Komisár Dalli vyhlásil štvrtý ročník novinárskej ceny EÚ za zdravie

júl 24 2012

Európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, John Dalli, vyhlásil v poradí štvrtý ročník novinárskej ceny za zdravie. Šancu na výhru hlavných cien majú novinári, ktorí predložia články z nasledovných tematických okruhov:

- Jedna alebo viacero tém z kampane Európa pre pacientov. Medzi tieto témy patria farmaceutické výrobky, cezhraničná zdravotná starostlivosť, zriedkavé choroby, pracovná sila v zdravotníctve, bezpečnosť pacientov, darcovstvo orgánov a transplantácie, rakovina, očkovanie, opatrnosť pri užívaní antibiotík, duševné zdravie a Alzheimerova choroba a ďalšie druhy demencie,
- Aktívne a zdravé starnutie v rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012,
- Téma špeciálnej ceny: zanechanie fajčenia.

Komisár Dalli informoval o vyhlásení ceny šestočlenné publikum, v ktorom sedeli tvorcovia politiky, zainteresované strany z oblasti zdravia a novinári v rámci konferencie, ktorá sa venovala výsledkom a budúcim vyhliadkam programu EÚ v oblasti zdravia. Komisár Dalli povedal: „Dnes, pri príležitosti prezentovania úspechov programu EÚ v oblasti zdravia, vyhlasujem štvrtý ročník novinárskej ceny EÚ za zdravie. Verím, že program poskytol občanom jasnú pridanú hodnotu EÚ, pokiaľ ide o podporu zdravia a prevenciu proti chorobám, zvyšovanie prístupu k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti a ochranu ľudí pred cezhraničným ohrozením zdravia. Novinári venujúci sa oblasti zdravia dodávajú týmto témam reálny rozmer. Spravodajstvom o skutočných skúsenostiach občanov v oblasti zdravia sprostredkúvajú informácie a zvyšujú povedomie o zdraví a zdravotnej politike. Komunikáciu považujem za neoddeliteľnú súčasť nášho konania a novinárov za našich najlepších spojencov.“
Zdravotné údaje

Rovnako bol na konferencii predstavený užitočný nástroj o zdravotných údajoch - Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface), ktorý je založený na internetovej technológii wiki a poskytuje informácie o zdraví na úrovni EÚ týkajúce sa zdravotného stavu, zdravotných faktorov, zdravotných služieb a niekoľkých ďalších tém. Prostredníctvom veľkého množstva zdravotných údajov a indikátorov, ktoré sa dajú rozdeliť podľa roku, krajiny a regiónu, môže mať Heidi Wiki nesmiernu hodnotu pre tvorcov politiky, výskumníkov, zdravotníckych pracovníkov a novinárov. Link k wiki: http://ec.europa.eu/health/heidi.

Programy EÚ v oblasti zdravia: minulosť a budúcnosť

Programy EÚ v oblasti zdravia podporujú a prinášajú početné kroky a projekty zamerané na pomoc pri zavádzaní inovácií, lepšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť, podporu zdravia a ochranu pred chorobami a cezhraničným ohrozením zdravia. Od roku 2008 program v oblasti zdravia financoval projekty v hodnote takmer 237 miliónov EUR v oblastiach, akými sú zdravie mládeže, zdravý životný štýl, rakovina, zriedkavé ochorenia, informácie o zdraví a nerovnosti v oblasti zdravia. Program poskytuje podstatnú pridanú hodnotu pre nevyčísliteľný počet jednotlivcov a komunít v rámci EÚ. Mnoho z týchto projektov sa predstaví na dnešnej konferencii.

Súčasný program v oblasti zdravia prebieha do konca roku 2013. Nový program v oblasti zdravia je súčasťou finančných priorít EÚ pre obdobie rokov 2014-2020 (viacročný finančný rámec EÚ), o ktorom informovala Európska komisia v júni 2011. Ak budú mať rokovania medzi Radou ministrov a Európskym parlamentom hladký priebeh, program v oblasti zdravia by sa mal prijať do konca roku 2012 a začať v roku 2014.

Novinárska cena EÚ za zdravie: pravidlá

Udelené budú tieto ceny: 6 000 EUR za prvé miesto, 2 500 EUR za druhé miesto a 1 500 EUR za tretie miesto. Víťaz tohtoročnej špeciálnej ceny získa 3 000 EUR.

Súťažiaci musia mať štátnu príslušnosť jedného z 27 členských štátov EÚ alebo v ňom musia mať trvalé bydlisko a musia mať minimálne 18 rokov.

Každý súťažiaci môže prihlásiť najviac 2 články a príspevky kolektívu autorov budú prijaté pod podmienkou, že kolektív autorov bude pozostávať z maximálne 5 osôb.

Všetky články musia byť napísané v jednom z úradných jazykov EÚ a musia byť pôvodne uverejnené v tlačových alebo elektronických médiách.

Novinári môžu do súťaže prihlásiť svoje články uverejnené v tlačených alebo elektronických médiách v období od 25. júla 2011 do 31. júla 2012. Konečný termín registrácie príspevkov je 31. júla 2012.

Článok by nemal byť dlhší ako 20 000 znakov (s medzerami).

Viac o pravidlách a podmienkach, rovnako ako aj informácie o postupe výberu víťazov môžete nájsť na príslušnej webovej stránke.

Ďalšie informácie:
Webová stránka komisára Johna Dalliho:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm
Leták v PDF: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2012/docs/flyer_web_sk.pdf