Prevencia sociálno-patologických javov prostredníctvom edukácie dospelých