Motivácia nízkokvalifikovaných dospelých k vzdelávaniu