Zborník z konferencie Postavenie sociálneho pracovníka v spoločnosti. Príklady z praxe. Bratislava, 2013 (PDF)