Návrh na prioritné okruhy vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2012 – 2015: Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012

feb 3 2012

Vedecká rada Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „VR MZ SR“) v spolupráci so Sekciou zdravia a Sekciou financovania MZ SR predkladá materiál s názvom „Návrh na prioritné okruhy vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na roky 2012 – 2015: Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012“, ktorý bol dňa 8. decembra 2011 schválený na riadnom plenárnom zasadnutí VR MZ SR, za účelom zabezpečenia jeho verejného pripomienkovania

.

Po zohľadnení doručených pripomienok či návrhov na doplnenie bude tento materiál predložený na rokovanie gremiálnej porady ministra zdravotníctva SR a dňom jeho schválenia sa stane záväzným, t.j. bude tvoriť základ pre vypísanie piateho kola výzvy v roku 2012 na predkladanie žiadostí o získanie grantovej podpory vedecko-výskumných projektov zo strany MZ SR.

Vaše pripomienky či návrhy na doplnenie môžete zasielať elektronicky na e-mailovú adresu tajomníčky VR MZ SR: ruzena.spirova@health.gov.sk, v podobe priloženého formulára, v termíne od 27. januára do 9. februára 2012, t.j. po dobu 14 kalendárnych dní.

Príloha:

Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012
Zoznam-podporovanych-oblasti-2012.rtf

Zoznam-podporovanych-oblasti-2012.pdf
Formulár na zasielanie pripomienok
Formular-na-zasielanie-pripomienok.rtf

Formular-na-zasielanie-pripomienok.pdf

Zdroj: MZ SR