Bezpečný ženský dom - skúsenosti z bilaterálnej spolupráce

máj 3 2016

Safe Woman's house – experiences from bilateral cooperation

Abstrakt: Príspevok približuje projekt Bezpečný ženský dom, ktorý implementuje Centrum Slniečko, n.o. a pozitívne skúsenosti z bilaterálnej spolupráce s partnermi z Nórska. Súčasne príspevok prináša výstupy zo študijnej pracovnej cesty v Nórsku, ako aj niektoré zariadenia, inštitúcie, ktoré fungujú v prospech žien, na ktorých je páchané násilie a presadzujú ich právo na život bez násilia.
Kľúčové slová: Bezpečný ženský dom, minimálne štandardy, práva žien, študijná cesta.

Abstract: Article presents the Safe woman's house, which implements Slniečko Center, N. P. O. and positive experience of bilateral cooperation with partners from Norway. At the same article reports the study outcomes of the working visit in Norway, as well as some institutions that work in favor of women, who are victims of violence and promote their right to live free of violence.
Keywords: Shelter, minimum standards, Women's Rights, study trip.

Nezisková organizácia Centrum Slniečko poskytuje všeobecno-prospešné služby týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.

Bezpečný ženský dom

Jedinečný projekt s názvom: „ Bezpečný ženský dom – priestor pre plnohodnotný život bez násilia” je „útočiskom“ pre ženy, matky s deťmi, ktoré zažívajú v domácom a partnerskom vzťahu násilie. Centrum Slniečko, n.o. implementuje projekt v rámci programu SK09 - Domáce a rodovo podmienené násilie: „Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“, ktorý je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (NFP – 331 298 Eur, www.eeagrants.sk, www.norwaygrants.sk), ako aj ďalšími zdrojmi financií od súkromných a firemných darcov.

Sociálne služby v zariadení

Zámer projektu zriadenie nového bezpečného domu, ktorý spĺňa minimálne Európske štandardy pre bezpečné bývanie žien, matiek s deťmi, obete partnerského, rodovo podmieneného násilia sa podarilo sprevádzkovať v auguste 2015. Projektom sa vytvorilo 6 rodinných miest (15-17 miest pre matky s deťmi), každé rodinné miesto s vlastným sociálnym zariadením, spoločnou kuchyňou a menšou kuchynkou, spoločenskou miestnosťou/ herňou a kanceláriami pre odborníkov, ktorí zabezpečujú chod zariadenia. Zariadenie funguje v nepretržitom non-stop režime s vlastným krízovou linkou 0905 511 512 v čase od 8.00 – 18.00 hod a taktiež s prepojením na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie.

Novovytvorený Bezpečný ženský dom (zariadenie núdzového bývania podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) je jeden zo štyroch pilotných zariadení, ktoré sú sprevádzkované na Slovensku. Žiaľ, tento druh sociálnej služby – Bezpečný ženský dom nemá zatiaľ oporu v Slovenskej legislatíve a s tým spojené uspokojivé financovanie na pokrytie výdajov, ktoré súvisia s prevádzkou zariadenia. Podľa Rady Európy prevádzka takéhoto typu zariadenia vyžaduje naplnenie minimálnych štandardov, ktoré sú definované Radou Európy a tie požadujú zabezpečenie oveľa širšieho rozsahu vykonávania odborných a obslužných činností v Bezpečnom ženskom dome ako v Zariadení núdzového bývania. Klientkam sú poskytované komplexné služby – ubytovanie, krízovú pomoc, sociálne, psychologické, právne a výchovné poradenstvo, opierajúce sa o princíp posilnenia práv obete s ohľadom na dodržiavanie demokratických princípov a rovnakých príležitostí.

Široká verejnosť bola v procese implementácie projektu priebežne informovaná o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia a formách pomoci obetiam násilia prostredníctvom web stránky (www.centrumslniecko.sk/o-nas/prebiehajuce-projekty/bzd-opis-projektu/), kde boli umiestňované informácie o realizácii činností a aktivít v prospech obetiam domáceho násilia, kampane, ktorú sme zrealizovali s pomocou stredných škôl v celom Nitrianskom samosprávnom kraji. Týmto sme vplývali aj na elimináciu spoločenských predsudkov a stereotypov súvisiacich s postavením žien v spoločnosti.

Bilaterálna spolupráca so zahraničnými partnermi

V rámci projektu má Centrum Slniečko, n.o. nadviazanú bilaterálnu spoluprácu s partnermi z Nórska so Stifelsen Oslo Krisesenter (kontaktné osoba Olaug RØNNINGSDALEN - zástupkyňa riaditeľa) a Glåmdal Krisesenter IKS – Kongsvinger (kontaktná osoba Halvor Ravn HØLOEYEN). Predmetom partnerskej spolupráce s krízovými centrami z Nórska je realizácia odborných stretnutí, workshopov, rozšírenie prehľadu a vedomostí (metódy, techniky a formy práce s cieľovými skupinami, metodika práce), výmena skúseností a know-how práce v podmienkach na Slovensku a v podmienkach partnerov projektu a v neposlednom rade posilnenie bilaterálnych vzťahov.

