Novela zákona o sociálnych službách je signálom, že je vôľa riešiť nahromadené problémy v systéme poskytovania sociálnych služieb. Považujeme ju však za nedostatočnú.

dec 20 2010

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky víta novelu zákona o sociálnych službách. Novela je signálom, že je vôľa riešiť nahromadené problémy v systéme poskytovania sociálnych služieb. Považujeme ju však za nedostatočnú.

Neprinesie zrovnoprávnenie klientov. Zrovnoprávnenie chápeme v tom, že klienti budú platiť za rovnakú úroveň služby rovnakú cenu, bez ohľadu na to, či ju poskytuje samosprávne zariadenie, alebo cirkevné, či súkromné – teda neverejný poskytovateľ.
Zrovnoprávnenie chápeme v tom, že samospráva bude poskytovať rovnakú finančnú podporu svojim občanom, klientom vo vlastných zariadeniach ako aj v cirkevných a súkromných zariadeniach.

Asociácia konštatuje, že na Slovensku pretrváva kríza vo financovaní sociálnych služieb. Prostriedky sú rozdeľované nerovnomerne a sú nedostatočné na pokrytie potrieb. Na jedného klienta prispieva samospráva dvoj až trojnásobne viac vo vlastných zariadeniach, než prispieva klientom v neverejných zariadeniach. V rámci okrúhleho stola sa pred voľbami všetci zúčastnení politici zhodli na tom, že treba zrovnoprávniť klientov verejných a neverejných zariadení. Pre Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb SR bolo veľkým zadosťučinením, že vláda prejavila vôľu a zaviazala sa vo svojom programovom vyhlásení zrovnoprávniť klientov verejných a neverejných zariadení.
Preto očakávame, že Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny zvolá pracovnú komisiu na prípravu novely zákona o sociálnych službách a že budeme môcť znova rokovať o našich návrhoch novely zákona o sociálnych službách.

V prvom rade je treba riešiť financovanie poskytovania sociálnych služieb. Je nevyhnutné, aby štát cez samosprávu poskytoval v každom zariadení rovnaké finančné príspevky na klienta.
K novele zákona o sociálnych službách
Pozitívny vplyv na systém poskytovania služieb budú mať ustanovenia:

 • Predpísané počty zamestnancov budú povinné od roku 2013.
 • Samospráva nebude môcť krátiť príspevky za pobyt klienta v nemocnici.
 • V poskytovaní opatrovateľskej služby bude možné dohodnúť s klientom časový rozsah služieb. Bude možné účtovať aj úhradu za pomoc pri odkázanosti čo doteraz nebolo možné.
 • Pre ľudí bez domova a ľudí trpiacich násilím zavádza väčšiu anonymitu a ruší povinnosť viesť evidenciu o ich príjmoch a majetku. Umožňuje prijímať týchto žiadateľov aj bez trvalého pobytu v pôsobnosti danej samosprávy.
 • Znižuje byrokraciu pri posudkovej činnosti.
 • Umožňuje prijímať klientov do zariadení aj bez právoplatného posudku o odkázanosti z vážnych dôvodov.

Nejednoznačný, alebo negatívny vplyv v na systém poskytovania sociálnych služieb budú mať ustanovenia:

 • Novela odložila povinnosť samospráve poskytnúť sociálne služby žiadateľom a stále umožňuje viesť zoznamy žiadateľov ďalšie dva roky, do konca roku 2012. A to napriek tomu, že sú voľné miesta u neverejných poskytovateľov a celoslovensky stále evidujeme približne 18.000 žiadateľov!
 • Novela síce zohľadňuje nález Ústavného súdu v tom, že ukladá povinnosť samospráve zabezpečiť sociálnu službu podľa výberu žiadateľa, ale v texte sa nachádza slovo alebo. Naše skúsenosti hovoria, že ak je medzera v zákone, alebo nejednoznačný výklad, samospráva si to vysvetlí po svojom. Výber žiadateľa bude ilúziou, lebo samospráva má znova možnosť použiť pri umiestnení alebo svoje zariadenie, alebo „cudzie“ - neverejného poskytovateľa.
 • Novela umožňuje vykonávať sociálnu posudkovú činnosť iba sociálnym pracovníkom verejných zariadení. Neverejné zariadenia s rovnako vzdelanými pracovníkmi to vykonávať nemôžu.
 • Ak samospráva nestihla posúdiť prijatých klientov podľa starých pravidiel, bude môcť na nich poskytovať minimálny príspevok až do konca roka 2011.
 • Hoci neexistujú jednotné štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb, stále zostali v sankcie za ich nedodržanie.

Zdroj: APSS SR
http://www.apssvsr.org

Súvisiace články:

19.5.2010 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR k rozhodnutiu Ústavného súdu SR z 18.mája 2010 o tom, že zvýhodnenie verejných poskytovateľov nie je v súlade s Ústavou SR

5.3.2010 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR k stiahnutiu zákona o sociálnych službách z rokovania NR SR

22.2.2010 Petíciou za rovnoprávnosť klientov sociálnych služieb