ProSurvey - služba, ktorá Vám pomôže s výskumom

mar 21 2016

ProSurvey ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.

Naše zameranie

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

Seminár o stratégii service learning, sa koná 9.11.2016 v Banskej Bystrici

okt 21 2016

Srdečne Vás pozývame na seminár o stratégii service learning, ktorá spája vzdelávanie so službou v komunite (dobrovoľníctvom). Service learning je vo väčšine krajín etablovaná vzdelávania a učebná stratégia, rozvíjaná v prostredí základných, stredných a vysokých škôl, ale aj v rámci neformálneho vzdelávania. Úzko súvisí s konceptom komunitných škôl a napĺňaním tretieho poslania univerzít. Umožňuje prepájať teóriu a prax, rozvíjať nielen profesijné, ale aj kľúčové kompetencie a občiansku angažovanosť, posilňovať interdisciplinárnu spoluprácu...

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov ponúka akreditované vzdelávacie programy, ktoré otvára v 4. štvrťroku 2016

okt 18 2016

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré budeme v Inštitúte ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov otvárať:

 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách
 • Mediátor
 • Manažment kvality v sociálnych službách
 • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA, ERGOTERAPIA
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Misijná a rozvojová spolupráca
 • Krízová intervencia
 • Resocializačná starostlivosť o osoby so závislosťou
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Terénna sociálna práca a streetwork
 • SOCIOTERAPIA v spolupráci so Spoločnosťou pre rozvoj sociálnej práce

Konferencia Výzvy 21. storočia: migrácia a ľudská dôstojnosť, sa koná 30. 11. 2016 v Banskej Bystrici

okt 7 2016

Cieľom konferencie je odborná diskusia v oblasti migrácie a jej zdravotných a sociálnych aspektoch, v oblasti dodržiavania ľudských práv a rešpektovania ľudskej dôstojnosti človeka, v oblasti nezamestnanosti, chudoby a zadĺženosti.

Tematické okruhy príspevkov:
1. smerovanie európskej migračnej agendy
2. príčiny a dôsledky migrácie
3. etika a kresťanská filozofia
4. humanistické aspekty ľudskej dôstojnosti
5. chudoba, nezamestnanosť, bezmocnosť – príčiny a jej dôsledky.

Konferencia Nová sociálna edukácia človeka V. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), sa koná 7.11.2016 v Prešove

okt 5 2016

Cieľ konferencie

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej len PBF) organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2016 v priestoroch PBF na tému Nová sociálna edukácia človeka V. Konferencia ponúka priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedeckovýskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe.

Cieľom konferencie je diskusia o zmysle a realite celoživotnej výchovy, vzdelávania a poradenstva, s dôrazom na sociálne aspekty a z pohľadu: teológie, antropológie, filozofie, kulturológie, psychológie, pedagogiky, andragogiky, sociológie, sociálnej práce, sociálnej politiky.

Medzipohlavné rozdiely správania žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania

sep 27 2016

Gender Differences of Lower Secondary School Students‘ Behaviours

Abstrakt: Prejavy školského správania sú podstatne ovplyvňované tým, ako žiak vníma druhých žiakov v triede, alebo ako prežíva realizáciu aktivít v školskom prostredí. Táto štúdia sa zameriava na prejavy školského správania dievčat a chlapcov. Prostredníctvom upraveného škálového dotazníka (Mezera, 1999, 2000) sa vykonával zber dát na vzorke 105 žiakov 9. tried bežných základných škôl. Analýza sa zakladala na troch premenných: Sociabilita, Negativizmus, Emočná labilita. Rozdiely boli zistené medzi dievčatami a chlapcami v premennej Emočná labilita a Negativizmus, kde dievčatá skórovali signifikantne vyššie v premennej Emočná labilita, a chlapci v premennej Negativizmus.
Kľúčové slová: emočná labilita, negativizmus, sociabilita, školské správanie

Abstract: Students’ school behaviors demonstrations are significantly influenced by the how students perceive other students in a class; or how students experience the participating in activities in the school environment. The present study describes the behavior demonstrations of girls and boys at school. The data were collected through adapted scale questionnaire (Mezera, 1999, 2000). The research sample consisted of 105 students in 9th grade of Slovak mainstream primary schools. The analysis of results is based on following three variables: Sociability, Negativism, Emotional lability. There were found differences between girls and boys in the variable Emotional lability and Negativism; girls scored higher within the variable Emotional lability, while boys reached higher score in the variable Negativism.
Key words: emotional lability, negativism, sociability, school behaviors

Problematika podporných skupín príbuzných osôb so syndrómom demencie v medzinárodnom kontexte

sep 23 2016

Support groups for relatives of people with dementia syndromes in an international context

