Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave má 60 rokov. Z histórie najstaršej žurnalistickej školy na Slovensku

nov 22 2012

S rokom 1952 sa s Katedrou žurnalistiky FiF UK v Bratislave spájajú viaceré prvenstvá:
Prvé univerzitné štúdium žurnalistiky vo vtedajšom Československu.
Prví študenti denného štúdia novinárstva prekročili prah akademickej pôdy v r. 1952.
Prvým vedúcim novej Katedry novinárstva a knihovníctva FiF UK sa stal bývalý novinár, literárny kritik a aktívny publicista, vtedajší prodekan filozofickej fakulty doc. Michal C h o r v á t h, ktorý pôsobil ako pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry.

Bratislavská škola vstúpila do povedomia verejnosti pod názvom Katedra novinárstva a knihovníctva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po odchode doc. Chorvátha z fakulty v roku 1953, vedenie katedry prevzal doc. Vladimír K l i m e š z Prahy. Keď sa v roku 1955 vrátil späť do Prahy, vedenia katedry sa na dlhé obdobie, až do roku 1971 ujal právnik, doc. Dalibor M. K r n o. Pod jeho taktovkou sa v roku 1960 etablovala samostatná Katedra novinárstva Filozofickej fakulty UK.

V 60. rokoch sa začala rozvíjať teória novinárstva a to najmä zásluhou profesora Mieroslava Hyska, na ktorú nadviazal Novinársky študijný ústav. V priebehu 60. rokov nastala v koncepcii štúdia novinárstva kvalitatívna zmena – dôraz sa začal klásť na žurnalistické predmety. Z toho vyplynula potreba vytvoriť profil absolventa pripraveného pôsobiť v tlači, rozhlase, televízii a v tlačovej agentúre.

V rámci reorganizácie pracoviska z jednej katedry novinárstva vznikli v roku 1975 tri špecializované katedry a kabinet – Katedra teórie a dejín novinárstva (vedúci prof. Fraňo R u t t k a y), Katedra periodickej tlače a agentúrneho spravodajstva (vedúci prof. Jozef B o r í s e k), Katedra rozhlasovej a televíznej žurnalistiky (doc. Leopold S l o v á k) a výskumným pracoviskom sa stal Kabinet teórie a dejín žurnalistiky s vlastnou knižnicou (vedúci prof. Ľudovít J a c z).

V 90. rokoch sa obsah štúdia zásadne zmenil. Stal sa porovnateľným so zameraním štúdia žurnalistiky v štátoch Európskej únie a v Spojených štátoch amerických. Učitelia a vedecko-výskumní pracovníci katedry začali intenzívne pracovať na kreovaní nového učebného plánu, na skvalitnení pedagogického pôsobenia a na vedecko-publikačnej činnosti. Len od roku 1989 vydali vyše 60 vlastných učebných textov a monografií. V roku 1990 vzniklo pri katedrách výskumné pracovisko Združenie Mass-Media-Science, ktoré je dodnes vydavateľom odborného časopisu pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie Otázky žurnalistiky, vychádzajúceho od roku 1958.

Rok 1992 priniesol zmenu aj v organizácii štúdia. Dekan fakulty prijal rozhodnutie zlúčiť tri katedry do jednej – Katedry žurnalistiky FiF UK. Jej vedúcim sa stal prof. Juraj V o j t e k. Úlohu bývalých katedier suplovali operatívne oddelenia (dnes sekcie). Veľmi úspešné bolo popri jednoodborovom aj dvojodborové štúdium žurnalistiky v kombinácii s ďalším študijným odborom (obidva odbory sa študovali samostatne), napríklad s politológiou, anglistikou a amerikanistikou, s ďalšími filológiami a podobne.

Iniciatívy na poli fotožurnalistiky sa premietli do založenia Galérie FOCUS v roku 1992 na katedre na Štúrovej ulici. Pod pravidelné výstavy vo fotogalérii sa podpísal predovšetkým PhDr. Ján Lofaj, interný pedagóg katedry, ktorý stál na jej čele. Zaktivizovali sa aj ostatné špecializácie – pedagógovia rozhlasovej a televíznej žurnalistiky sa zaslúžili o to, že na pôde katedry vznikol v roku 1993 na frekvencii Rádia Ragtime školský vysielač študentov Rádio Zóna. Prof. George Frajkor z Carletonskej univerzity v Ottawe, ktorý v tom čase hosťoval na katedre, začal so študentmi vydávať internetový magazín Naše slová o dianí na Slovensku, v slovenskej a anglickej mutácii.

V 2000 sa stal vedúcim katedry doc. Jozef V a t r á l. Bol to tiež rok, kedy sa na Univerzite Komenského začal realizovať kreditový systém štúdia implementujúci Európsky systém transferu kreditov (ECTS). Jeho cieľom bolo dosiahnuť kompatibilitu popredných zahraničných univerzít, možnosť pre študentov optimálne si profilovať obsah a tempo štúdia a ponúknuť im medzinárodnú mobilitu. Základom sa stal 10-semestrový študijný program, čo pre katedru znamenalo prechod zo 4-ročného na 5-ročné štúdium. Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave získala riadne akreditované všetky tri stupne vysokoškolského štúdia žurnalistiky: bakalárske (titul Bc., 6-semestrálne), magisterské (titul Mgr., 4-semestrálne) a doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny žurnalistiky (titul PhD., interné 4-ročné, externé 5-ročné). Ďalej jej bolo udelené oprávnenie na rigorózne skúšky (titul PhDr.), habilitácie (titul docent) a inaugurácie (titul profesor).

V roku 2006 boli na pôde katedry založené študentské internetové noviny Webjournal.sk a internetové rozhlasové vysielanie RádioAktiv. V rámci rakúsko-slovenského projektu Mediaregion (SSN) naši študenti participovali na tvorbe dokumentárnych filmov o obciach z prihraničnej oblasti. Katedra podpísala viaceré zmluvy o spolupráci so slovenskými médiami a vydavateľskými domami.

V roku 2009 žezlo vedúcej katedry prevzala doc. Svetlana H l a v č á k o v á. Pod jej vedením sa omladil pedagogický zbor. Akreditačný výbor pre vzdelávanie v žurnalistike a v masovej komunikácii zo Spojených štátov amerických zhodnotil v roku 2010 študijné programy katedry veľmi pozitívne. Do výučby na katedre sa zapojili jej úspešní absolventi, ktorí pociťujú potrebu vrátiť katedre niečo z toho, čo do nich zasiala, ale sú medzi nimi aj významní novinári z praxe. Prednášky a workshopy pravidelne vedú aj profesori z prestížnych zahraničných žurnalistických škôl a významní novinári spoza hraníc. Na pôde UK mali prednášky a na katedre žurnalistiky viedli workshopy nositelia najprestížnejšieho novinárskeho ocenenia – Pulitzerovej ceny za žurnalistiku: Tvrtko Vujity z Maďarska (2010), Joshua Friedman (2011) a Tim Weiner (2012), obaja z USA.

Napriek svoje šesťdesiatke sa Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nechystá do dôchodku. Je plná elánu a plánov. Teší sa z poznatku, že si jej úspešní absolventi uvedomujú rovnicu: kvalitná škola je vizitkou kvalitného vzdelania. Okrem pracovných, má do budúcnosti i jeden osobný cieľ – aby si budúci kolegovia i absolventi spomenuli o ďalších 60 rokov na nás, že sme tu boli a že sme svoju prácu robili dobre.

Doc. PhD.Svetlana Hlavčáková, PhD.
Vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kzur