Vzdelávaním o EÚ proti xenofóbii v SR

jan 9 2016

Päťdesiat pedagógov zo stredných a základných škôl z celého Slovenska aktívne diskutovalo a zdieľalo svoje skúsenosti na tému – ako dostať viac vzdelávania o európskych témach do ich súčasných školských vzdelávacích programov a ako posilňovať európske povedomie v mladých ľuďoch.

Seminár Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Zastúpenia Európskej komisie (ZEK) na Slovensku: „Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci Slovenskej republiky“ priniesol 23. októbra na pôde Rektorskej siene Univerzity Komenského v Bratislave potrebné informácie, podnety, spätnú väzbu a prísľuby riešení do budúcna.

Účastníkov a účastníčky seminára na úvod privítali: Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie; Igor Gallus z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta a Petra Fridrichova zo ŠPÚ. Moderovania dvoch panelov sa následne zhostili Dagmar Horná z Katedry politológie UK a Kálmán Petőcz zo ŠPÚ.

Vedomosti o EÚ môžu zvýšiť účasť mladých vo voľbách

Téma prvej panelovej diskusie v rámci seminára sa týkala aktuálneho stavu – ako je to s európskou dimenziou vo vzdelávaní v rámci SR. Dušan Chrenek porovnával SR s niektorými členskými štátmi EÚ. Poznamenal, že “v minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu na tom bola SR s voličskou účasťou na historickom minime. Alarmujúca bola najmä 3-percentná účasť študentov. Vzdelávanie o EÚ na základných a stredných školách môže pomôcť tento nelichotivý výsledok významne zmeniť.” Zdôraznil, že vedomosti o EÚ pomôžu študentom lepšie využívať európske práva a príležitosti.

Druhý rečník v rámci panelu: Kalmán Petőcz hovoril o navštevovaní škôl v rámci regionálnych kôl Olympiády ľudských práv. Počas rozhovorov s mladými ľuďmi na konkrétnych stredných školách ho prekvapil fakt, že mnohí študenti a študentky sa vyjadrujú rasisticky a xenofóbne, hoci si to možno ani neuvedomujú. Práve výchova k občianstvu (nielen európskemu) by mohla tento stav zmeniť. Tretí vystupujúci: Jozef Bátora pôsobil dlhodobo v zahraničí ako pedagóg a výskumník, pričom sa zameriaval na výskum integrácie do EÚ a európske štúdiá. Implementáciu míľnikov európskej histórie a dôležitých osobností EÚ do predmetov ako literatúra, dejepis či náuka o spoločnosti si praje nielen ako vysokoškolský učiteľ, ale aj ako otec pre lepšiu budúcnosť a vzdelanosť svojich synov.

Aktívny tlak zdola: z Platformy učiteľov a učiteliek pre Európu

Druhá panelová diskusia sa už týkala budúcich vízií, plánov (aj možných prekážok) v začleňovaní vzdelávania o EÚ do výučby na slovenských školách. Roman Balko predstavil požiadavky donedávna neformálnej Platformy učiteľov pre Európu: „Učitelia a učiteľky pre Európu“ (dnes už formálnej organizácie TEUS, n.o.) na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Nezabudlo sa na príklad dobrej praxe zo susednej ČR (projekt EU hrou / www.euhrou.cz a konkrétne moduly vzdelávania o EÚ z dielne českého Centra občianskeho vzdelávania). Atestačný proces, ako aj možnosti ďalšieho vzdelávania pedagógov a pedagogičiek odprezentovala za Metodicko-pedagogické centrum Mária Rychnavská. Účastníkov pozdravil aj Europoslanec Ivan Štefanec, ktorý spomenul svoje skúsenosti z ciest po slovenských školách, ako aj potreby a podnety učiteľov, smerujúce do európskych inštitúcií.

Rozvíjať sociálne a občianske kompetencie u mladých

Poslednou rečníčkou panelu o návrhoch na zmenu súčasného vzdelávacieho systému v SR bola Darina De Jaegher zo ŠPÚ. Predstavila prítomným Národný projekt ŠPÚ ako úrovňový model centrálneho kurikula v súlade s Európskym referenčným rámcom pre celoživotné vzdelávanie. Podľa nej si „cieľ takéhoto komplexného projektu smerom k otvorenej a inkluzívnej škole s osobitným zameraním na rozvoj konkrétnych sociálnych a občianskych kompetencií vyžaduje obrovskú zainteresovanosť všetkých skupín, podieľajúcich sa realizácii vzdelávacej politiky.

Takýto seminár je preto výborný priestor na získanie podnetov, reakcií a zakomponovanie poznámok medzi aktivity projektu.” Podujatie pre slovenských pedagógov a pedagogičky tak úspešne napomohlo k diskusii o kvalite všeobecného vzdelávania, aj jeho zlepšeniu v kontexte rozvoja európskej edukačnej politiky a európskeho povedomia. Všetci zúčastnení sa spoločne zhodli na tom, že by radi takéto stretnutia uvítali aj v budúcnosti.

Text a foto: Božena Markovič Baluchová

Európska dimenzia vo vzdelávaní v SR-podnety zo strany účastníkov seminára - aktívnych pedag
Európska dimenzia vo vzdelávaní v SR-privítanie zo strany MŠVVŠ SR
Európska dimenzia vo vzdelávaní v SR-spíkri a 50 účastníkov seminára z celej SR
Európska dimenzia vo vzdelávaní v SR-Darina De Jaegher o pripravovanom národnom projekte ŠPÚ
Europska dimenzia vo vzdelavani v SR-druhy panel o buducnosti vzdelavania o EU v SR