Prečo sme protestovali 14. 10. 2015 pred Úradom vlády SR

okt 20 2015

Dňa 14. 10. 2015 sa pred Úradom vlády SR konal protest neverejných poskytovateľov sociálnych služieb spolu so zástupcami Slovenskej katolíckej charity, Evanjelickej diakonie, Asociácii sestier a pacientov, Asociácii práv pacientov, Náruče záchrany a mnohých ďalších organizácií, ktorí sa na Slovensku podieľajú na poskytovaní sociálnych služieb.

Viacerí z nás boli vyslaní ako zástupcovia organizácií poskytujúcich sociálne služby do pracovnej skupiny MPSVR SR na prípravu novely zákona o sociálnych službách (ďalej len ZoSS).

Boli sme iniciátori a spolutvorcovia - spolu s inými neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (ďalej len NPSS) zúčastnených v pracovnej skupine na prípravu návrhu tzv. malej novely zákona (na veľkú novelu ZoSS nebol dostatočný časový priestor). Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka MPSVR SR, pána Buriana, táto novela vyžaduje určité finančné prostriedky, ktoré musí budúci rok uvoľniť MF SR, ktoré to nie je ochotné urobiť.

Náš návrh sa týkal niekoľkých oblastí, v ktorých pociťujeme najviac krívd, problémov a nerovnosti vo financovaní sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi:

 1. Prvý návrh bol zameraný na sociálne služby pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb financovaných doteraz výlučne cez vyššie územné celky – samosprávne kraje (ďalej len VÚC). Tu sme navrhli, aby financovanie odkázanosti podľa stupňov odkázanosti (je ich 6 stupňov) u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb prevzal na seba štát, pričom financovanie prevádzky by naďalej zostalo v pôsobnosti VÚC. Pomohlo by sa zhruba 4 800 ľuďom, ktorí sú umiestnení v pobytových zariadeniach sociálnych služieb u NPSS. Zároveň by VÚC zostalo viac prostriedkov na financovanie ľudí v krízovej situácii, financovaných v ich pôsobnosti. Treba podotknúť, že zástupcovia VÚC v tejto pracovnej skupine pri tvorbe týchto návrhov poskytli súčinnosť aj podporu. Zároveň deklarovali, že toto riešenie poskytne dostatočný priestor na podporu NPSS v iných druhoch sociálnych služieb, kde je permanentný nedostatok financií na ich prevádzkovanie. Dopad tohto opatrenia na štátny rozpočet bol vyčíslený na zhruba 19,6 mil. €.
 2. Druhý návrh bol zameraný na sociálne služby pre odkázaných seniorov, ktorí sú už niekoľko rokov financovaní cez MPSVR SR. Ich financovanie je však nepostačujúce. Je na úrovni roku 1998 keď bola minimálna mzda vo výške zhruba 98 €. Dnes dosahuje minimálna mzda sumu 380 €, od 1.1.2016 má byť 405 € a dokonca sa má zrušiť aj tzv. super hrubá mzda, čo bude mať za následok dvojnásobný dopad vo financovaní sociálnych služieb pre NPSS. Ak berieme do úvahy skutočnosť, že mzdové náklady spolu s odvodmi za zamestnancov prestavujú zhruba 70% všetkých nákladov na sociálne služby, dopad na výšku nákladov na sociálne služby je evidentný. Tu sme navrhli opatrenia, ktoré pomôžu najmä malým poskytovateľom s nižšou kapacitou, ktorí dnes bojujú o prežitie kvôli zle nastavenému financovaniu. Pomohlo by sa zhruba 8 500 seniorom, ktorí sú umiestnení u NPSS. Dopad tohto opatrenia bol vyčíslený na zhruba 6,4 mil. €.
 3. Tretie opatrenie sa týkalo financovania pomoci ľuďom v núdzi vo vybraných službách krízovej intervencie tzv. nízkoprahov (to je tá najnutnejšia pomoc – jedlo, hygiena, poradenstvo, zdravotné a hygienické balíčky..., nie sú to pobytové služby typu útulkov alebo nocľahární). Pomohlo by sa zhruba 960 ľuďom bez domova denne. Dopad opatrenia na štátny rozpočet je vyčíslený na zhruba 2,5 mil. €.
 4. Ďalšie opatrenie by sa týkalo opätovného poskytovania pomoci matkám s nezaopatrenými deťmi v zariadeniach núdzového bývania. Ide o matky s deťmi, ktoré síce neboli týrané, ale z iných vážnych dôvodov potrebujú ubytovanie a pomoc na určitý čas. Predposlednou novelou zákona o sociálnych službách táto cieľová skupina bola presunutá do útulkov pre bezdomovcov, v ktorých nie sú podmienky pre zdravý fyzický i duševný vývoj detí. Opatrenie nemá žiaden dopad na verejné zdroje.
 5. Posledná naša požiadavka sa týkala prijatia účinného opatrenia na zachovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom národného projektu v ďalšom programovacom období. Veľkým prínosom pre osoby odkázané na pomoc iných osôb je národný projekt na podporu opatrovateľskej služby. V súčasnosti je cez tento projekt zamestnaných cca 3700 opatrovateliek, ktoré poskytujú uvedenú službu. Obávame sa však, že v novom programovacom období tieto miesta nebudú zachované a služba, o ktorú je väčší záujem ako súčasné možnosti, nebude môcť byť ďalej poskytovaná. Ak sa naplní naša obava (podľa posledných informácií pripravený projekt počíta s poskytnutím opatrovateľskej služby iba zhruba 2000 osobám a to aj vrátane Bratislavského kraja, ktorý doteraz podporovaný cez projekt nebol), postih bude dvojnásobný, pretože opatrovateľky rozšíria rady nezamestnaných a opatrovaní nedostanú potrebnú pomoc v domácom prostredí. Dnes je situácia taká, že všetky naše opatrovateľky zamestnané cez tento projekt majú k 31.10.2015 výpovede. Rodiny opatrovaných sú nútené hľadať riešenia, ktoré sú ťažké a mnohokrát bolestné pre nich aj blízkych odkázaných na ich pomoc. Dopad tohto opatrenia na zdroje z európskych fondov nevieme vyčísliť, pretože to závisí od celkového nastavenia národného projektu, ale aj iných možných nástrojov na podporu opatrovateľskej služby, o ktorých je potrebné viesť diskusiu na hľadanie primeraných riešení.

