaditeľov zariadení sociálnych služieb a aj pre supervízorov vo viacerých oblastiach svojho pôsobenia.

Môžu byť východiskom na utváranie takých podmienok v práci, aby sa zdravotní pracovníci mohli prioritne venovať svojmu poslaniu, aby mali dostatok priestoru na vypočutie klienta, na navrhovanie, ale aj realizovanie najvhodnejších riešení pre sociálnych klientov umiestnených v zariadení pre seniorov a v domovoch sociálnych služieb.

Analýzou záujmu o umiestnenie seniorov do zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb sme priniesli pohľad pre ošetrovateľských pracovníkov aj z inej perspektívy, než ako na predstaviteľov profesie, ktorých primárnym poslaním je pomoc a podpora.

Je to prvý výskum na Slovensku realizovaný v oblasti sociálnych a ošetrovateľských služieb a jeho významu pre klientov v rámci Bratislavského, Žilinského a Trenčianskeho kraja, ktorý sme uskutočnili tak, aby bolo možné výsledky porovnávať: štatistický pohľad, aby boli viditeľné zmeny a vývoj. Hlavným prínosom tejto vedeckovýskumnej činnosti bolo skúmanie a dokumentovanie oblasti sociálnych a ošetrovateľských služieb a ich význam pre klientov, jeho uchovanie a prezentácia. Táto vedeckovýskumná činnosť v oblasti sociálnych a ošetrovateľských služieb a ich významu pre klientov posúva hranice poznania liekového manažmentu v každej oblasti a jej výsledky nesporne prispejú k zvýšeniu a riešeniu danej problematiky na vedeckom podklade, tak v rovine teoretickej, ako i praktickej.

Výskumom získaný a analyzovaný materiál bude bohatým zdrojom poznania pri poskytovaní sociálnych a ošetrovateľských služieb a ich významu pre klientov vo všeobecnosti a vo všetkých oblastiach života a vývoja spoločnosti.

Aj naše výskumné výsledky preukázali, že zvýšenie záujmu o umiestnenie MSDL do zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb nie je možné dosiahnuť opatreniami zameranými výlučne na faktory spoločensko-ekonomické alebo výlučne na faktory zdravotnícke a sociálne.

Je žiaduce úsilie zamerať tak, aby aj vonkajšie a vnútorné činitele boli vo všetkých oblastiach života seniorov zastúpené. Manažéri môžu zužitkovať výsledky výskumu a na základe týchto poznatkov ich úlohou je vytvoriť vhodné podmienky a podporné prostredie pre seniorov.

Záujem ako súbor ošetrovateľských a sociálnych faktorov o umiestnenie do zariadenia pre seniorov alebo domova sociálnych služieb možno tiež podporovať, lebo majú v sebe obsiahnutý motivačný aspekt, pričom je spojený len s pozitívnym emočným prežívaním.

So zámerom dosiahnuť dobrú návratnosť dotazníkov sme vytvorili zatvorené otázky a upustili sme od otvorených otázok v dotazníku, aby sme nezaťažovali respondentov a neodrádzali ich od ochoty venovať mu dostatočnú pozornosť a odpovedať úprimne. Náš výskum sme uskutočnili v inom časovom pásme, než v ktorom došlo k zrodu dvojfaktorovej teórie.

Autori:
PhDr. Bc. Marcel Tóth

Autor je doktorandom Vysokej školy Zdravotníctva a Sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
PhDr. Libuša Repiská, PhD. MPH
Doc. Andrea Gallová, PhD.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