Od začiatku implementácie projektu sme pravidelne komunikovali s partnermi, plánovali a pripravovali činnosti, na ktorých aktívne participovali zariadenia z Nórska. Jedným z kľúčových aktivít bola Medzinárodná konferencia „Aj z násilia vedie bezpečná cesta“, ktorá sa konala v Nitre dňoch 27.-28.10.2015, partnerom konferencie bola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Konferencia sa venovala problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia. Záštitu nad konferenciou prevzala nórska veľvyslankyňa J. E. Inga Magistad. Nórski partneri z Osla a Kongsvingenu predstavili svoje zariadenia a systém práce s klientmi. Vďaka otvorenému bilaterálnemu fondu na konferenciu pricestovalo ďalších 25 Nórov z Bufetatu Oslo a leaderka tímu mala aktívny vstup na konferencii o ich systéme psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu. Prvý deň konferencie prebiehal v duchu teoreticko-odborných vstupov, nasledujúci deň bol praktický realizovaný formou workshopov. Partneri viedli workshop zameraný na: Čo potrebujú klientky/klienti po odchode z krízového strediska?

Študijná cesta do Nórska

Študijná cesta do Nórska priniesla naplnenie očakávaní, obohatila nás o nové informácie, nápady, materiály, metodiky a inšpirovala našu prácu do budúcna. Mali sme možnosť stretnúť odborníkov, ktorí profesionálnym prístupom ku klientkam/klientom sú pre nich oporou a motiváciou pre pozitívnu zmenu v živote. V Nórsku samosprávy plne financujú krízové centrá, ktoré poskytujú poradenstvo, intervenciu, terapiu. Aj v Nórsku funguje neziskový sektor, ale hlavnú úlohu zabezpečujú hlavne štátne inštitúcie. V našom systéme sú to hlavne neziskové organizácie, ktoré pracujú s cieľovými skupinami, podľa zamerania organizácie.

V rámci študijnej cesty sme navštívili zariadenia v Oslo a Kongsvingene. Partner z Osla nás sprevádzal po jednotlivých inštitúciách, aby nám priblížil ich sociálny systém starostlivosti o cieľovú skupinu.

Návšteva v LDO – úrad Ombudsmana, nezávislej agentúre, „v opozícii voči vláde“, v ktorej pracujú nepoliticky, ich výsledky nie sú ovplyvnené vládou, môžu podávať podnety, kritizovať činnosť vlády. Zaoberajú sa ľudskými právami, právami ohrozených skupín, úrad dohliada a kontroluje dodržiavanie deklarácií a dokumentov v oblasti ľudských práv, ľudskej dôstojnosti a nediskriminácie, riadi sa medzinárodnými dokumentmi. V kontexte násilia páchaného na ženách inicioval úrad ombudsmanky vznik špecializovanej skupiny z radov polície, ktorá by sa mala zameriavať na prevenciu, rizikové rodiny a situácie. V súčasnosti na polícii je vytvorená skupina, ktorá skúma v prípade násilia – čo sa stalo, ako sa to stalo, prebieha investigácia v prípade. Vo svojej agende sa venujú aj gender oblasti, rodovej rovnosti, rovnosti inak orientovaných ľudí a migrantom. Rodovú rovnosť chápu aj v oblasti posilnenia starostlivosti mužov o rodinu a dieťa. V legislatíve Nórska je uzákonené, že aj muž sa musí osobne starať o dieťa (najmenej počas 3 mesiacov v prvom roku dieťaťa), to v prípadoch, ak chce rodina dostať príspevok od štátu. Túto skutočnosť v zákone presadili aj z dôvodov, že v minulosti väčšina nórskych mužov pracovala na mori, dlhé obdobie boli mimo rodiny a starostlivosť o deti zabezpečovali ženy. Výhodou je to, že žena môže nastúpiť do práce, ako aj z dôvodu rovnoprávneho postavenia muža a ženy. Úrad ombudsmanky rieši aj sťažnosti jednotlivcov, môže riešiť aj útoky v práci, obťažovanie. Sleduje vo svojom portfóliu medzinárodné dokumenty a robí hlásenia na Medzinárodné spoločenstvo v oblasti dodržiavania práv a právom chránených slobôd. Ak je dieťa svedkom násilia, má právo byť svedkom v procese, ale so zvýšeným dôrazom na bezpečnosť. Ich úlohou je aj ovplyvňovať politikov, aby uplatňovali metódy, ktoré sú špecifické pri práci so ženami a s deťmi. Úrad taktiež hodnotí činnosť vlády, ako vláda napĺňa jednotlivé úlohy a to prostredníctvom reportov, realizujú výskumy, o ich výsledkoch informujú širokú verejnosť, uskutočňujú kampane, poskytujú poradenstvo pre zamestnávateľov v otázkach rodovej rovnosti. V prípade riešenia situácie násilia súd má dve nezávislé správy, jedno od polície a druhú od LDO.