Abstrakt: Podporné skupiny poskytujú priestor pre vzájomné diskusie, rozhovory, edukáciu a výmenu skúseností skupiny osôb s rovnakým problémom. Príspevok analyzuje podporné skupiny príbuzných osôb s ochorením demencie rôzneho typu etiológie v medzinárodnom kontexte. Alzheimerova choroba ako jedna z možných foriem demencie sa stáva reálnou hrozbou pre jednotlivé štáty sveta a to z niekoľkých dôvodov. Kognitívny úpadok týkajúci sa jedného člena rodiny vplýva výrazne na celkové sociálne fungovanie celej rodiny. Záťaž často zostáva na pleciach blízkych príbuzných, ktorí preberajú na seba rolu rodinného opatrovateľa. Príspevok približuje problematiku podporných skupín, ich význam pri poskytovaní sociálnych služieb ako doplnkovej služby a intervencie pri prevencii syndrómu vyhorenia rodinného opatrovateľa.
Kľúčové slová: podporná skupina, demencia, medzinárodný kontext

Abstract: Support groups provide people facing similar problems with a space for discussions, talks, education and for sharing their experiences. This paper studies support groups for relatives of people with various forms of dementia from an international perspective. For several reasons, Alzheimer’s disease – one possible form of dementia – is becoming a threat in the individual countries. The decrease of cognitive skills in one family member greatly affects the social functioning of the whole family. The burden is often on the family members who assume the role of caregivers. The focus of this paper is on support groups as a supplement to the help and care services and on the importance of these groups in prevention of burn-out syndrome in family caregivers.
Key words: support group, dementia, international context

Konferencia pod názvom Príbehy žien, ktoré zažili domáce násilie (a odborníkov, ktorí im pomáhali), sa koná 29.9.2016 v Bratislave

sep 22 2016

Ženy, ktoré zažili domáce násilie sa často boja o ňom hovoriť. Hanbia sa za tú etapu svojho života a nechcú sa k nej vracať. Boja sa odhalenia identity. A tak ich príbehy ostávajú roztrúsené v spisoch množstva organizácií – v každom kúsok. Ale je veľmi dôležité aby odborníci mali spätnú väzbu. Aby sa dokázali pozrieť nielen na „svoju“ prácu, ale aby vytvárali siete pomoci, aby komunikovali o metódach, a aby sa dokázali pozrieť aj na chyby, ktoré pri snahe pomôcť urobia. Podarí sa to vtedy, keď o probléme domáceho násilia budeme hovoriť otvorene...

Únia materských centier vás pozýva na interdisciplinárnu konferenciu pod názvom Príbehy žien, ktoré zažili domáce násilie (a odborníkov, ktorí im pomáhali)

Placebo jako opomíjená součást léčby

sep 21 2016

Lékaři i pacienti by se měli postupně naučit, že placebo je integrální a neoddělitelnou součástí lékařské praxe, že je základem jejího umění a povýšením její vědeckosti.
Jay Katz, 1984

Na počátku bylo slovo

Historie i současné chápání placeba a placebo efektu jsou plné omylů a mýtů. Od samého počátku. Všeobecně se ví, že slovo pochází ze 116. žalmu, který kněz a věřící zpívají při udílení svátosti umírajících, dříve svátosti posledního pomazání. Je to devátý verš a je prvním, který všichni opakují po předzpěvákovi. Méně již se ví, že svatý Jeronym, patron všech překladatelů, přestože se dopustil jen malého množství chyb, tento verš: אתהלך לפני יהוה בארצות החיים׃ do Bible přeložil nesprávně1. Místo odpovídajícího, „Ambulabo coram Domino in regione vivorum,“ (Budu kráčet před Hospodinem v krajině živých), zakotvil do Vulgaty na mnoho století text: „Placebo Domino in regione vivorum“ (Bohu se zalíbím v krajině živých). Tak se dostal pojem placebo na svět a navzdory dodatečné opravě biblického textu zde už zůstal.

První význam, který pojem placebo dostal, bylo označení osob, jež se zúčastňovaly pohřbů v roli naříkajících s nadějí, že za to dostanou nějakou odměnu, v nejhorším alespoń najíst a napít. Netěšily se dobré pověsti a jeden takový nesympatický charakter zachytil též Geoffrey Chaucer v Canterburských povídkách.

XIX World Congress of Social Educators, Brazil 10th – 12th April 2017

sep 21 2016

The Sao Paulo State's Social Educators Association - AEESSP will organizate, at UNICAMP - Campinas' State University, in april 2017, from the 10th to the 12th, the AIEJI's XIX World Congress of Social Educators, following the historical series of International Association of Social Educators - AIEJI Congresses held by its associated members.

This will be a strategic moment to social educators from Brazil and Latin America to meet colleagues from other places in the world to debate the pathways of a profession and a research, educational and practical field, that aim to build a more fair, equal and just society. In a context where we worldwide are pushed to critically reflect aiming to deepen our ethical, theoretical and methodological background, to work on a practice that needs to redefine itself in function of the transitory moment that contemporary society crosses. This congress will be a special opportunity to join some of the most important thinkers on social education, popular education and non formal education and agents in daily processes of social transformation that by acting in the cracks of the system build surviving and resistance strategies for those people that are placed at the margin of our main economic system. And we must do it together.

