Konferencia Človek na periférii spoločnosti - Riešenie krízových situácií, sa uskutoční 23. 10. 2019 v Košiciach

máj 1 2019

OZ Máják Nádeje Vás pozýva na V. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ČLOVEK NA PERIFÉRII SPOLOČNOSTI - Riešenie krízových situácií, ktorá sa uskutoční 23. 10. 2019 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, Hlavná 89, Košice.

Konferencia bude prebiehať z príležitosti 9. výročia vzniku Majáku nádeje a Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Bude zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi. Cieľom konferencie bude priblížiť riešenie krízových situácií ľudí na okraji spoločnosti.

TÉMATICKÉ OKRUHY:
Sociálna oblasť:
• Krízy dnešnej doby
• Organizácie zamerané na riešenie krízových situácií (závislosti, týranie, bezdomovectvo, chudoba, utečenci, marginalizované skupiny, odsúdení...)
• Rodina v kríze
• Príčiny vzniku krízových situácii u jednotlivcov a rodín
• Kríza rodiny následkom ťažkého zdravotného postihnutia jej člena.
• Následky neriešených krízových situácií
• Metódy riešenia krízových situácii ľudí na okraji spoločnosti
• Štát a jeho pomoc ľuďom na okraji spoločnosti
• Krízová intervencia v praxi

Duchovná oblasť:
• Duchovné sprevádzanie ľudí v kríze
• Duchovné rozlišovanie ako svetlo pre správne rozhodovanie v kríze
• Cirkev a rodina v kríze
• Pomoc kresťanských organizácií ľuďom v kríze
• Pápež František a jeho služba ľuďom v kríze

POPLATOK ZA OSOBU: 15 € (zahŕňa účasť na konferencii, občerstvenie a zborník).
Jeho úhrada je povinná do 27.9. 2019 na účet:
IBAN: SK72 0200 0000 0027 6983 3457.
Pri platbe uveďte svoje meno, priezvisko a poznámku: Konferencia 2019.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
Odoslanie prihlášky: do 15.9.2019 na sonavancakova@gmail.com.
Odoslanie článku: do 27.9. 2019 na sonavancakova@gmail.com.

POKYNY PRE ČLÁNOK:
Rozsah príspevku v rozmedzí 6 až 12 normostrán, a to vrátane abstraktu, kľúčových slov, zoznamu použitej literatúry, údajov o autorovi a príloh. Citácie zdrojov a poznámky uvádzajte pod čiaru.

ODBORNÍ PARTNERI:
Teologická fakulta KU,
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu