Literárno-fotografická súťaž Sociálne služby obrazom a slovom

apr 23 2021

Neanonymná literárno-fotografická súťaž v žánroch: blog, fotografia, fotoreportáž, publicistika a ilustrácia pre autorov nad 18 rokov na tému z oblasti sociálnych služieb.
Témou 2. ročníka súťaže sú sociálne služby v roku 2020 pod názvom: ROK 2020, POHĽAD SPÄŤ. Uzávierka súťažných príspevkov je predĺžená do 31. 9. 2021.

Súťažné kategórie

  • Blog
  • Fotoreportáž
  • Samostatná fotografia
  • Publicistika (rozhovor, reportáž a pod.)
  • Ilustrácia

Vyhlasovateľ súťaže: časopis Prohuman.sk

Uzávierka súťaže
Uzávierka súťažných príspevkov je 31. 9. 2021.

Vyhlásenie výsledkov: výsledky súťaže budú prezentované na odbornej konferencii, ktorá sa bude konať koncom roka 2021 podľa aktuálnej spoločenskej situácie.

Podmienky súťaže
Účastník alebo prihlasovateľ príspevku musí mať najmenej 18 rokov, horná veková hranica je neobmedzená. Prijaté budú len vlastné práce písané po slovensky, česky alebo anglicky a dosiaľ nepublikované. Počet prihlásených prác od jedného autora nie je obmedzený. Autor môže publikovať vo viacerých kategóriách.

Príspevky a fotografie, ktoré prejdú posúdením, budú publikované v časopise Prohuman v príslušnej kategórii. Podmienkou je, že musia byť uverejnené do 31. 8. 2021.

Fotografie, ktoré nesúvisia s témou súťaže, môžu byť zo súťaže vyradené alebo nebudú brané do úvahy pri vyhodnocovaní súťaže.

Pre žáner fotoreportáž je podmienkou minimálne 6 fotografií v jednej reportáži a sprievodný krátky text v rozsahu minimálne 600 znakov s medzerami.

V kategórii samostatná fotografia môže súťažiaci počas súťažného obdobia prihlásiť maximálne 10 samostatných fotografií.

Odporúčaný rozsah príspevku pre publicistiku je 2 – 10 normostrán.

V tomto ročníku sme pridali kategóriu pre ilustrácie, do ktorej môžete prihlásiť napríklad tvorbu klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Vybrané najvýpovednejšie ilustrácie uverejníme aj pri článkoch, kam sa tematicky budú hodiť, v priebehu roka 2021.

V prípade, že sa pre neuvedený alebo nesprávny kontakt nebude možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny pravidiel v prípade neočakávaných udalostí.

Kontakt pre informácie a zasielanie súťažných príspevkov: literarnasutaz@prohuman.sk

V záhlaví každého súťažného textu musí byť uvedené:
• meno a priezvisko autora,
• telefón,
• e-mail.

Vyhodnotenie súťaže
Práce v literárno-fotografickej súťaži posúdi odborná porota v zložení:
doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
PhDr. Peter Senko, MBA – šéfredaktor časopisu Prohuman
Mgr. Mária Mišovičová – novinárka a redaktorka
PhDr. Alena Bučeková - novinárka a redaktorka, prevádzkovateľka Seniorhelpu
Akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová, PhD.
Ing. Peter Marek – fotograf
Rudolf Baranovič - fotograf

Ocenenia
Ocenené budú 3 najlepšie príspevky z každej kategórie. Vyhrať je možné zaujímavé knihy a rôzne ceny.
Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach časopisu Prohuman po 1. 9. 2021.

Prehľad súťažných príspevkov z prvého ročníka súťaže v roku 2018.

Miesto pre reklamu

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!