Zhrnutie z konferencie „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“

nov 12 2014

V Levoči sa dňa 10. októbra 2014 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie“, organizovaná PF KU v Ružomberku, Inštitútom Juraja Páleša v Levoči, Katedrou liečebnej pedagogiky v spolupráci s PROLP Asociáciou liečebných pedagógov v SR a IGhB – Internationale Gesellschaft der heilpädagogischen Fach-und Berufsverbände. Podujatie bolo jedným z hlavných výstupov projektu KEGA MŠVVaŠ SR č.035-UK/2013, s názvom: Model uplatnenia školskej liečebnej pedagogiky pri podpore inkluzívnej klímy v materskej a základnej škole, realizovanom na uvedenom pracovisku.

Na konferenciu prijali pozvanie hostia zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Holandska, Nemecka a Luxemburska. Medzi hlavnými prednášajúcimi vystúpili prof. Xavier M. H. Moonen z Holandska, Gabriela Zenken, MA z Nemecka, Mgr. Silvia Neslušanová, PhD. z Českej republiky a prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD., doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková – Zeleiová, PhD., doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. zo Slovenska. Súčasne s rokovaním v sekciách sa konal workshop pre študentov IJP v Levoči, Katedry liečebnej pedagogiky s názvom Inklusion braucht Sensibilisierung (Inklúzia potrebuje senzibilizáciu) vedený liečebnou pedagogičkou Marie-Paule Max z Luxemburska, pracujúcou s obeťami dopravných nehôd.

Cieľom bolo vytvoriť priestor pre vedeckú diskusiu podloženú skúsenosťami a výsledkami výskumov v oblasti teórie a praxe inkluzívnej, liečebnej, sociálnej a špeciálnej pedagogiky s akcentom na podmienky, procesy a špecifiká súvisiace s vytváraním inkluzívnej klímy v prostredí materskej a základnej školy. Pozornosť odborného pléna v jednotlivých pracovných sekciách bola upriamená na:

  • možnosti výchovy a terapie v procesoch kreovania inkluzívnej klímy školy,
  • moderné spôsoby vyučovania a inšpiratívne programy a metódy intervencie,
  • možnosti aplikácie konkrétnych terapeuticko-výchovných opatrení,
  • kľúčové kompetencie inkluzívneho pedagóga v kontexte navodzovania podporných vzťahov a komunikácie v triede,
  • spoluprácu s rodinou ako základný predpoklad výchovy a úspešnej inkluzívnej edukácie,
  • špecifiká inkluzívnej diagnostiky a interdisciplinárnej spolupráce a iné témy súvisiace so zameraním konferencie.

Inkluzívna klíma školy, v ktorej dominujú dobré vzťahy, porozumenie a úcta, patrí ku kľúčovým atribútom inkluzívnej edukácie. Špecifiká životnej situácie každého jednotlivca sú vnímané v ich celistvosti a zmysluplnosti. Škola, ktorá je schopná takúto klímu vytvoriť, je školou pre všetkých a uskutočňuje inklúziu. Veríme, že konferencia a jej výstupy budú prínosom a podporou pri nachádzaní možností implementácie princípov inklúzie v prostredí bežných materských a základných škôl.

V Levoči, dňa 20.10.2014

Mgr. Pavol Janoško, PhD.
predseda organizačného výboru