AADLAND, E. – MATULAYOVÁ, T. (eds.) 2013. Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti. Príklady z praxe. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava: VŚZaSP sv. Alžbety. 192 s. ISBN 978-80-555-0331-8.
BANKS, S. 2006. Ethics and Values in Social Work. 3rd Ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 218 s. ISBN 978-1-4039-9420-2.
BALKOVÁ, D. et al. 2006. Gerontologické ošetrovateľstvo. 1. vyd. Prešovská univerzita v Prešove: Fakulta zdravotníctva, 2006. 91 s. ISBN 80-8086-525-8
BALOGOVÁ, B. 2005. Seniori. Prešov: Akcent Print, 2005. 158 s. ISBN-80-969274-9-3.
BALVÍN, J., ŠLOSÁR, D., VAVREKOVÁ, L. 2010. Romové ve spektru mezinárodních vědeckých studií. Wroclaw: Foundation of Social Integration Prom, 413 s. ISBN 978-83-928354-3-1.
BALVÍN, J. Andragogika a filozofie: V aplikaci na romskou kulturu. Praha: Hnutí R, 2011, 107 s. ISBN 978-80-86798-15-8.
BALVÍN, J. Andragogická rozjímání na téma multikulturalita, sociální etika a hra. Praha: Hnutí R, 2011. 380 s. ISBN 978-80-86798-11-0.
BARKER, R. L. 2003. The Social Work Dictionary. 5th Ed. Washington, DC: NASW. 493 s. ISBN 0-87101-355-X.
BANKS, S. – NØHR, K. (eds.). 2012. Practising Social work Ethics around the World. Cases and commentaries. London : Routledge, 2012. 264 p. ISBN 978-0-415-56033-7.
BARTLETT, H. M. 1970. The common base of social work practice. Washinghton : NASW, 1970. 224 s.
BÁRTLOVÁ, S., MATULAY, S. 2009. Sociológia zdravia, choroby, a rodiny. Martin: Osveta, 2009. 141s. ISBN 978-80-8063-306-63
BERGSMA, J. – ENGEL, G. L. 1988. Quality of life: does measurement help? Health Policy, 1988. 267-279 s. ISBN 0-47072-588-6
BERKI, J. – GÁLLOVÁ, A. – SZOLNOKY, Š. 2014. Ekonomika a manažment – Prechod od funkčného usporiadania na procesné v Zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava : IRIS, 2014. 129 s. ISBN 978-80-89726-03-5
BERRY, L.L., PARASURAMAN, A. 1991. Marketing Services. New York: The Free Press, 1991. 228 s. ISBN 0-02-903079-X
BELARDI, N. et al. 1996. Beratung. Eine sozialpädagogische Einfhrung. Beltz: Weinheim und Basel, 1996. 248 s. ISBN 978-3779920038
BICKOVÁ, L. et al. 2011. Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách. Tábor: Asociace poskytovatelu sociálních služeb ČR. 272s. ISBN 978-80-904668-1-4.
BJALKOVSKI, CH. – FRUHBAUER. O. 2000. Sociální služby v zemích Evropské unie. Praha : VÚPSV, 2000. 37 s. ISBN 80-238-7116-1.
BRANDSTӒDTER, J. - RENNER, G. 1990. Tenacious goal pursuit and flexible goal adjustment: Explication and age-related analysis of assimilative and accommodative strategies of coping. Psychology and Aging, 5, 1990. 58–67s.
BRICHTOVÁ, L. – REPKOVÁ, K. 2014. Sociálne služby: zacielené na kvalitu. Bratislava: GRIFIS s.r.o., 2014. 283s. ISBN 978-80-7138-138-9.
BRICHTOVÁ, L. – REPKOVÁ, K. 2009. Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – vybrané aspekty. Bratislava : EPOS, 2009. 112s. ISBN 978-80-8057-797-1.
BRICHTOVÁ, L. – REPKOVÁ, K. 2011. Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – aktuálny vývoj. Bratislava : EPOS, 2011. 112s. ISBN 978-80-8057-909-8.
BRICHTOVÁ, L. - REPKOVÁ, K. 2012. Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – vývoj od roku 2012. Bratislava : EPOS, 2012. 112s. ISBN 978-80-8057-960-9.
BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov. Piešťany: PN print, 2009. 112 s. ISBN 978-80-970-240-0-0
CIPRO, M. 2001. Úvaha o výchove sociálne handicapovaných skupín. In: Balvín, J.: Romové a sociálni pedagogika. Ústí nad Labem, Hnutí R, 2001. 200s. ISBN 80-902-461-4-1
COHN, S. 2004. Popular Protest in Late Medieval Europe: Italy, France, and Flanders. Series: Manchester medieval sources series. Manchester University Press: Manchester, UK. 2004. ISBN 9780719067303
CULLEY, S. – BOND, T. 2008. Integratívní přístup v poradenství a psychoterapii. Praha: Portál. 224 s. ISBN 978-80-7367-452-6
ČORNANIĆOVÁ, R. 1998. Edukácia seniorov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998. 288 s. ISBN 80-244-0879-1
DENCIOVÁ, E. 2000. Generačné odkazy – odovzdávanie kultúrnych tradícií. In: Obohacovanie života starších ľudí edukačnými aktivitami II. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. 2000. ISBN 80-7121-196-6
DRAGANOVÁ, H. a kol. 2006. Sociálna starostlivosť. Martin: Osveta, 2006. 196 s. ISBN 978-80-8063-240-3
