Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov otvára akreditovaný kurz: Mediátor, 19. - 21.3. 2020, Bratislava. Prihláste sa!

feb 13 2020

Rozsah vzdelávania: 200 hodín
Prvá časť vzdelávania: 19. - 21.03.2020
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 19.03.2020 o 9,00 h

Miesto konania: Pod Brehmi 4/A, Bratislava Dúbravka (Polianky)

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou základné vedomosti a zručnosti z jednotlivých oblastí mediácie. Vzdelávanie je zamerané na základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a pravidiel správania sa mediátora. Absolvent získa osobitné kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon činnosti mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení. Ovláda spisovanie zmlúv a vie po právnej a administratívnej stránke zabezpečiť agendu spojenú s výkonom mediácie.

Vstupné vzdelanie: - minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Po úspešnom absolvovaní vzdelávania Mediátor a získaní II. stupňa VŠ sa môže účastník dať zapísať do zoznamu mediátorov na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Účastnícky poplatok: momentálne je akcia na cenu kurzu 450,00 Eur - možnosť úhrady na splátky.
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Viac informácií na stránke IVSP: www.ivsp.sk