Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS v PDF (2016)

jún 16 2016

Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti, konané ve dnech 20. - 22- 5. 2016 ve Vernířovicích u Šumperka.

Možnosti a limity rodiny při poskytování neformální péče u terminálně nemocného v České republice

jún 16 2016

Possibilities and limits of a family to provide an informal care for the terminally ill patient in the Czech Republic

Abstrakt: Předkládaný text se snaží uvést do problematiky poskytování laické ošetřovatelské péče o terminálně nemocného v domácím prostředí, představit možnosti řešení, případně identifikovat limity pro rozhodnutí poskytovat tuto péči. Základním předpokladem a rozhodujícím faktorem pro poskytování takovéto péče je skutečnost, že rodina bude vůbec ochotna takovouto péči poskytnout. Toto rozhodnutí pak může být podpořeno tím, že vůbec bude na takovouto péči personálně i věcně vybavena a v neposlední řadě bude umět takovouto péči poskytnout. Laická péče v domácím prostředí stojí na třech pilířích uvozených slovesy „chtít“, „moci“ a „umět“. Každý z těchto pilířů může mít jako oporu, tak i odpor v rodině, státu, zdravotně sociální a zaměstnanecké politice. Předložený článek se snaží stručně tyto faktory uvést a popsat s možnou vzájemnou vazbou a interakcí.
Klíčová slova: laická péče, neformální pečovatel, politika dlouhodobé péče, rodina, terminálně nemocný

Abstract: The present text seeks to bring the issue to provide general nursing care for terminally ill at home, introduce possible solutions or identify the limits for the decision to provide this care. The basic prerequisite and decisive factor for the provision of such care is the fact that the family is not willing to provide such care. This decision can then be supported by all of that care will be staffed and substantively equipped and ultimately will be able to provide that care. Informal care in home environment stands on three pillars which are linked to verbs "want", "can" and " know-how ". Each of these pillars can have a support as well as a resistance in a family, a state, medicare, social and employment policy . The present article tries to briefly introduce these factors and describe the possible interconnections and interactions.
Key words: informal care, informal caregiver, long-term care policy, family, terminally ill patient

Onemocnění tlustého střeva, stomie a kvalita života

jún 15 2016

Diseases of the colon, the stoma and the quality of life

Abstrakt: Text se zaměřuje na problematiku onemocnění tlustého střeva, vyúsťující v terapeutickém procesu kolostomií. Vzrůstající počet nádorových onemocnění zvyšuje i počet stomických pacientů s širokým spektrem následných potíží, spadajících do oblasti psychosomatických poruch.
Klíčová slova: anatomie a fyziologie a patofyziologie tlustého střeva, stomie, komplikace stomie, strukturální a nestrukturální tělesné schéma, psychosomatický kontext onemocnění

Summary: The text focuses on the issues of diseases of the colon, ending in the therapeutic process the colostomy. The increasing numbers of cancer increases as the number of patients with stoma supply a wide range of subsequent problems within the field of psychosomatic disorders.
Key words: anatomy and physiology and pathophysiology of the colon, stoma, complications of stoma, structural and non-structural body schema, psychosomatic diseases context

Príprava sociálnych pracovníkov v komunikácii

jún 15 2016

Abstrakt: Cieľom príspevku je zdôvodniť význam formovania psychologickej kompetencie sociálnych pracovníkov. V príspevku sa sústredíme na prípravu sociálnych pracovníkov v oblasti interpersonálnej a sociálnej komunikácie, ktorá tvorí nevyhnutnú súčasť profesijnej kompetencie a odbornej výbavy sociálnych pracovníkov.
Kľúčové slová: Komunikácia v sociálnej práci, profesijná kompetencia, psychologická kompetencia.

Abstract: This paper aims to justify the importance of psychological competence of social workers. In this paper, we focus on preparation of social workers in the interpersonal and social communication, which is important part of the professional competence and professional skills of social workers.
Key words: Communication in social work, professional competence, psychological competence.