Počas práce v pracovnej skupine nám začiatkom leta štátny tajomník MPSVR SR pán Burian povedal, že čo sa týka zmeny financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, už všetky svoje možnosti vyčerpal a zo svojej úrovne nedokáže naše požiadavky vyriešiť.

Pretože situácia je kritická a nielenže mnohým odkázaným nie je možné v súčasnosti pomôcť, ale hrozí aj ďalší zánik niektorých neverejných sociálnych služieb, rozhodli sa zástupcovia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb požiadať o pomoc najvyšších predstaviteľov štátnej moci a služby v tomto rozsahu:

 1. Zástupcovia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí pracovali v pracovnej skupine na legislatívnu zmenu zákona o sociálnych službách, požiadali o prijatie u pána premiéra. Neprijal nás a odkázal nás na ministra práce a sociálnych vecí SR
 2. Žiadali sme o pomoc predsedu NR SR. – Osobne prijal dňa 1.9.2015 našich zástupcov a aj on nám odkázal, že nás prijme rezortný minister
 3. Minister nás neprijal
 4. Dňa 16.9.2015 sme pred MPSVR SR upozornili na naše problémy a žiadali o prijatie pána ministra
 5. Dňa 18.9.2015 sme pánu ministrovi poslali list s prosbou o prijatie
 6. Na telefonickú urgenciu dňa 29.9.2015 naši zástupcovia dostali odpoveď, že pán minister odstúpil náš list štátnemu tajomníkovi

Kruh sa znovu uzavrel a nám, ak chceme aj naďalej poskytovať pomoc tým najnúdznejším a najodkázanejším nezostalo nič iné len hlasnejšie a verejnejšie domáhať sa pre nich pomoci, pretože do NR SR bola predložená, prejednaná v prvom čítaní a posunutá do druhého čítania tzv. malá novela ZoSS, ktorá neobsahuje nič z našich spoločných návrhov, ktoré sme vyššie popísali. Nenašla sa „politická vôľa“ na ich doplnenie a presadenie v NR SR.

Preto sme sa rozhodli dňa 14. 10. 2015 verejne protestovať pred Úradom vlády SR a poukázať na neriešenie problémov v oblasti sociálnych služieb a podľa nášho názoru aj porušovanie práv niektorých občanov, ktorí v aktívnom období pomáhali zveľaďovať tento štát a keď sú na jeho pomoc odkázaní, je im patričná pomoc odmietaná.
Pán minister v ten deň prijal našich zástupcov a sľúbil rokovať o riešení našich požiadaviek s ministerstvom financií SR. V záujme tých, ktorí sú na našu pomoc odkázaní chceme veriť, že pomoci sa tento krát dočkajú.

Dovoľujem si poznamenať, že v NR SR má vládna strana vládnu väčšinu a tento rok sa odhaduje výber daní o 250 miliónov viac ako sa očakávalo. Aj keď je mnoho tých, ktorí pomoc očakávajú, pri rozhodovaní vo veci by sa malo prihliadať aj na zásluhovosť odkázaných a to najmä tých, ktorí už nie sú schopní sa o seba sami postarať.

Pre úplnosť uvádzam, že pre zlé nastavené financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z verejných zdrojov už niektoré služby zanikajú a nikto z nás alebo z našich blízkych si nemôže byť istý, že takúto pomoc raz nebude potrebovať.

Autor: Ing. Cyril Korpesio
Autor je riaditeľom Arcidiecéznej charity Košice

DSCN2353
DSCN2382
DSCN2340
DSCN2324
DSCN2379

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!