DRAGOMIRECKÁ, E. – PRAJSOVÁ, J. 2009. WHOQOL-OLD: Príručka pro užívatele česke verze dotazniku svétové zdravotnické organizace pro měření kvality života vo vyššim veku. Praha: Psychiatrické centrum. 2009. 72s. ISBN 97-8808-7142-059
DVOŔÁĆKOVÁ, D. 2012. Kvalita života senioru v domovech pro seniory. Praha: Grada, 2012. 112 s. ISBN 978-80-247-4138-3
DIRGOVÁ, E. 2010. Vzdelávanie ako primárny faktor zvyšovania zamestnanosti. In:
Zborník z Týždňa vedy a techniky. Ružomberok: PF KU, 2010. 91-100 s. ISBN 978-80-8084-555-1
EDWARDS, R. L. et al. 2004. Encyclopedia of social work. 19th Ed. Washington, DC : NASW, 2004. 2690 s. ISBN 0-87101-256-1.
GABRYŠOVÁ, M. 2006. Komplexné manažérstvo kvality. In A. Mateides a kol. 2006. Manažérstvo kvality. História, koncepty, metódy. EPOS: Bratislava, 2012. 84 s. ISBN 80-8057-656-4
GABURA, J. 2010. Komunikácia pre pomáhajúce profesie. Bratislava: UK Bratislava, 2010. 189 s. ISBN 978-80-223-2752-7
GABURA, J. – PRUŽINSKÁ, J. 1995. Poradenský proces. Praha: Slon, 1995. 148 s. ISBN 80-85850-10-9
GABURA, J. 2012. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava: IRIS. 2012. 318 s. ISBN: 978-80-89256-95-2
GAVORA, P. 2007. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. 2. vyd. Bratislava: UK, 2007. 239 s. ISBN 80-88904-46-3.
GAVORA, P. 2000. Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava : Paido, 2000. 207 s. ISBN 8085931796
GAVORA, P. 2008. Úvod do pedagogického výskumu. 4.vyd. Bratislava : UK, 2008. 236 s. ISBN 978-80-223-2391-8
GAVORA, P. 2007. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 221 s. ISBN 978-80223-2317-8.
GERMAIN C. B. – GITTERMAN, A. 1980. The Life Model of Social Work Practice. New York : Columbia University Press, 1980
GITTERMAN, A. – GERMAIN C. B. 2008. The Life Model of Social Work Practice: Advances in Theory and Practice. 3rd Ed. New York : Columbia University Press, 2008. 632 s. ISBN 978-0-231-13998-4.
GORDON, W. E. 1968 Basic constructs for an integrative and generative conception of social work. In Hearn,G. (ed.) The General Systems Approach. New York : Council on Social Work Education, 1968.
GURKOVÁ, E. 2011. Hodnocení kvality života pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN-978-80-247-3625-9
GURÁŇ, P. – BALOGOVÁ, B. – MARČÍKOVÁ, I. – MÁTEL, A. 2015. Vzdelávací program nadstavbovej odbornej činnosti Odborné metódy práce v krízových situáciách. Bratislava: IVPR, 2015. 62 s.
HABURAJOVÁ, ILAVSKÁ, L. 2009. Štandardy kvality sociálnych služieb v Slovenskej republike. In: Aktuálne otázky sociální politiky 2009 - teorie a praxe. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. 7s. ISBN 978-80-7395-217-4
HAMŽÍK, P. 2001. Ako zdravo a optimisticky starnúť. Trenčín: Merkús, 2001. 128 s. ISBN 80-968671-80
HAMILTON, S. I. 1999. Psychológie stárnutí. Praha : Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-274-2.
HANCOCK, I. 2005. My rómsky národ. Bratislava: Petrus, 2005. 249 s. ISBN 80-8893-997-6
HARTL, P. – HARTLOVÁ, H. 2000. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 776 s. ISBN 80-717-83-03-X
HARDIKER, P. – BARKER, M. 1981. Theories of practice in social work. London : Academic Press, 1981. 313 p. ISBN 978-0123247803.
HEGYI, L. Aktuálne problémy gerontológie a geriatrie. Bratislava: Asklepios, 1991.
HEGYI, L. 2010. Geriatria. Bratislava : Herba, 2010. – 601 s. ISBN 978-80-89171-73-6
HETTEŠ, M. 2011. Starnutie spoločnosti. Vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi. Bratislava : VŠ Z a SP sv. Alžbety. 2011. 192 s. ISBN: 978-80-8132-031-6
HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra: UKF, 2013. 201 s. ISBN 978-80-558-0256
HETTEŠ, M. 2013. Zamestnanosť a sociálna práca. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. 164 s. ISBN 978-80-8132-089-7
HETTEŠ, M. 2015. Ľudské práva a sociálna ochrana v sociálnej práci. Bratislava: VŠ Z a SP sv. Alžbety. 2015. 242 s. ISBN: 978-80-8132-128-3
HREHOVÁ, H. 2005. Etika – sociálne vzťahy – spoločnosť. Bratislava: VEDA, 2005. 337 s. ISBN 80-224-0849-2

127278975 3515177701901625 2548412307907981122 n
Image
Image (1)
127534279 3515176295235099 7545264333025131606 n
127222813 3515177365234992 427878155518081710 n
127246977 3515177501901645 7014079710234334030 n