Mnohé osemročné gymnázia nedostali povolenie na otvorenie tried v školskom roku 2018/2019

jan 21 2018

V posledných dňoch ste iste zachytili informáciu, že mnohé osemročné gymnázia nedostali povolenie na otvorenie tried v školskom roku 2018/2019. V celom Bratislavskom kraji je možné otvoriť iba jednu triedu 8-ročného gymnázia na akejkoľvek cirkevnej škole.

Neudelením povolenia bol počet tried osemročných cirkevných gymnázií v Bratislave znížený o 88 %, zatiaľ čo na štátnych školách sa toto opatrenie dotklo 25 % tried. V decembri 2017 bolo zriaďovateľom gymnázií odoslané rozhodnutie OÚ Bratislava, koľko majú povolené otvoriť tried. V prípade Evanjelického lýcea v Bratislave to je 0 tried. V Bratislave by malo ostať iba jedno cirkevné gymnázium z piatich. Prvý ročník osemročného gymnázia otvorí len jediná cirkevná škola, konkrétne Gymnázium Matky Alexie. Zvyšných päť cirkevných škôl musí s osemročným gymnáziom postupne skončiť. V Bratislave tak bude na výber už len jedna trieda s počtom žiakov 26, oproti 174 v minulom roku.

Každé gymnázium plánuje vzdelávanie na roky dopredu a tým aj skladbou pedagógov a ich pracovné úväzky. Ak príde k redukcii škôl, príde aj k redukcii pedagógov, nebudú mať koho učiť. Výpadok prijatia do prvého ročníka sa prejaví v každom nasledujúcom roku. Čiže ak sa ukáže, že redukcia tried bola nezmyselným rozhodnutím, už nebude možné v priebehu nasledujúcich rokov situáciu zvrátiť, lebo odídu aj šikovní pedagógovia, aj žiaci. Je potrebné sa k téme odborne vyjadriť, nakoľko sa to týka budúcnosti detí, ktoré dosahujú vynikajúce študijné výsledky, a ich života. A sú to aj vaše deti!

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Organizácia výučby na gymnáziách v nasledujúcich rokoch

Máme január a rodičia so žiakmi vyplnili prihlášky na základných školách, na ktoré gymnázium chcú ísť študovať od septembra. Mnohí uviedli školy, na ktorých by sa nemal už prvý ročník otvoriť. Ako to bude vyzerať na daných školách, ak neotvoria prvý ročník? Skrátia sa pracovné úväzky učiteľov? A čo bude o dva roky? Koľko vyučovacích hodín odučia, keď vypadnú dva ročníky? Ako bude vyzerať vzdelávanie na gymnáziu, keď ostane posledný ročník? Aký bude mať pracovný úväzok učiteľ chémie, matematiky, keď bude jedna trieda v poslednom ročníku? Zníži sa kvalita výučby a hlavne, kam odídu kvalitní pedagógovia? Pôjdu mimo profesie do iných sfér? Pôjdu do zahraničia? Uvedomili si ľudia ktorí rozhodovali, že po narastajúcom odchode za prácou do zahraničia, po úbytku najlepších študentov zo slovenských vysokých škôl, ktorí odišli radšej študovať do zahraničia, že toto je ďalší absurdný krok na znižovaní kvality výučby a úrovne vzdelania a následne životnej úrovne na Slovensku?

Faktom ostáva, že tam, kde nie sú odborné znalosti problematiky a chýba vízia budúcnosti, prídu v posledných rokoch často otrepané frázy o šetrení, efektívnosti a podobne. Na problematiku sa nemožno pozerať z pohľadu týchto termínov a prázdnych fráz, za ktorými sa skrýva iba snaha o zvýšenie počtu žiakov na stredných odborných školách. Miesto zlepšovania kvality stredných škôl, na takú úroveň, aby boli príťažlivé pre žiakov, príde rozhodnutie zredukovať špičkové gymnáziá, ktoré navštevujú študenti dosahujúci najlepšie študijné výsledky. Druhým paradoxom je, že medzi zredukovanými cirkevnými školami sú také, ktoré majú vyššiu úspešnosť v porovnávaní výsledkov, ako tie, ktorých sa redukcia tried nedotkla.

Namiesto limitov študentov by sa malo ministerstvo zamerať na kvalitu základných a stredných odborných škôl, odkiaľ žiaci odchádzajú. Ministerstvo dlhodobo zanedbáva základné školy, ich vybavenie, učebné materiály; zanedbáva aj stredné školy vzhľadom na ťažšie umiestnenie ich žiaka na vysokej škole. Nech sa prijmú zmeny na skladbu predmetov na stredných odborných školách, ak je dopyt vo vysokých školách, aby neboli mimo záujmu o štúdium. Ak potrebujeme viac žiakov na stredných školách, lebo chýbajú v praxi, ale zároveň je dopyt po vysokých školách, treba nájsť model štúdia, ktorý to vyrieši. Nie však rozhodnúť, že zrušíme špičkové gymnáziá. Ak chceme mať na Slovensku zo vzdelávacieho systému zamestnancov pre fabriky, tak toto riešenie je jedným z tých násilných, ako to docieliť. Žiaľ, každá krajina a spoločnosť má za cieľ podchytiť najšikovnejších a nie zredukovať ich možnosti a vedomosti na minimálnu potrebnú úroveň v krátkom období, aby sme mali zamestnancov na pásovú výrobu do fabriky. Túto manuálnu prácu do pár rokov nahradí plne strojová výroba. Budeme potrebovať vedcov, vývojárov, projektantov, programátorov, lekárov, zubárov a profesie, ktoré nebude možné nahradiť strojmi.