Inštitúcia Krisesentersekretariatet zastrešuje Krízové centrá (sheltre) v Nórsku. Sheltrom poskytuje podporu, poradenstvo, presadzuje sa za ich práva a tým i za práva žien, mužov, detí, ktoré zažili násilie. Vyvíja národné kampane, rieši a pracuje s predsudkami, mýtmi a stereotypmi v spoločnosti. U nás na Slovensku existuje Asociácia krízových stredísk, ktorá pomaly rozbieha svoju činnosť. Nórska organizácia môže byť modelom pre nás, získané materiály môžu napomôcť formovaniu a budúcej angažovanosti Asociácie v prospech krízových stredísk.

Oslo Krisesenter – systém a profesionálny prístup zamestnancov, metodiky, na základe ktorých pracujú so ženami, mužmi a deťmi, s obeťami násilia, dlhoročná tradícia a multikultúrne personálne prostredie sú pre nás motiváciou pre zahrnutie niektorých metód a techník (odporúčania pre prácu s klietkami/klientom z iného kultúrneho prostredia). V zariadení sheltra pracujú len sociálni pracovníci, psychologická pomoc a podpora je poskytovaná prostredníctvom poradenského centra Bufetat, s ktorým spolupracujú v úzkej kooperácii.

Kongsvinger – Shelter bol pre nás ukážkou, ako môže fungovať zariadenie, kde sú služby poskytované žene a mužovi (obete násilia) pod jednou strechou. Spoločné, pravidelné komunity a stretnutia napomáhajú v procese spracovania traumy, bolesti. Zdieľaním emócií, zážitkov, dospievajú k získaniu nadhľadu, k posilneniu a zmocneniu života k vlastnej zodpovednosti a sebaurčeniu.

Zariadenie pre mladistvých utečencov – Kirkenær, vedúci zariadenia nás sprevádzal po zariadení, ktoré vzniklo asi pred 5 rokmi. Personál zariadenia je multietnický, ktorý sa stará o deti a mládež, ktorí odišli zo svojej krajiny vyslaní rodičmi za lepšou a krajšou budúcnosťou. Mladiství (zväčša ide o chlapcov) sú vysoko motivovaní pre vzdelávanie, po polročnom pobyte odchádzajú do pestúnskych rodín, vyštudujú stredné a vysoké školy, nájdu si zamestnanie a podporujú svoje rodiny v krajine pôvodu.

Kvinnemuseet Kongsvinger – výnimočný zážitok byť v blízkom kontakte s rolou a identitou ženy. Prostredie a jednotlivé sekcie múzea upravené, aby približovali ženu a potreby žien. Hneď pri vstupe nás vítala mapa sveta, na ktorej bolo zobrazené, v ktorom roku sa začalo uplatňovať hlasovacie právo žien vo voľbách. Žiaľ, zástavky na mape nezobrazujú realitu, pretože volebné právo žien a jej samotná realizácia sa odlišujú v niektorých krajinách. Múzeum poskytuje reflexiu toho, ako sa svet mení a to napr. aj prostredníctvom sveta hračiek (v minulosti koník ako hračka bola dominantná pre chlapcov, v súčasnosti figuruje v dievčenských hrách – My little Pony), ďalej napr. zobrazovanie žien v počítačových hrách. Dievčatá, ženy sú v nich zobrazované ako super bojovníčky so zbraňami, akoby preberali miesto a postavenie mužov (v minulosti muž ako ochranca, dobyvateľ). Na záver návštevy múzea sme dostali odporúčanie, aby sme sa snažili o založenie múzea v našom štáte. Veríme, že podobné múzeum by bolo prínosom aj pre našu krajinu, ktoré by zobrazovalo postavenie žien v spoločnosti od histórie až po súčasnosť.

Záver

Centrum Slniečko, n.o. je jedným z členov Koalície pre deti, ktorého snahou je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa. Aj touto cestou budeme tlmočiť a zdieľať skúsenosti získané z bilaterálnej spolupráce a snažiť sa o presadzovanie v prospech žien a detí.

Násilie v spoločnosti je stále aktuálne diskutovanou témou, ktorá sa dotýka nás všetkých. V spoločnosti s násilím súvisia mýty a stereotypy, ktoré pôsobia na tolerovanie agresie a násilia. Príčina násilia na ženách súvisí s nerovným postavením ženy a muža v spoločnosti.
Riešením situácie je primárna prevencia, teda predchádzanie násiliu, vzdelávanie a preventívne programy už od predškolského veku, informovanie o príčinách a následkoch, formovanie verejnej mienky a postojov aj prostredníctvom médií, ktoré by mali citlivo informovať a prinášať „príbehy“, ktorých témou je násilie, týranie a tým pozitívne vplývať na znižovanie tolerancie akejkoľvek formy násilia v spoločnosti.

Autori:
Martina Ferri, PaedDr., PhD.,
Mgr. Mariana Kováčová,
Olaug RØNNINGSDALEN,
Halvor Ravn HØLOEYEN

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!