Typy vzťahovej väzby a ich vplyv na psychický vývin detí

jún 23 2017

Effects of different types of attachment styles on children´s mental development

Abstrakt: V príspevku priblížime Bowlbyho teóriu vzťahovej väzby, ktorá vysvetľuje vplyv kvality vzťahu medzi dieťaťom a matkou v rannom veku na psychický vývin dieťaťa. Poukazujeme na podmienky nevyhnutné pre vznik bezpečnej a neistej vzťahovej väzby. Ďalej sa zameriavame aj na možné dôsledky bezpečnej a neistej väzby na kognitívny, emocionálny a sociálny vývin detí. V poslednej časti príspevku poskytneme možnosti prevencie vzniku neistej väzby a eliminácie jej negatívneho vplyvu na psychický vývin dieťaťa.
Kľúčové slová: vzťahová väzba, typy vzťahovej väzby, bezpečná väzba, neistá väzba, psychický vývin dieťaťa

Abstract: In this paper we focus on Bowlby´s attachment theory which explains the impact of early mother - child relationship on a child´s mental development. We point out the conditions necessary for forming secure and insecure attachment. We also focus on the possible consequences of secure and insecure attachment on children´s cognitive, emotional and social development. The last part of our paper provides opportunities to prevent formation of insecure attachment and to eliminate it´s negative impact on a child´s mental development.
Key words: attachment, types of attachment, secure attachment, insecure attachment, child´s mental development

Sociálny pracovník / psychológ, Rimavská Sobota

Názov spoločnosti: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
IČO: 173 165 37

Stručná charakteristika spoločnosti:
Občianske združenie, ktoré prostredníctvom šiestich regionálnych pobočiek napĺňa svoju víziu: aby každé dieťa malo rodinu. Pracujeme s rodinami v kríze, snažíme sa predchádzať vyňatiu dieťaťa do detského domova, pracujeme s mladými dospelými po odchode z detského domova na ich zaradení do spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníkom pracujeme s deťmi v detských domovoch a pod.

Informácie o ponúkanom pracovnom mieste
Obsadzovaná pozícia: Sociálny pracovník/psychológ
Miesto práce: Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru: TPP
Termín nástupu: 1.8.2017
Ponúkaný plat (brutto): cca 790€

3rd V4 Conference on Public Health to be held in Prague, on 19-20 October 2017

jún 1 2017

The Czech Society of Social Medicine and Health Care Management invite to the 3rd V4 Conference on Public Health to be held in Prague, on 19-20 October 2017.

Four years after the success of the 1st V4 Conference on Public Health that was held in Kosice, Slovakia, in 2013, and two years after 2nd V4 Conference on Public Health in Zabrze, Poland, in 2015, we kindly encourage international scholars, students, physicians and all public health specialists, practitioners and leaders to join us in Prague, Czech Republic. We believe you will use this opportunity to join the international forum to share and discuss ideas and experiences, present and publish research results, as well as simply arrange and develop your personal cooperation networks. We expect 150 international participants, especially from the so-called V4 countries (Czech Republic, Slovakia, Hungary, and Poland). Although the conference will primarily focus on the Visegrad Group Member States, colleagues from other countries are also kindly welcome!

Moderačný a mediačný proces vo výskume

jún 1 2017

Moderator and mediator in research

Abstrakt: Príspevok je teoretického charakteru. Rozoberáme v ňom modely vzťahu (mediátora), alebo vplyvu (moderátora) v pedagogicko-psychologickom výskume. Ponúka teoretické východiská premietnuté do modelov, ktoré popisujú kde sa zadáva premenná, kde výsledok a popisujú vzájomné kauzálne a predikčné vzťahy v smere šípok.
Kľúčové slová: moderátor, mediátor, výskum, premenná

Abstract: The paper is theoretical character. We deal with models of relationship (mediator) or influence (moderator) in pedagogical-psychological research. It offers theoretical bases projected into models that describe where the variable is entered, where the result and describes the mutual causal and predictive relations in the direction of the arrows.
Key words: moderator, mediator, research, variable

Vedomie vlastnej účinnosti (sebaúčinnosť) žiaka v prostredí školy

jún 1 2017

Knowing the student's own efficacy (self-efficacy) in the school environment

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na koncept vedomia vlastnej účinnosti nazývaného sebaúčinnosť a prekladaného z anglického self-efficacy. V príspevku prepájame psychologický pojem do edukačnej reality. V teoretickej hladine rozoberáme tento pojem a uvádzame niekoľko výskumov zo zahraničia. Vo výskumnej časti sa zaoberáme skúmaním vzťahu medzi sebaúčinnosťou a školskou úspešnosťou žiakov.
Kľúčové slová: sebaúčinnosť, akademická sebaúčinnosť, školská úspešnosť, žiak, školská úloha