Biodromal psychology - New concept of the university study subject and educational practice

jún 14 2016

Abstract: We present the author´s innovative concept Biodromal psychology for social worker, social pedagogue, social andragogue.
Key words: Biodromal psychology

Educational social work - New concept of the theory, university study programme and practice in social work

jún 14 2016

Abstract: We present the author´s innovative concept The educational social work, characterizes the social reality of people in the postmodern age which creates a new identity of social work and a new identity of social client. We based on the assumption that the most effective ways and means of social help is lifelong learning and social education of adults. Justifies the inclusion of the educational social work in the system of social work as the science and emphasize the practical necesity of educational social help to adults.
Key words: Educational social work

Sborník z konference XII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, 2015 (PDF)

jún 6 2016

Sborník vědeckých textů z konference XII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 2. až 3. října 2015.
Anthology of scientific contributions of the XII. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové 2nd - 3rd October 2015.

Nepodmienený základný sociálny príjem pre každého

jún 6 2016

Najstaršia medzinárodná organizácia sociálneho rozvoja a sociálnej práce – „Európska rada pre sociálny rozvoj (ICSW Europe)“ usporiadala svoje valné zhromaždenie 26/27 mája 2016 v Prahe. Delegáti z 18 európskych krajín požadujú splniť záväzok svojich vlád zaviesť nepodmienený základný sociálny príjem, ku ktorému sa zaviazali v roku 2012 na rokovaní Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve. Účastníci diskutovali o paradoxe chudoby v spoločnostiach hospodárskeho prebytku a jeho riešení. Prvou hlavnou predstaviteľkou ICSW bola v roku 1928 Alica Masaryková. Valné zhromaždenie v Prahe prijalo pracovný program ICSW Europe na obdobie 2016-2020 a znovu potvrdilo za svojho prezidenta doc. Miloslava Hetteša zo Slovenska.

Zdroj: International Council on Social Welfare (ICSW)
http://www.icsw.org/

Garantovaný slušný život (v strednej a východnej Európe)

jún 6 2016

Abstrakt: Európa má problémy ako zabrániť poklesu humanity a ako zachovať trvalo udržateľný dôstojný život v čase požiadavky ekonomického rastu. Európa nevyužíva plne všetky medzinárodné nástroje sociálnych práv. Sociálna spravodlivosť nie je plne garantovaná pre väčšinu Európanov. Stredná a východná Európa je v tom v mnohých oblastiach najhoršia. Sociálna súdržnosť sa neuplatňuje dostatočne. Sociálna ochrana je univerzálne právo, ktoré bolo nedávno doplnené o právo na jeho zaručené minimum. Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) v spolupráci so svojimi spojencami sa usiluje o dosiahnutie lepšieho života.
Kľúčové slová: Dôstojný život, garantované sociálne minimum, inklúzia, ľudské práva, ľudskosť, sociálna spravodlivosť, súdržnosť, solidarita.

English version of the article: Social Protection Floors as an Investment (in Central and Eastern Europe)
Link: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/social-protection-floors-investmen...

ICSW Europe Spring Newsletter 2016 (PDF)

jún 6 2016

Contents of ICSW Europe Newsletter Spring 2016: • A Message from the President
 • ICSW Europe General Assembly
 • ICSW Europe Board Meeting in Berlin
 • New ICSW Europe Member
 • Applications for Support
 • Social Platform´s General Assembly 2016
 • ENSACT
 • European Accessibility Act
 • World Social Work Day
 • Conferences/Expert Meetings
 • Useful Links
 • Colophon

ICSW Europe Social Summit Progress and Social Welfare Moscow 2017, 18- 19th of May, 2017

jún 6 2016

The experts from Europe will present legislative and standard framework, the defining observances of basic guarantees of social protection, political measures in the field of social security, strategy of expansion of coverage of social security in relation to the vulnerable groups of population, people with disabilities, senior generation, emigrants and also the persons occupied in formal and informal economy. The special focus will be put on actual general social problems related to the ICSW European Region.

