Strešná organizácia rozvojových mimovládok predstavuje s novým názvom Ambrela i záväzky smerom ku znižovaniu chudoby – vo svete i doma

okt 26 2019

Odteraz všetko o rozvoji a činnosti slovenských rozvojových organizácii doma aj v tzv. rozvojovom svete nájdete pod jednou strechou, a to v Platforme rozvojových organizácií – Ambrele. Novým názvom sa Ambrela snaží zvýšiť záujem a informovanosť verejnosti o globálnych témach, ako aj usilovať o to, aby Slovensko naďalej poskytovalo kvalitné rozvojové programy, projekty a partnerstvá.

Platforma MVRO sa mení na AmbrelaPlatforma MVRO sa mení na Ambrela

Tento týždeň začína oficiálne platiť názov Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene iba Ambrela), čím nahrádza starý názov strešnej organizácie: Platforma MVRO. Pod pôvodným názvom sa jej sekretariát spolu s členskými organizáciami šestnásť rokov usiloval zlepšovať tzv. rozvojový svet, ale i našu krajinu a prostredie, v ktorom žijeme.

S novým názvom aj nové záväzky pre Ambrelu

Ako vysvetľuje výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba: „Zmena značky pre nás predstavuje veľký záväzok. V prvom rade je to záväzok prostredníctvom spolupráce a advokácie efektívne prispievať k odstraňovaniu chudoby a nerovností vo svete aj na Slovensku. Len tak vytvoríme podmienky pre dôstojný život pre nás všetkých. Pre nás na sekretariáte to však znamená záväzok v podobe posilnenia našej advokácie za spoločné záujmy na národnej aj európskej úrovni. Chceme prinášať kvalitné programy budovania kapacít našich členov. Chceme výraznejšie dostávať do popredia aktivity našich členských a pozorovateľských organizácií a naše témy tak približovať verejnosti, médiám a potenciálnym donorom.“

Podľa Daniela Kabu rebranding značky má slúžiť na to, aby si pri vyslovení nového názvu ľudia vedeli predstaviť oblasť, v ktorej Ambrela ako strešná organizácia nielen rozvojových mimovládok, ale i univerzít pôsobí. Tiež si vybaviť aktivity, ktoré smerom ku globálnej spravodlivosti robia jej desiatky členov (ako napríklad: Nadácia Integra, Nadácia Pontis, PDCS, Habitat for Humanity, Človek v ohrození, ADRA Slovensko, Slovenská katolícka charita atď.). Nová, ľahšie vysloviteľná, zapamätateľná a zrozumiteľná značka by mala otvárať dvere u rôznych stakeholderov, nielen u médií a laickej verejnosti.

Advokácia stále hlavnou prioritou

Rebrandingom sa však nemení stratégia Platformy rozvojových organizácií – Ambrely. Typy činnosti (advokácia, budovanie kapacít, verejná informovanosť) a oblasti pôsobenia (rozvojová spolupráca, globálne vzdelávanie, humanitárna pomoc) ostávajú zachované a nemenia sa.

Ambrela nepoľavuje v advokačných aktivitách, aktívne rokuje na pôde MZVaEZ SR, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. V minulosti iniciovala vznik programu vysielania rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do nízkopríjmových krajín, nedávno realizovala evaluáciu procesu humanitárnej pomoci v SR. Jedna z jej pracovných skupín zrealizovala cenný výskum v oblasti globálneho vzdelávania a vnímania globálnych tém vrátane zmeny klímy na slovenských školách. Ambrela sa tiež aktívne podieľa na tvorbe Stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR, tvorbe národných priorít implementácie Agendy 2030, ako aj ďalších dôležitých strategických dokumentov. Úspech u verejnosti zaznamenala letná kampaň “No nekúp to!”, zameraná na motiváciu k nižšej spotrebe a udržateľnému životnému štýlu.

Viac o Platforme rozvojových organizácií – Ambrele, ktorá je strešnou organizáciou takmer troch desiatok mimovládnych organizácií na Slovensku (dvadsať riadnych členov a sedem pozorovateľov), venujúcich sa rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí, nájdete na novej adrese: www.ambrela.org.

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto:

Vykonny tajomnik Ambrely predstavil novy nazov aj slovenskym europoslancom
Ambrela nahradi PMVRO
Daniel Kaba - vykonny tajomnik Ambrely povazuje zmenu nazvu za velky zavazok