Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave jubiluje. Najstaršia žurnalistická škola na Slovensku má 60 rokov

nov 22 2012

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si v tomto akademickom roku pripomína 60. výročie svojho založenia. Vznikla v roku 1952 na pôde Filozofickej fakulty UK pôvodne ako Katedra novinárstva a knihovníctva a už v roku 1956 mala prvých absolventov – Richarda Blecha, Sláva Kalného, Štefana Kmeťa a Juraja Vereša. V roku 1960 sa konštituovala samostatná Katedra novinárstva a od roku 1992 pôsobí pod názvom Katedra žurnalistiky FiF UK. Vedúcou katedry žurnalistiky je od roku 2009 doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave je najstaršia a najprestížnejšia univerzitná žurnalistická škola na Slovensku. Svoje významné šesťdesiate jubileum si pripomína viacerými aktivitami. Vo štvrtok 29. novembra 2012 sa v priestoroch Filozofickej fakulty na Gondovej 2 uskutoční vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na tému 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku, s podtitulom Vysokoškolská príprava žurnalistov v digitálnom veku. Na konferencii vystúpia súčasní i bývalí pedagógovia katedry, predstavitelia slovenských vysokých škôl a zahraničnému žurnalistickému školstvu sa budú venovať kolegovia z Českej republiky, Francúzska, Rakúska a Spojených štátov amerických. Cieľom podujatia je prezentovať zmeny, ktorými prechádza novinárska profesia v dôsledku spoločenských premien i nových informačných i komunikačných technológií, a nároky na profesijnú prípravu žurnalistov u nás i vo svete, ktoré z toho vyplývajú. V deň konferencie sa uskutoční stretnutie účastníkov konferencie, hostí, učiteľov a absolventov katedry pri Čaši vína v Moyzesovej sieni v Bratislave, kde katedra uvedie do života zborník 60 interview. Zároveň si pripomenie pôsobenie zosnulého kolegu doc. Borisa Droppu.

Študenti a doktorandi katedry pripravili zborník pod názvom 60 interview. Prináša 50 profilových rozhovorov s osobnosťami, ktoré pôsobili či aktívne pôsobia v oblasti médií a zároveň sú ponovembrovými absolventmi katedry, ako aj 10 rozhovorov s jej bývalými i súčasnými pedagógmi. Chýbať v ňom nebude ani stručné Kalendárium vývoja katedry. Poslucháči v rámci svojich mediálnych ateliérov pripravia rozhlasové relácie, televízny dokument a video prezentácie, ktoré sprístupnia na webovej stránke katedry. Aj študentský internetový magazín Webjournal sa bude venovať okrúhlemu jubileu. Tretiaci bakalárskeho stupňa štúdia z televízneho ateliéru hosťovali 31. októbra v rannom magazíne TV Markíza Teleráno, kde divákom predstavili svoju 60-ročnú katedru. Na prednáškach počas celého novembra hosťujú úspešní absolventi katedry, aby študentom priblížili svoje skúsenosti z praxe. Katedrálka, tradičné študentské podujatie pri príležitosti imatrikulácie prvákov, sa bude konať 5. decembra. Zavŕši rad aktivít pripomínajúcich významné jubileum katedry „krstom“ publikácie 60 interview.

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave ponúka obidva stupne vysokoškolského štúdia žurnalistiky – bakalárske i magisterské, a tiež doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny žurnalistiky. Bolo jej udelené oprávnenie na rigorózne skúšky, habilitácie a inaugurácie. Počas šesťdesiatročného jestvovania potvrdila svoj status vedecko-pedagogického pracoviska. Položila nielen základy novinárskeho vzdelávania na Slovensku, ale aj rozvoja teórie žurnalistiky. Od roku 1989 pracovníci katedry vydali vyše 60 vlastných učebných textov a monografií. Pri katedre pôsobí výskumné pracovisko Združenie Mass-Media-Science, ktoré vydáva najstarší odborný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie na Slovensku – Otázky žurnalistiky. Pedagógovia katedry rozvíjajú intenzívne vzťahy s prestížnymi univerzitami zo štátov Európskej únie a zo Spojených štátov amerických. Len od roku 2000 možno na účet katedry žurnalistiky pripísať vyše 50 medzinárodných konferencií, seminárov, kolokvií, prednášok a workshopov.

Od roku 2006 môžu študenti Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave trénovať praktické zručnosti aj na internetových projektoch – magazíne študentov žurnalistiky Webjournal.sk a v rozhlasovom vysielaní RadioAktiv.sk. Televízne a printové projekty sa rozvíjajú vďaka dobrej spolupráci s vybranými predstaviteľmi slovenských médií. Katedra žurnalistiky dlhodobo spolupracuje s mnohými médiami, vydavateľskými domami a s rôznymi inštitúciami a organizáciami. Do výučby na katedre sa pravidelne zapájajú úspešní absolventi katedry, novinári z praxe a profesori z prestížnych žurnalistických škôl v zahraničí. Na pôde Univerzity Komenského prednášali a na katedre žurnalistiky viedli workskopy nositelia najprestížnejšieho novinárskeho ocenenia – Pulitzerovej ceny za žurnalistiku: Tvrtko Vujity z Maďarska (2010), Joshua Friedman (2011) a Tim Weiner (2012), obaja z USA.

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave už šesť desaťročí významne ovplyvňuje profil slovenskej žurnalistiky. Do praxe uviedla stovky úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili ako novinári, manažéri, vydavatelia, hovorcovia, a ktorých ovplyvnili desiatky výnimočných osobností z radov pedagógov katedry.

Mgr. Eva Bachletová, PhD.
Študijná poradkyňa katedry žurnalistiky
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kzur