Semináre o procedurálnych štandardoch kvality v sociálnych službách začínajú už od 16. marca 2023

mar 9 2023

V rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb pod záštitou IMPLEA (Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR) začíname v marci 2023 s realizáciou ďalšieho špecializovaného odborného seminára s názvom „Vybrané procedurálne štandardy kvality“.

Začiatkom roka 2023 Inšpekcia v sociálnych veciach spustila svoju činnosť, jedná sa o nestranný a nezávislý orgán zriadený ministerstvom na základe nového zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý vstúpil do platnosti 1. novembra minulého roka. Účelom dozoru je vyhodnotenie činnosti rôznych subjektov v oblasti sociálnych vecí, či postupujú v súlade s povinnosťami, ktoré im stanovuje zákon a platné predpisy v tejto oblasti. Dozor vykonáva štátny zamestnanec („inšpektor“), ktorý je na výkon štátnej služby zaradený v útvare, na základe písomného poverenia.

Aby sa poskytovatelia a zriaďovatelia sociálnych služieb mohli na tento proces kvalitne pripraviť, NP KSS vykonáva aktivitu vzdelávania, ktorej účelom je odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb, v zmysle nového zákona 345/2022 Z. z. inšpekcie v sociálnych veciach, a novej prílohy zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Lektori sa budú tematicky a obsahovo prispôsobovať potrebám jednotlivých skupín. Prierezovo sa však zamerajú najmä na:

  • strategickú víziu, poslanie a ciele poskytovania sociálnych služieb,
  • individuálne plány a pravidlá individuálnej práce s prijímateľom sociálnej služby, - právo na uplatňovanie spôsobilosti na právne úkony, ale aj ďalšie témy, ktoré vzídu z námetov a otázok na mieste.

Prvý termín seminára je naplánovaný na 16. a 17. marca 2023, bude realizovaný online formou a je určený primárne pre účastníkov zo Žilinského kraja. Postupne budeme pridávať termíny pre všetky krajské mestá SR. Semináre sú určené pre poskytovateľov zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb a pre zriaďovateľov sociálnych služieb. Realizované semináre sú dlhodobo obľúbené u poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb, o čom svedčí aj množstvo pozitívnych spätných väzieb zo strany účastníkov. Viac informácií o odborných seminároch a možnosť prihlásiť sa nájdete na stránke národného projektu Kvalita sociálnych služieb a FB stránke Národný projekt Kvalita sociálnych služieb

Tešíme sa na Vašu účasť.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.sk/esf
www.employment.gov.sk
implea.gov.sk

seminar1
seminar2
ucastnicky-seminara