Využitie Fondu sociálneho rozvoja v boji proti chudobe na Slovensku

apr 10 2010

Veľké množstvo ľudí v Európe žije v nedostatku bez možnosti prístupu k základným službám, ako je napríklad zdravotná starostlivosť. Takmer 80 miliónov Európanov žije pod prahom chudoby, čo je v rozpore s princípmi Európskej únie o solidarite a sociálnej starostlivosti. Veľkým predpokladom, na základe predchádzajúcich skúseností, je skutočnosť, že prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja využijú všetky dotknuté skupiny nenávratný finančný príspevok, prostriedky využijú čo najefektívnejšie a spoločne prispejú k zlepšeniu sociálnej situácie znevýhodnených občanov na Slovensku.

Chudobu považujeme za nedostatok materiálnych prostriedkov na uspokojovanie potrieb. Je úzko spojená s rozvojom ekonomickej prosperity. Absolútna chudoba je stav, keď jednotlivec alebo skupina nie sú schopní si zabezpečiť ani základné životné potreby, sú priamo ohrození na živote. Problém absolútnej chudoby je zaznamenaný najmä v rozvojových krajinách ako v Afrike, juhovýchodnej Ázii. Vysoká kriminalita, nízka vedomostná úroveň, vysoká detská úmrtnosť, zneužívanie ľudí, vysoká chorobnosť sú veľmi úzko spojené s výskytom absolútnej chudoby. Relatívna chudoba je stav, keď jednotlivec alebo skupina uspokojuje svoje potreby na výrazne nižšej úrovni, ako je priemer v danej krajine. Slovenská republika pre relatívnu chudobu používa v legislatíve termín hmotná núdza.

Charakteristika fondu sociálneho rozvoja
Fond sociálneho rozvoja je organizácia, ktorá bola založená za účelom pomoci ľuďom k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia a taktiež pri odstraňovaní chudoby. Jej cieľom je podporovať projekty pre skupiny ľudí, ktorých spoločnosť vytlačila až na okraj. Zaraďujeme medzi nich: nezamestnaných, Rómov, azylantov, bezdomovcov, ženy po materskej dovolenke, ženy v domácnosti, väzňov, ktorí skončili výkon trestu, žiakov predčasne opúšťajúcich školy. Jeho cieľom je aj podpora aktívneho trhu práce na celoštátnej úrovni s cieľom odstránenia nezamestnanosti. Dôvodom pre vznik Fondu sociálneho rozvoja je priamejšia možnosť posúvať peniaze smerom k ľuďom v núdzi.
Fond sociálneho rozvoja je štátna rozpočtová organizácia, zriadená MPSVR SR podľa zákona č. 523/2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách. Hlavným zameraním je pomoc pri odstraňovaní sociálneho vylúčenia. Fond je právnickou osobou, zastupuje ju generálny riaditeľ. Hospodári samostatne, podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré mu určí ministerstvo v rámci svojho rozpočtu.
Svoje zámery Fond sociálneho rozvoja realizuje prostredníctvom viacerých nástrojov:

 1. spolupracuje s regiónmi a obcami, s každým, komu chudoba nie je ľahostajná v jeho regióne
 2. financuje projekty, priama finančná podpora, ktorá zvyšuje možnosť slabých a vylúčených skupín zamestnať sa
 3. vykonáva komunitnú sociálnu prácu, sociálni pracovníci vykonávajú terénnu sociálnu prácu v osadách, zlepšujú kvalitu služieb obyvateľov
 4. je podpornou štruktúrou pre iniciatívu spoločenstva EQUAL; je priestorom pre hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovností na trhu práce

Fond sociálneho rozvoja prijíma projekty na pomoc skupinám ľudí, hodnotí ich a sprostredkúva ich financovanie. Sú to peniaze z Európskeho sociálneho fondu s príspevkom zo štátneho rozpočtu. O peniaze môžu požiadať obce aj organizácie, ktoré pracujú s nezamestnanými, chudobnými, znevýhodnenými skupinami.

