Ponuka vzdelávania: Inštruktor sociálnej rehabilitácie a Inštruktor rozvoja pracovných zručností na prvý polrok 2019

dec 10 2018

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách (AVVSS) otvára akreditovaný kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Kurz prebieha v Holíči a v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji. AVVSS v 1. polroku 2019 otvára aj nový akreditovaný kurz Inštruktor rozvoja pracovných zručností, ktorý sa koná v Holíči.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie.

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť vykonávať odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Vzdelávací program je zameraný na rozvoj teoretických vedomostí účastníka kurzu o nepriaznivej sociálnej situácii človeka v jeho domácom prostredí alebo v zariadení sociálnych služieb zameraných na integrovaný model sociálnej rehabilitácie. Vedie k rozvoju schopností a zručností účastníka kurzu kreatívne pôsobiť na emocionálny a mentálny život v prospech klienta, v spolupráci s ním naplánovať aktivity, ktoré obmedzia negatívne dopady zmien jeho zdravotného a/alebo sociálneho stavu, zmien v starobe alebo v inej životnej etape a generujú pozitívnu spoločenskú integráciu. Obsah programu je samostatne štruktúrovaný tak, že využíva informácie iných vzdelávacích programov, ako aj vzdelania v sociálnej práci, a to pre účely prípravy komplexných, integrovaných aktivít u klienta s ohľadom na jeho životné skúsenosti s jednotlivými aktivitami.

Cena vzdelávania: 285 €

Viac o kurze na stránke AVVSS: http://www.avvss.sk/instruktor-socialnej-rehabilitacie

Miesta a termíny konania kurzu: http://avvss.sk/terminy-kurzov/

Inštruktor rozvoja pracovných zručností

Inštruktor rozvoja pracovných zručností je nový akreditovaný kurz. Štúdium pozostáva z teoretickej prípravy formou e-learningu a dvoch blokov prezenčného štúdia s lektorom.

Cieľová skupina, pre ktorú je vzdelávací program určený: Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia (§ 84, ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Forma vzdelávania: Kombinované vzdelávanie v rozsahu 150 hodín sa skladá zo 100 hodín prezenčnou a 50 hodín dištančnou formou. Prezenčná forma vzdelávania charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je lektor v priamom kontakte s účastníkom kurzu. Prezenčné teoretické vyučovanie za prítomnosti lektora v súhrne 100 hodín je doplnené o 50 hodín dištančnej formy. Táto dištančná forma vzdelávania sa skladá zo samoštúdia, študijných textov na CD a DVD a komunikácie s lektorom cez IT technológie a e-learningovú platformu. Lektor je k dispozícii účastníkovi kurzu prostredníctvom webovej stránky, facebooku a skypu vo vopred určených hodinách.

Miesto konania: Holíč
Cena vzdelávania: 285 €

Miesta a termíny konania kurzu: http://avvss.sk/terminy-kurzov/

Viac o kurze na stránke AVVSS: http://avvss.sk/ponuka-vzdelavania/komplexne-vzdelavanie/instruktor-rozv...

Online objednávka kurzov je na stránke AVVSS: http://www.avvss.sk/ponuka-vzdelavania/komplexne-vzdelavanie/