Zborník príspevkov zo siedmeho ročníka konferencie Sexualities VII – Sexuality VII

mar 8 2014

MARKOVÁ, D. – ROVŇANOVÁ, L. (Eds.) SEXUALITY VII : Rod, rodina, rodičovstvo – scenáre udržateľnej reprodukcie. Zborník vedeckých príspevkov. Bratislava: SAV, 2013.

Zborník zo siedmeho ročníka vedeckej medzinárodnej konferencie Sexualities VII – Sexuality VII : Rod, rodina, rodičovstvo – scenáre udržateľnej reprodukcie, ktorá sa konala v dňoch 8. - 9.10.2013 na Slovenskej akadémii vied, Ústav výskumu sociálnej komunikácie v Bratislave.

Zameranie vedeckej konferencie

Siedmy ročník konferencie SEXUALITY je venovaný hľadaniu odpovedí na otázky v akých podmienkach, kontextoch a životných štýloch sa realizuje reprodukcia, aké očakávania majú ľudia od reprodukcie a ako sú spokojní/é so svojou reprodukčnou kariérou – za účelom nájdenia pozitívnych príkladov reprodukčnej spokojnosti, rozpoznania, definovania trvalo udržateľných a perspektívnych vzorcov reprodukčného správania.
Tradíciou konferencií SEXUALITY je podporovanie interdisciplinárneho vedeckého dialógu v oblasti sexuálnych štúdií a prispievanie k tematizovaniu sexualít na teoretickej, výskumnej aj aplikačnej rovine.

Tematické zameranie konferencie je reprodukcia a:
- de/konštrukcie rodiny
- manželstvo, kohabitácia a i.
- ne/plodnosť
- sexuálne a partnerské biografie
- sociálne normy a kultúra
- sociálne znevýhodnené a marginalizované minority
- štrukturálny kontext
- životné štýly
- rodové ne/rovnosti
- heteronormativita
- queer rodiny a LGBTQIA
- politiky reprodukcie a ďalšie

OBSAH

ŽIVOTNÝ ŠTÝL, RODIČOVSTVO A REPRODUKCIA

Miroslav Popper, Ivan Lukšík, Gabriel Bianchi
Rodičovstvo v manželstve vs. v kohabitácii na Slovensku

Lenka Formánková, Alena Křížková
„Někdy si zase říkáme, že bychom si měly pořídit společný dům někde na venkově… a pak začneme vymýšlet kde, aby to bylo nějak napůl cesty

Michaela Dobrotová
Karieristi alebo nechcene slobodní? Životný štýl „singles“ v kontexte mladej dospelosti

Krzysztof Dziurzyński, Karolina Słupek
The matter of having progeny by the contemporary young Polish females

Daniela Rajniaková
Etologická reflexia otcovstva na príklade striedavej rodičovskej starostlivosti

ETIKA, REPRODUKCIA A SEXUALITA

Lucie Jarkovská
Mezi ochranou a morální panikou: děti a sexualita

Dagmar Marková
Sexualita pre reprodukciu : O morálnych konštrukciách sexuality v rámci tradičnej sexuálnej vedy

Stanislava Lištiak Mandzáková
Otázky reprodukcie a antikoncepcie u osôb s mentálnym postihnutím

Erika Polgáriová
Mladiství rodičia - ako ďalej?

Miloslav Jůzl
Problémy sexuálního života mužů v penitenciární praxi

REPRODUKCIA A MEDICÍNA

Robert Máthé, Jana Štefániková
Dôsledky alternatívnej liečby neplodnosti – pseudogravidita

Lucia Mazúchová, Miroslava Prekopová
Informovanosť žien o prevencii neplodnosti

Katarína Jandová
Body imidž u tehotných žien

HOMOSEXUALITA A REPRODUKCIA

Jana Fúsková, Peter Kusý
Rodičovstvo lesbických žien

Zdeňka Vaňková
Sexuální orientace jako příčina společenské diskriminace

Podrobnosti:
Názov: Sexuality VII : Zborník vedeckých príspevkov
Editorka: Dagmar Marková – Lenka Rovňanová
Rok vydania: 2013
Vydala: Slovenská akadémia vied
Rozsah: 237 strán
ISBN 978-80-970234-4-7