Abstract: The paper focuses on the concept of self-efficacy called self-efficacy and translated from English self-efficacy. In the paper, we link the psychological notion to educational reality. At the theoretical level, we are discussing this concept and presenting a few researches from abroad. In the research part we deal with the study of the relationship between the self-efficacy and school success of students.
Key words: Self-efficacy, academic self-efficacy, school success, student, school work

III. ročník konferencie občianskeho združenia Maják nádeje Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam, sa koná 18.10.2017 v Košiciach

máj 31 2017

Pozývame vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie občianskeho združenia Maják nádeje „Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam“, ktorá sa uskutoční 18.10.2017 v Košiciach.

Motivace k dobrovolnické činnosti v kontextu sanace rodiny

máj 31 2017

Volunteering motivation issues in the framework of family support

Abstrakt: Text je zaměřen na problematiku dobrovolnické činnosti v kontextu sanace rodiny. Klíčovým ohniskem zájmu je pak především zjištění motivace dobrovolníků k jejich dobrovolnické činnosti v rámci konkrétního sanačního programu. Zkoumání je orientováno zejména na motivy, které dobrovolníci vnímají jako podstatné pro angažování se a pokračování v jejich dobrovolnické činnosti a na motivy, které dobrovolníci vnímají v kontextu své činnosti naopak jako rizikové. Kvalitativní rozhovory jsou prováděny s dobrovolníky konkrétní organizace působící v Pardubickém kraji, která nabízí služby rodinám s dětmi a ve své činnosti přitom již dlouhodobě využívá práci dobrovolníků.
Klíčová slova: dobrovolnictví, dobrovolník, motivace, motivy, sanace rodiny

Abstract: This text deals with volunteering issues in the context of family support. Text focuses especially on volunteers motivations and contains qualitative research aimed at detection of motivation of volunteers needed for their volunteer activities. Research is also focused on the motives that volunteers perceived as risk. Interviews are conducted with volunteers from an concrete organization in Pardubice region, which offers services to families with children and cooperates with volunteers for a long time.
Key words: family support, motivation, motives, volunteering, volunteers

PhD štúdium Biobehaviorálne a psychosociálne aspekty funkčného stavu a kvality života u pacientov s osteoartrózou

máj 29 2017

Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny, Lekárskej fakulty, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (sbm.upjs.sk) v spolupráci s Klinikou muskuloskeletálnej a športovej medicíny, Nemocnice Košice-Šaca a Univerzitou v Groningene, Holandsko (rug.nl)

Školské poradenské pracoviště jako nástroj profesionalizace prevence ve školním prostředí

máj 29 2017

School counselling center as a professional instrument for provention in the school

Anotace: Příspěvek se zaměřuje na problematiku školského poradenského pracoviště jako možného nástroje profesionalizace prevence ve školním prostředí. Příspěvek představuje pilotní výsledky mapování prostředí základních škol a zkušeností pedagogů jak v problematice prevence rizikového chování, tak v praktické realizaci školského poradenského pracoviště na českých školách. Dále mapuje potřebnost tohoto pracoviště, kompetence a úkoly školního metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa a školního speciálního pedagoga.
Klíčová slova: školské poradenské pracoviště, prevence, školní prostředí

Annotation:The paper focuses on the issue of the school counseling center as a possible tool for professionalization of prevention in the school environment. The paper presents the pilot results of the mapping of the environment of primary schools and the experience of teachers both in the field of prevention of risk behavior and in the practical implementation of the school counseling center at Czech schools. It further maps the need for this workplace, the competencies and tasks of the school prevention methodology, the educational counselor, the school psychologist and the school special pedagogue.
Key words: school counseling workplace, prevention, school environment

Vývoj prevalence rizikového chování dětí a mládeže v České republice

máj 22 2017

Development of prevalence of risk behavior among children and youth in the Czech Republic

