Vybrané sociálno – patologické javy v školskom prostredí a ich prevencia