Pohľad na vymedzenie pojmov kultúra a kultúrny systém