Programové obdobie 2004–2006
Slovensko sa vstupom do EÚ stalo súčasťou veľkého a rôznorodého európskeho priestoru s veľkým rozdielmi v úrovni rozvoja jednotlivých regiónov. EÚ pomáha v rámci politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti svojim členským štátom riešiť regionálne nerovnosti prostredníctvom štrukturálnych fondov, medzi ktoré patrí aj Európsky sociálny fond. FSR sa do implementácie pomoci z ESF zapojil ako Národná podporná štruktúra pre Iniciatívu Spoločenstva EQUAL. Prostredníctvom IS EQUAL podporuje projekty zamerané na boj proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce.
Začiatkom roku 2007 sa FSR stal sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje. Počas roku 2007 vyhlásil tri výzvy na predkladanie dopytovo orientovaných projektov, zameraných najmä na zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením. V tomto krátkom období FSR vyhodnotil tieto výzvy a podpísal zmluvy na realizáciu takmer 100 projektov s celkovou alokovanou čiastkou 560 mil. Sk. Úlohou FSR je spolupracovať s konečnými prijímateľmi tejto pomoci tak, aby sa do konca roku 2008 schválené projekty úspešne zrealizovali a aby sa pomoc dostala k ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú.

Programové obdobie 2007–2013
Od roku 2007 sa začalo v Európskej únii ďalšie programové obdobie. Slovensko má možnosť prvý krát čerpať prostriedky z eurofondov počas trvania obdobia vo výške takmer 11, 6 miliárd eur. Pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia bude vyčlenených z Európskeho sociálneho fondu takmer 882 miliónov eur.
Európska komisia vyhlásila rok 2010 Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu preto, že:

 1. všetci ľudia majú právo na dôstojný život, na účasť v spoločenskom živote
 2. verejný, súkromný sektor sa delia o zodpovednosť za boj proti chudobe a aj sociálnemu vylúčeniu
 3. odstránenie chudoby s cieľom zaistenia súdržnejšej spoločnosti je prínos pre všetkých
 4. je potrebné zaangažovanie všetkých vrstiev spoločnosti pre dosiahnutie tohto cieľa

Plánované aktivity:

 1. kampane na zvyšovanie povedomia o chudobe a sociálnom vylúčení
 2. inovatívne programy na podporu sociálneho začlenenia
 3. konferencie zamerané na problematiku Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
 4. súťaže zamerané na identifikáciu úspešných prípadov

Aktivity budú prebiehať na úrovni členských štátov za účasti občianskej spoločnosti, miestnych a regionálnych orgánov.
Po uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Národného programu Slovenskej republiky k Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 Fond sociálneho rozvoja eviduje 39 žiadostí o príspevok od 38 žiadateľov.

Horizontálne priority
Národný strategický referenčný rámec na roky 2007–2013 (NSRR) definuje štyri horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na jeho ciele. Horizontálne priority sú svojím charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých priorít a sú rešpektované pri každom projekte/skupine projektov operačných programov bez ohľadu na podporovanú tému alebo územie. Ciele horizontálnych priorít nemôžu byť zabezpečené len prostredníctvom jedného operačného programu, ale vyžadujú si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority. Viac informácií nájdete na http://www.fsr.gov.sk/sk/fond-sociálneho-rozvoja

Zuzana Polakovičová
Marta Vaverčáková
Článek byl publikován v časopise Sociální práce/Sociálna práca, č. 1/2010 Sociální práce a boj s chudobou, http://www.socialniprace.cz

Objednejte si časopis Sociální práce/Sociálna práca prostřednictvím online formuláře, který naleznete na adrese http://www.socialniprace.cz/objednavka.php , a získejte 160 stran odborné inspirace, jak profesionálně a efektivně pracovat se svými klienty. Komunikaci pro objednávky zajišťuje Olga Cídlová (e-mail: olga.cidlova@socialniprace.cz, tel.: + 420 549 495 224).