Politické rozhodovanie o vzdelávaní z pozície sily bez vízie budúcnosti, ako vidieť, môže skončiť veľmi zle.

Jedny z prvých petícií proti rušeniu cirkevných gymnázií sú už tu:

Stredná odborná škola alebo gymnázium a budúcnosť žiaka

Vnímame to ako neľútostný zápas o vzdelanosť. Zámerom je nasilu vyprodukovať bezduchým a neerudovaným školstvom menej vzdelanú masu. Je pravda, že stále menej detí sa chce stať pekárom, cukrárom, kuchárom, inštalatérom alebo elektrikárom, nehovoriac o veľmi fyzicky náročných odboroch, ako je murár alebo pokrývač. Ale položme si otázku prečo je to tak. Tieto povolania sú dnes veľmi nedostatkové, lebo spoločenská akceptácia hodnoty a ceny práce v posledných rokoch klesla. Odberateľ tovaru diktuje podmienky a cenu práce (to je častý prípad aj u subdodávateľov automobiliek, stavebných firiem a pod.), alebo majiteľ firmy určuje nízku cenu práce, za ktorú sa vyplatí niekoho zamestnať. Je to následok súťaží o najnižšiu cenu. Mnohé práce sú vykonávané cez živnostenské oprávnenia a poznáme situáciu z posledných 10 rokov s neuhrádzaním faktúr subdodávateľom, hlavne v oblasti stavebníctva, a koľko zničených ľudských existencií a rodín to prinieslo. Najpostihnutejší sú práve maturanti z učilíšť a nadstavbových štúdií. Preto sa nedivme, že je spoločenský dopyt po gymnáziách a vysokoškolskom vzdelaní. Vyberajú si ho aj deti, ktoré majú pritom nadanie a zručnosť na rôzne manuálne, remeselné či umelecké práce, ale rozhodnú sa radšej pre štúdium na gymnáziu ako pre štúdium na odbore s neistou budúcnosťou. Viacero povolaní v snahe zvýšiť svoj spoločenský kredit a ohodnotenie prešlo zo vzdelávania na strednej odbornej škole na nutnosť mať vysokoškolské vzdelanie. Ako napríklad učitelia predškolskej výchovy či sestry, ale efekt je ten, že ich je ešte väčší nedostatok pre náklady spojené so štúdiom a nárast finančného ohodnotenia nezodpovedá dĺžke vysokoškolského štúdia. Model vzdelávania, keď stredné školy nemajú za cieľ pripraviť študentov aj na vysokoškolské štúdium, ale iba do praxe, nefunguje. Preto o stredné odborné školy nie je záujem. A tí, ktorí ho majú, odídu za lepšie ohodnotenou prácou do zahraničia.

Autor: Mgr. Peter Senko
Autor je zakladateľ a šéfredaktor časopisu Prohuman
Reakcie a návrhy, akým spôsobom sa k vzniknutej situácii postaviť, nám môžete posielať na adresu redakcia@prohuman.sk. Odborné články a pripomienky vám môžeme publikovať.
Zdroje informácií
CVTI SR - Školské výpočtové strediská : https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Články k tejto téme
HN Online : Investovať do vzdelania sa oplatí [online]. Bratislava : [cit. 21.1.2018]. Dostupné na internete: https://hnonline.sk/expert/176386-investovat-do-vzdelania-sa-oplati.

Konzervatívny denník Postoj : Postupuje štát v prípade osemročných gymnázií správne? (Anketa) [online]. Bratislava : [cit. 21.1.2018]. Dostupné na internete: https://www.postoj.sk/29973/postupuje-stat-v-pripade-osemrocnych-gymnazi....

Konzervatívny denník Postoj : Prečo sú v skutočnosti osemročné gymnáziá problém [online]. Bratislava : [cit. 21.1.2018]. Dostupné na internete: https://www.postoj.sk/29962/preco-su-v-skutocnosti-osemrocne-gymnazia-pr....

Bratislavské noviny : Nahnevaní Bratislavčania: Proti zníženiu počtu prvých tried osemročných gymnázií spisujú petíciu [online]. Bratislava : [cit. 21.1.2018]. Dostupné na internete: https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/bratislava/48069-proti-znize....

Konzervatívny denník Postoj : Štát si našiel cieľ: osemročné cirkevné gymnáziá [online]. Bratislava : [cit. 21.1.2018]. Dostupné na internete: https://www.postoj.sk/29893/stat-si-nasiel-ciel-osemrocne-cirkevne-gymnazia.

CitizenGO : Petícia proti postupnej likvidácii cirkevného školstva [online]. Bratislava : [cit. 21.1.2018]. Dostupné na internete: http://www.citizengo.org/sk/sc/147493-peticia-proti-disrkiminacii-cirkev... .

OECD iLibrary : Pohľad na vzdelávanie pre rok 2013: ukazovatele OECD [online]. OECD [cit. 21.1.2018]. Dostupné na internete: http://www.oecd-ilibrary.org/sites/eag-2013-sum-sk/index.html?contentTyp....

OECD iLibrary : Letmý pohľad na vzdelávanie: Indikátory OECD vydanie 2003 [online]. OECD [cit. 21.1.2018]. Dostupné na internete: https://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/29881531.pdf.