Abstrakt: Rizikové chování dětí a mládeže se v současné době stává ústředním tématem mnoha výzkumů napříč vědními obory. Nejen v České republice jsou realizovány rozsáhlé výzkumy na zjištění prevalence rizikového chování, které zkoumají toto chování v souvislosti s dalšími psychickými či sociálními faktory. Mezi tyto výzkumy patří např. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách, studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, mezinárodní studie o delikvenci mládeže, výzkumy Centra prevence rizikové virtuální komunikace nebo výzkumy probíhající na univerzitách (např. na Univerzitě Palackého v Olomouci nebo Univerzitě Hradec Králové). Výsledky těchto studií shodně poukazují na pokles výskytu rizikového chování u české mládeže – zejména u pravidelné konzumace návykových látek, ale také u dalších forem rizikového chování včetně kriminality a delikvence. Znepokojujícím faktem může být vyrovnávání zkušeností mezi pohlavími. Důvody těchto změn jsou multifaktorové, je proto potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost a nadále posilovat protektivní faktory životního stylu dětí a mládeže.
Klíčová slova: Česká republika, dítě, mládež, rizikové chování, výzkumy

Abstract: The risky behavior among children and youth is now the central issue of many research across disciplines. Not only in the Czech Republic, extensive research is being carried out to determine the prevalence of risky behaviors that examine this behavior in relation to other psychological or social factors. These include, for example, the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, the Institute for Criminology and Social Prevention studies, International Self-Report Deliquency Study, research conducted by the Centre for Prevention of Risky Virtual Communication, or universities research (eg Palacký University Olomouc or University of Hradec Králové). The results of these studies consistently point to a decrease in the prevalence of risky behavior among Czech children and youth - especially in regular consumption of addictive substances, but also in other forms of risky behavior, including criminality and delinquency. An aggravating fact can be the balance of experience between the sexes. The reasons for these changes are multifactorial, so there is need to pay increased attention and continue to strengthen the protective factors of the lifestyle of children and youth.
Key words: Czech Republic, child, youth, risky behavior, research

Záškoláctví jako forma rizikového chování českých adolescentů: vybrané výsledky výzkumu

máj 22 2017

Truancy as a form of risky behavior among Czech adolescents: selected research results

Abstrakt: Příspěvek mapuje problematiku záškoláctví v rámci výzkumu chování ovlivňujícího zdraví v dospívání, který je realizován od roku 2015 na Katedře sociální patologie a sociologie, Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Použitý Dotazník rizikového chování v adolescenci mapuje rizikové a protektivní chování v souvislosti s psychickými i sociálními charakteristikami jedince. Záškoláctví je zde vymezováno jako jedna z forem rizikového chování. Výzkum hledá souvislosti mezi záškoláctvím a dalšími jevy, které můžeme označit jako rizikové. Zkoumané výsledky odpovídají teoretickému vymezení problematiky záškoláctví a jeho příčin. Z pohledu multikauzální etiologie problematiky byla nalezena statisticky významná souvislost mezi záškoláctvím a dalšími rizikovými jevy (např. s abúzem návykových látek – alkoholu, tabáku, marihuany a tanečních drog, dále s agresivním chováním vůči lidem, zvířatům i majetku, i s rizikovým chováním spojeným s užíváním informačních a komunikačních technologií). Záškoláctví tak může být vnímáno jako rizikový, multikauzální a multifaktorový jev, který je mimo jiné významným rizikovým jevem v tomto věkovém období.
Klíčová slova: adolescence, rizikové chování, výzkum, záškoláctví

Abstract: The paper describes the problems of truancy in the context of behavioral research affecting health in adolescence, which is being implemented since 2015 in Department of Social Pathology and Sociology, Faculty of Education, University of Hradec Králové. The Risk Behaviour in Adolescence questionnaire is mapping risk and protective behaviors in relation to psychological and social characteristics of an individual. Truancy is defined there as one of the forms of risky behavior. Research seeks link between truancy and other phenomena that can be described as risky. Researched results correspond to the theoretical definition of the truancy and its causes. From the perspective of multi-causal etiology we found a statistically significant association between truancy and other risk phenomena (eg. with substance abuse – alcohol, tobacco, marijuana, and dance drugs, as well as with aggressive behavior towards people, animals and property, with risk behaviors associated with using information and communication technologies). Truancy can be perceived as a risk, multicausal and multifactorial phenomenon, which is among other important risk phenomenom, that occurs in this age.
Key words: adolescence, risk behavior, research, truancy

Vzdelávanie – cesta ku kvalite života v seniorskom veku

máj 11 2017

Education - the path to quality of life in senior age

Abstrakt: Cieľom spoločnosti nemá byť segregácia starších a starých ľudí, ale ich integrovanie do spoločnosti. Túto integráciu zabezpečia správne sociálne vzťahy, interakcie medzi generáciami. Netreba preto vylúčiť starých ľudí ani z procesu vzdelávania, ktoré už prestáva byť výlučnou prípravou na povolanie, ale stáva sa prostriedkom na rozvoj ľudskej osobnosti. Vzdelávacia aktivita pozitívne ovplyvňuje sebaobraz, sebavedomie a osobnú hodnotu staršieho človeka. Poslucháč univerzity tretieho veku so vzrastajúcim širším rozhľadom môže veľmi pozitívne ovplyvňovať aj spôsob myslenia svojho okolia.
Kľúčové slová: seniori, vzdelávanie, kvalita života, spiritualita.

