Žiadosť asociácie o vyjadrenie ministra práce k budúcnosti domácej opatrovateľskej starostlivosti

júl 6 2012

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky (APSS SR) adresovala v týchto dňoch ministrovi práce a sociálnych vecí Jánovi Richterovi list, v ktorom ho žiada o vyjadrenie k budúcnosti domácej opatrovateľskej starostlivosti.

Hoci sa v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2012 - 2016 neobjavuje jasná podpora zotrvania občana čo najdlhšie v domácej opatere, napriek tomu z obsahu textu vyplýva, že vláda takúto starostlivosť bude podporovať. Asociácia preto požiadala ministra Richtera o vyjadrenie, aká je jeho predstava domácej opatrovateľskej starostlivosti.

Na webovej stránke MPSVR SR bol donedávna uverejnený projekt poukážkového financovania opatrovateľskej starostlivosti v Slovenskej republike. V súčasnosti tam už tento projekt nie je.

APSS SR zdôrazňuje, že vníma podporu ministerstva tejto forme sociálnych služieb. Nie je však jasné, aké riešenie navrhuje MPSVR SR ako náhradu za rozpracovaný projekt a ako si ministerstvo predstavuje financovanie domácej opatrovateľskej starostlivosti v systéme financovania sociálnych služieb.

Domáca opatrovateľská starostlivosť je podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v kompetencii miestnej samosprávy, samosprávy obcí. Obce však na realizáciu tejto služby nemajú vyčlenené finančné zdroje vo svojich rozpočtoch, alebo ich rozpočet nestačí pre všetkým kvôli vysokej potrebe vlastných občanov. Obce sa tak namiesto poskytovania opatrovateľských služieb v potrebnom rozsahu a skladbe služieb obmedzujú spravidla na donášku jedla. Samozrejme, APSS SR oceňujeme prístup obcí v tejto veci a chápe ich neľahkú pozíciu v čase, keď im štát zveril množstvo kompetencií a na ich zabezpečenie nedostali dostatok zdrojov. Obce zabezpečujú spravidla opatrovateľskú službu vlastnými zamestnancami, pričom účtovaná cena občanovi za hodinu opatrovateľskej služby je stanovená vo výške, ktorá sa ani nepribližuje skutočným nákladom. APSS SR si uvedomuje, že takýto postoj je správny z pohľadu realizácie sociálnej politiky obce vo vzťahu ku svojim občanom. Ale má to negatívny vplyv na neverejných poskytovateľov, ktorí nie sú schopní účtovať svojim klientom, občanom obcí, takú cenu, ako účtuje samospráva. Príklad: V Bratislave mestské časti účtujú svojim občanom za hodinu opatrovateľskej služby 0,50 eur, maximálne 0,80 euro. Skutočné náklady za túto službu sú však 7,50 eur. Neverejní poskytovatelia poskytujú opatrovateľské služby bez príspevku samosprávy, a tak sa opatrovateľská služba stáva pre občana nedostupnou. Obec kapacitne nestačí. Neverejným poskytovateľom obce neprispievajú vôbec, alebo obmedzene. Neverejní poskytovatelia musia občanom účtovať nákladové ceny, hoci podľa zákona o sociálnych službách má občan právo na príspevok. Porušuje sa tak princíp rovnakej participácie občanov na celospoločenských zdrojoch.

APSS SR by rada poznala od ministra práce J. Richtera odpoveď na otázky, týkajúce sa riešenia problému dlhšieho zotrvania občana v domácom prostredí. Rovnako ju zaujíma, ako chce jeho rezort riešiť dofinancovanie obcí, aby mohli zabezpečovať svojim občanom opatrovanie doma, alebo objednávať u neverejných poskytovateľov s príspevkom pre prijímateľa – svojho občana.

Vo sfére domácej opatrovateľskej služby je množstvo problémov ktoré nemajú v súčasne platnej legislatíve možnosť byť riešené. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR preto požiadala ministra práce J. Richtera o stretnutie so zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb, aby ho oboznámili s ich návrhmi.

O vyjadrení ministra práce a sociálnych vecí k danej problematike vás budeme informovať.

Zdroj:
www.apssvsr.org
www.obcianskyparlament.sk

Súvisiace články k tejto téme:

Opatrovateľská starostlivosť na Slovensku a v EÚ
Klienti neverejných zariadení stratili nádej, že sa ich situácia zmení
Prísne dodržiavanie zákona znamená zánik mnohých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
Novela zákona o sociálnych službách je signálom, že je vôľa riešiť nahromadené problémy v systéme poskytovania sociálnych služieb. Považujeme ju však za nedostatočnú.
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR k stiahnutiu zákona o sociálnych službách z rokovania NR SR