Klienti neverejných zariadení stratili nádej, že sa ich situácia zmení