Príhovor zakladajúceho predsedu Združenia miest a obcí Slovenska – doc. RNDr. Miloslava Hetteša, CSc., na jeho 24. sneme v Nitre 28. júna 2013