Participation in the Summit of experts from Europe including the experts from Eurasian Region will provide an opportunity to define the strategic regional directions of development of social protection of the population in the international context.

Expected results:

 1. Preparing and adoption of the Summit Resolution as the recommendation to professional sector at national and regional level.
 2. Preparation and publishing of Summit proceedings.
 3. Publicizing of the Summit in mass media of Moscow, the Russian Federation and abroad.

Zborník príspevkov z konferencie Nenásilne o násilí - Hovorme o právach v PDF (2016)

máj 19 2016

Zborník príspevkov z konferencie s titulom Nenásilne o násilí - Hovorme o právach, ktorá sa konala dňa 23. marca 2016 v Mestskom úrade v Nitre.

Výchova člověka ve 3. tisíciletí

máj 18 2016

Education of the person in 3. millennium

Abstrakt: Příspěvek je cílen do problematiky výchovy a vzdělávání člověka v postmoderní společnosti. Výchova je prezentována jako bytostně výchovná aktivita, povolává člověka k odpovědnosti a tím zakládá jedinečný osud člověka jako individua. Vzdělání otevírá možností volby na životní cestě.
Klíčová slova: Edukace, paideia, odpovědnost, autenticita, schóle, jsoucno, bytí.

Abstract: The contribution is aimed at the problems of education and training of a human being in postmodern society. Education is presented as inherently educational activity, is calling in person to liability and thus constitutes a unique destiny of man as individuals. Education opens up optionsto life journey.
Key words: Education, paideia, responsibility, authenticity, schola, existence, being.

Teprve ve výchově, ve skutečném vzájemném proniknutí myslí
přichází duch ke svému sebevědomí, proto je výchova vlastní završení světového procesu, je to kosmický proces.

Palouš, R. Kolokviální přednáška, PedF UK Praha, 2008.

Rezidenčná segregácia rómskych domácností v Žilinskom kraji

máj 12 2016

Residential segregation of Roma households in Žilina region

Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike rezidenčnej segregácie domácností v Žilinskom kraji, ktorých členovia sa v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov prihlásili k rómskej národnosti. Predmetom analýzy boli domácnosti na úrovni základných sídelných jednotiek v mestách Žilina, Ružomberok a Liptovský Mikuláš.
Kľúčové slová: rezidenčná segregácia, index segregácie

Abstract: This contribution deals with the issue of residential segregation of households in the Žilina region , whose members according the last census were regarded as Roma nationality. The subject of analysis were households on the level of basic residential units in Zilina, Ruzomberok Liptovsky Mikulas.
Keywords: Residential, segregation, segregation index

Príspevok bol prezentovaný v rámci vedecko-odbornej konferencie „Rodina – výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie“ konanej dňa 21.03.2014 na pôde Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Žiline.

Konferencia Výzvy súčasného sociálneho poradenstva, sa koná 6.6.2016 v Ružomberku

máj 5 2016

Tematické oblasti konferencie:
1. Teoretické a metodologické východiská súčasného sociálneho poradenstva a ich aplikácia v praxi.
2. Procesuálne a metodické aspekty poradenstva v sociálnej oblasti.
3. Interprofesijné súvislosti poradenstva (právo, sociálna práca, medicína, pedagogika, psychológia a i.).
4. Aplikované poradenstvo (rodinné, občianske, kariérové, dlhové poradenstvo, poradenstvo pre príslušníkov marginalizovaných skupín atď.).

Ciele konferencie:
1. Výmena najnovších poznatkov v oblasti sociálneho poradenstva.
2. Prezentácia výsledkov výskumov.
3. Smerovanie poradenstva v súčasnosti.
4. Inšpirácie pre ďalšie výskumné bádania a prax sociálneho poradenstva.
5. Návrhy do praxe a na vzdelávanie profesionálov sociálneho poradenstva.
6. Prezentácia zistení doktorandov a mladých výskumníkov v tematických oblastiach konferencie.