Sborník z konference Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje), 6.4.2016 Praha (PDF)

sep 20 2016

MÁTEL, Andrej, PAVELKOVÁ, Jaroslava, JANECHOVÁ, Lucia (eds.). Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje). Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. 320 s. ISBN 978-80-906146-8-0. (CD-ROM)

Mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy sociální práce (Česko – slovenské perspektivy rozvoje), se konala 6.4.2016 v Praze.

Duše v břiše

sep 20 2016

Výzkum střevního mikrobiomu v poslední dekádě doslova explodoval. Gastrointestinální trakt (GIT) byl dlouho považován pouze za trávící orgán, nové technologie nás přivedly k poznání, jaký dopad má střevní mikrobiom na naše zdraví a nemoci. Víme o jeho úloze v metabolismu, imunitním systému a o jeho vlivu na chování.

Víme také o jeho změnách po porodu, změnách přicházejících s věkem v průběhu života, změnách souvisejících s charakteristikami prostředí, se stresem, se zdravotním stavem a s podávanými léky. Je toho dost, co o něm víme a nepochybně mnohem víc je toho, co o něm ještě nevíme. (1, 2)

Příčina únavového syndromu leží ve střevním mikrobiomu

sep 20 2016

Únavový syndrom a fibromyalgie jsou jako dva ušpinění sirotci, ke kterým zaujímá čistotná medicínská společnost velmi odtažitý postoj. Do diagnostických klasifikačních systémů chvíli patří, chvíli nepatří, hledání jejich etiopatogeneze se odvíjí od lokálního nacionálního folkloru. V Německu se lékaři cíleně zaměřují na kardiovaskulární systém, ve Francii na játra, v USA na předpokládanou poruchu imunity a v Anglii na psychosomatiku. Ale již před několika roky zazněla z Austrálie myšlenka, že příčinu je nutné hledat ve střevech (1).

S objevením významu střevního mozku (gut brain) a střevního mikrobiomu, je nejen možné, ale patrně účelné, se k této nosné myšlence vrátit. Je tu pro to někololik pádných důvodů. Střevní mozek je reprezentován rozsáhlými nervovými pleteněmi ve střevní stěně a obsahuje nejméně stejný počet neuronů, jako celá mícha. Na něj je obousměrnými komunikačními kanály navázán imunitní systém a neméně pevná je i spolupráce se střevním mikrobiomem. Ten má za úkol nejen zpracování potravy, účast na imunitě, ale také výrobu mnoha molekul nezbytných pro metabolismus, imunitu i aktivitu centrálního nervového systému (CNS). Zde vzniká většina z celkové produkce neurotransmiterů. Spojení s CNS je jednak cestou nervus vagus, jednak přímé prostřednictvím molekul uvolňovaných do krevního oběhu, jednak zprostředkovaně přes vazby na imunitní systém.

Medzinárodné normy alebo ako to pri písaní nepokazíte

sep 19 2016

International Standards or How You Can´t Do It Wrong When You Writing

Abstrakt: Prehľadový príspevok slúži ako metodické usmernenie pri tvorbe rôznorodých odborných textov v prípade, že autor nemá k dispozícií požiadavky k formálnej úprave od univerzity, organizátora či vydavateľa napríklad pre svoju záverečnú prácu, vedeckú štúdiu, odborný článok či konferenčný príspevok. V príspevku je zameraná pozornosť na charakteristiku techník citovania ako aj spôsoby zápisu údajov v bibliografických odkazoch a ich príklady, a to na základe medzinárodných noriem pre citácie a bibliografické odkazy ISO. V poslednej časti sa príspevok zameriava i na charakteristiku jedného z medzinárodných štandardov pre štruktúru vedeckých článkov pod názvom IMRaD.
Kľúčové slová: Citácia, normy ISO, parafráza, štandard IMRaD, technika citovania.

Abstract: This overview contribution serving as a methodical regulation ate the creating process of various specialised texts if the author does not have requirements for a formal editing from the university, organizer or publisher for their final thesis, scientific study or conference contribution. The contribution focuses attention on characterization techniques of citation as well as methods of creating bibliographic references and their examples, based on international standards for citations and bibliographic references ISO. The last part of the contribution focuses on the characteristics of one of the international standard for the structure of scientific articles IMRAD .
Key words: Citation, ISO Standards, Paraphrase , IMRaD Standard, Technique of Citation.

III. medzinárodná konferencia Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách, sa koná 10.-11.11.2016 v Michalovciach

sep 13 2016

Ciele konferencie

 • Výmena najnovších poznatkov komunitnej práce v oblasti starostlivosti o človeka.
 • Prezentácia výsledkov výskumov v predmetnej a príbuznej oblasti.
 • Smerovanie komunitnej práce zameranej na pomoc človeku v núdzi v súčasnosti (Slovensko aj zahraničie).

Tematické okruhy

 • Komunitná práca ako metóda sociálnej práce.
 • Súčasné trendy práce s komunitou.
 • Vízia komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Rola sestry v komunitnej starostlivosti.
 • Spiritualita ako významný prvok v komunite.