Abstract: The aim of the company is not to be segregation of older and elderly, but their integration into society. This integration will ensure correct social relationships, interaction between generations. There is no need, therefore, to exclude the elderly or the learning process, which has ceased to be the exclusive training; but becomes a means of personal development. The training positively affects self-image, self-esteem and personal value older person. Students of the University of the Third Age were becoming increasingly broadened outlook can very positively affect the mindset of your surroundings.
Keywords: seniors, education, quality of life, spirituality.

Konferencia Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií, 19.-20.10.2017, Košice

máj 11 2017

Interdisciplinárna konferencia Psychologické a sociálne aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií, sa koná 19.-20. októbra 2017 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Hlavné tematické okruhy:
Starostlivosť o seba: psychologické a sociálne kontexty
Psychologické aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií
Vyhorenie, stres, únava z pomáhania a negatívne dôsledky pomáhania
Osobnostný rozvoj a pomáhajúca profesia

Perspektíva preventívnej edukačnej sociálnej práce (interdisciplinárny prístup a inovácie)

máj 10 2017

Perspective of the preventive educational social work (interdisciplinary aproach and innovation)

Abstrakt: V príspevku poukazujeme na dôležitosť inovácií, interdisciplinárneho prístupu a špecializácie v teórii aj praxi sociálnej práce a tiež na vysokoškolskú profesijnú prípravu sociálnych pracovníkov v oblasti preventívnej edukačnej sociálnej práce. Vymedzujeme perspektívu preventívnej edukačnej sociálnej práce a navrhujeme inovatívny prístup k sociálnym klientom a k sociálnej pomoci prostredníctvom edukačného sociálneho poradenstva. Formulujeme perspektívu realizácie preventívnej edukačnej sociálnej práce v spoločenskej praxi.
Kľúčové slová: preventívna edukačná sociálna práca, edukácia dospelých, psychológia.

Abstract: In the paper we highlight the importance of innovation and interdisciplinary approach and specializing in the theory and practice of social work and also on professional training at the university studies of social workers in the area of preventive educational social work. We define the educational prospects of preventive educational social work and we propose an innovative approach to social clients and to social helping by educational social counseling. We formulate the perspective of the implementation of preventive educational social work in social practice.
Key words: preventive educational social work, adult education, psychology.

Rola sociálneho poradcu pri pomoci obetiam syndrómu CAN

máj 10 2017

The role of a social counselor to assist victims of CAN syndrome

Abstrakt: Príspevok pojednáva o syndróme týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa – syndróme CAN (Child Abuse and Neglect), ktorý možno definovať ako súbor konkrétnych foriem neadekvátneho zaobchádzania s dieťaťom, ktoré vedú k nedostatočnému napĺňaniu jeho základných potrieb. Zameriava sa na úlohou sociálneho poradcu, ktorý je nevyhnutnou súčasťou sociálnej prevencie, nakoľko funguje ako opora, pomáha socializovať deti opäť do spoločnosti a snaží sa zabrániť ich ďalšiemu ubližovaniu. Zaoberá sa tiež možnosťami riešenia otázky syndrómu CAN z pohľadu sociálneho poradenstva, ktoré spočívajú predovšetkým v prevencii a komunikácii s dieťaťom a jeho rodinou.
Kľúčové slová: CAN syndróm, dieťa, prevencia, rodina, sociálny poradca

Abstract: The paper deals with the Child abuse and neglect syndrome - syndrome CAN (Child Abuse and Neglect), which can be defined as a set of specific forms of inappropriate treatment of the child, leading to poor fulfillment of his basic needs. It focuses on the role of social counselor who is an essential part of social prevention, because he acts as a support, helps to socialize children into society again and try to prevent further hurting. It also discusses options to solve this problem of CAN syndrome from the perspective of social counseling, consisting mainly in the prevention and communication with the child and his family.
Key words: CAN Syndrome, Family, Child, Prevention, Social counselor