Výzva, aby sa urýchlene riešilo zvýšenie finančných prostriedkov na sociálne služby v roku 2011

feb 14 2011

SocioFórum a Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR organizovali tlačovú konferenciu, ktorá sa konala 8. februára 2011 s výzvou k riešeniu a navýšeniu finančných prostriedkov na sociálne služby na rok 2011. Text výzvy je nasledovný:

Vážená pani premiérka,
vážený pán minister financií,
vážený pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny,

obraciame sa na vás s naliehavou výzvou, aby ste urýchlene riešili zvýšenie finančných prostriedkov na sociálne služby v roku 2011.

V Programovom vyhlásení sa vláda zaviazala, že „zmení systém financovania poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby boli zrovnoprávnené všetky právne formy poskytovateľov, a zavedie právo klientov na výber poskytovateľa sociálnych služieb“.
Aj vďaka Ústavnému súdu sú všetci poskytovatelia formálne zrovnoprávnení, ale občania si svoje právo na výber naďalej nemôžu uplatniť, pretože systém financovania sa nezmenil. Samosprávne kraje v mnohých prípadoch berú na vedomie výber občana, ale s vybraným neverejným poskytovateľom sociálnej služby neuzavrú zmluvu o poskytovaní finančných príspevkov. Občan sa stáva samoplatcom, ak na to rodina má. Výdavky samosprávnych krajov na sociálne služby predstavujú stále vyšší podiel daňových príjmov a niekde presiahli už 40 %. A to za situácie, kedy viaceré kraje neposkytujú finančné príspevky neverejným poskytovateľom ani na tzv. starých klientov, ktorí boli v zariadeniach ešte pred účinnosťou zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Napriek tomu, že im to zákon ukladá a oni ho vedome porušujú.

Od leta minulého roka počúvame, že financovanie sociálnych služieb bude vyriešené veľkou novelou zákona, či dokonca úplne novým zákonom s účinnosťou od roku 2012. Tešíme sa na to a sme pripravení na jeho príprave aktívne spolupracovať. Ale dnes je 3. februára 2011 a mnohé naše organizácie stoja pred otázkou ako prežiť rok 2011? Rozpočty VÚC na sociálnu oblasť sa navýšili minimálne alebo vôbec, výnosy z 2 % boli významne nižšie ako po minulé roky, darcovia sú menej štedrejší a úhrady od klientov sú u neverejných poskytovateľov na hranici únosnosti.

V roku 2010 vláda Róberta Fica vyriešila tento problém jednorazovou dotáciou 6,4 mil. EUR pre samosprávne kraje, ktorá bola účelovo viazaná na príspevky pre neverejných poskytovateľov (uznesenie vlády 203/2010) a ktorá aj reálne pomohla. Očakávame, že súčasná vládna koalícia si plne uvedomuje potrebu podpory alternatívnych sociálnych služieb, ktoré do skostnateného systému sociálnych služieb prinášajú vyššiu konkurenciu, nižšie verejné náklady, vyššiu kvalitu a dostupnosť služieb. Alebo sa mýlime?
S pozdravom

Za výbor SocioFóra: Helena Woleková, PhD., v.r.
Za Predsedníctvo APSS: Ing. Milada Dobrotková, MPH, v.r.