Projekt e-Roma Resource pripravuje online platformu pre profesionálov pracujúcich s Rómskou komunitou

mar 18 2015

Projekt e-Roma Resource je medzinárodný projekt spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania - Lifelong Learning Programme Európskej únie. Projekt je orientovaný na podporu celoživotného vzdelávania a gramotnosti v partnerských krajinách. Jeho cieľom je vytvoriť informačnú a vzdelávaciu online platformu na základe identifikovaných potrieb cieľovej skupiny.

Platforma je určená pre učiteľov, vychovávateľov, rómskych terénnych pracovníkov a všetkých profesionálov pracujúcich s Rómskou komunitou. Vytvoreniu online platformy predchádzala rozsiahla situačná analýza a analýza potrieb cieľovej skupiny, ktorej je platforma určená. Analýza bola vykonaná vo všetkých partnerských krajinách (Slovinsko, Chorvátsko, Francúzsko, Poľsko a Slovensko). Výsledky situačnej analýzy z jednotlivých krajín zdôraznili viacero problémov v dostupnosti informácií o rómskej populácii ale upozornila aj na všeobecné problémy, ktorým čelí Rómska populácia. V rámci situačnej analýzy bolo spracovaných množstvo dostupných zdrojov o situácii Rómov v participujúcich krajinách a zahrnutých množstvo organizácií pracujúcich s Rómami.

Analýzy potrieb cieľovej skupiny sa zúčastnilo spolu 176 odborníkov z partnerských krajín. Oslovení respondenti majú dlhoročné skúsenosti v práci s Rómami a ich názory predstavujú dobrý základ pre návrh a prípravu obsahu e-Roma Resource platformy. Respondenti zo všetkých krajín mali možnosť posúdiť celkovú kvalitu dostupných informácií o rómskej problematike. Všeobecne platí, že viac ako polovica respondentov považovala kvalitu dostupných údajov za nedostatočnú. Odborníkom často chýbajú napríklad informácie o potenciálnych partneroch pre realizáciu aktivít, zoznam potenciálnych zamestnávateľov pre rómsku populáciu, príklady dobrej praxe, zoznam najúčinnejších intervencií, ale aj mnoho ďalších údajov a informácií. Respondenti mali možnosť navrhnúť oblasti, ktoré by mali byť súčasťou platformy. Jednalo sa hlavne o oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnanosti, sociálnej integrácie, kontakty na inštitúcie a prebiehajúce aktivity. Výsledky situačnej analýzy a analýzy potrieb boli následne prediskutované projektovými partnermi na treťom projektovom stretnutí konzorcia partnerov, ktoré sa uskutočnilo 17 – 20. februára 2015 v Krakove. Súčasťou tohto stretnutia bola aj diskusia s cieľom prerokovať obsahovú a formálnu stránku platformy a testovanie práce s platformou, či je navrhnutá tak, aby čo najviac vyhovovala používateľom.

Platforma uľahčí prístup a vyhľadávanie informácií a dokumentov potrebných pri práci s Rómami. Verejnosti bude prístupná vo forme webovej stránky, na ktorej si užívateľ bude môcť jednoduchým spôsobom vyhľadať všetky potrebné informácie pre prácu s Rómskou komunitou. Všetky materiály umiestnené v platforme budú uverejňované vo forme dokumentov, videí, obrázkov a nahrávok. Budú v nej zahrnuté informácie o Rómoch žijúcich na Slovensku a v ostatných partnerských krajinách (história Rómov, demografické údaje, údaje o ich socio-ekonomickej situácii, vzdelaní, kultúre, zdravotnom stave a zamestnanosti). Súčasťou platformy budú aj informácie o prebiehajúcich a ukončených projektových aktivitách zameraných na Rómsku populáciu, politikách a právnych predpisoch ako aj o integrácii Rómov. Okrem vyhľadávania informácií a dokumentov, budú môcť používatelia v sekcii Projekty aj aktívne zasahovať do obsahu platformy a zdieľať svoje projekty a aktivity pomocou jednoduchého formulára, ktorí vyplnia. Informácie uverejnené na platforme budú neustále aktualizované aj po ukončení projektu. Predpokladaný termín spustenia platformy pre verejnosť je máj 2015. Pripravovaná platforma bude cenným zdrojom informácií, výrazne uľahčí prácu a komunikáciu všetkým odborníkom pracujúcim v oblasti Rómskej problematiky s pozitívnym vplyvom pre rómsku populáciu.

Pre bližšie informácie o projekte a jeho progrese môžete získať na:
Webová stránka projektu: http://project-err.splet.arnes.si/
Webová stránka projektu za partnera SR: http://vz.truni.sk/index.php?id=163
Facebook profil: https://www.facebook.com/pages/e-Roma-Resource-team-TRUNI/678286912265384
Prípadne sa môžete prihlásiť na odber newslettera každé 4 mesiace na emailovej adrese koordinátora za SR Mgr. Michaelu Machajovú, PhD.: michaela.machajova@truni.sk