Závislosť na tabaku u sestier z pracovno-právneho aspektu v rámci manažmentu v ošetrovateľstve