Ako pomáhalo Slovensko v roku 2010 zo štátneho rozpočtu?

jún 28 2011

Slovensko si stále neplní svoje medzinárodné záväzky o postupnom zvyšovaní financií na rozvojovú pomoc. Svoj medzinárodný záväzok do roku 2010 prispievať na rozvojovú pomoc 0,17% hrubého národného dôchodku splnilo iba spolovice. Ako rozvojovú pomoc vykázalo celkovo takmer 56 miliónov eur, čo je necelých 0,09% hrubého národného dôchodku (tab. č. 1).

Najviac financií na rozvojovú pomoc tvorili príspevky do medzinárodných organizácií a odvod do fondu Európskej únie (vyše 40 miliónov eur). Na projekty dvojstrannej pomoci, ktoré v jednotlivých krajinách robia slovenské subjekty pod značkou SlovakAid, šlo vyše päť miliónov eur.

Slovensko nie je v rámci EÚ jediné, ktoré si záväzky neplní. Slovensko sa umiestnilo na 23. mieste spomedzi 27 členských štátov EÚ. Rovnaký podiel na rozvojovú pomoc dáva taktiež Maďarsko a Bulharsko. Horšie sú na tom už len Poľsko, Rumunsko a Lotyšsko.
Na (ne)plnenie záväzkov členských štátov EÚ upozorňuje každoročná správa AidWatch, ktorú pripravuje CONCORD (Európska konfederácia mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií). K príprave správy prispela za Slovensko Platforma mimovládnych rozvojových organizácií.

Výdavky na oficiálnu rozvojovú pomoc na rok 2010 (v EUR)

Dvojstranná rozvojová pomoc 15 203 603,7
Rozvojové projekty dvojstrannej pomoci 5 395 501,2
Mikrogranty 346 299,8
Humanitárna pomoc 1 894 897,2
Spolufinancovanie projektov EK 46 030,9
Projekt Transfer skúseností z prístupových procesov 24 000,0
Utečenci 1 867 777,0
Štipendiá, učitelia lektori, FF UK 2 251 947,9
Školenia, služobné cesty,odborné stáže 365 739,8
Misie Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo obrany SR 529 702,0
Administratívne náklady 2 456 043,0
Systém vykazovania ODA 25 665,0
Mnohostranná rozvojová pomoc 40 609 177,1
Príspevky do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií 4 249 177,1
EU 36 360 000,0
Oficiálna rozvojová pomoc – spolu 55 812 780,8
HND (MF SR 14.3.2011) 65 140 959 000,0
Podiel oficiálnej rozvojovej pomoci

v prepočte na HND - % 0,08568 %

_________________________________________

Článok vyšiel v bulletine Rozvojová pomoc - Jar 2011. Vydáva ho Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 (23 riadnych členov a 8 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.
http://www.mvro.sk

Celé číslo časopisu Rozvojová pomoc - jar 2011 v PDF