Sociálne služby

Sociálne aspekty kvality života imobilných seniorov v zariadení sociálnych služieb

sep 10 2015

Social aspects of quality of life of disabled elderly in social facilities

Abstrakt: Kvalita života staších ľudí je fenomén, determinovaný individuálnym subjektívnym pociťovaním ich vlastného systému hodnôt. U imobilných seniorov sa kvalita života vplyvom zdravotného postihnutia môže v niektorých aspektoch líšiť v prostredí, v ktorom existenčne žijú. Výskum bol realizovaný prostredníctvom štandardizovaného dotazníka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Pri skúmaní indikátorov kvality života bola použitá verzia WHOQOL-OLD v kombinácií so skrátenou verziou dotazníka WHOQOL-BREF. V štatistickom porovnaní boli zistené relevantné rozdiely vo vnímaní nezávislosti, v naplnení a sociálnom začlenení medzi imobilnými seniormi žijúcimi doma a seniormi žijúcimi v sociálnych zariadeniach. Z interpretácie výsledkov vyplýva, že znížená pohyblivosť u seniorov je významným atribútom, ktorý predstavuje významný vplyv na kvalitu života seniorov v sociálnom prostredí.
Kľúčové slová: Imobilní seniori. Kvalita života. Starnutie. Sociálne prostredie. Sociálne služby

Abstract: Quality of life of people is a phenomenon determined by individual subjective feelings nor their own system of values. The immobile seniors quality of life due to disability may differ in some respects in the environment in which they live existentially. The research was conducted using a standardized questionnaire, the World Health Organization (WHO). In examining the indicators of quality of life was used version of WHOQOL-OLD in combination with a shortened version of the questionnaire WHOQOLBREF. In the statistical comparison they were found relevant differences in the perception of independence in the fulfillment and social inclusion among seniors living at home and seniors living in social institutions. From the interpretation of the results that a reduced mobility in the elderly is a significant attribute that represents a major impact on the quality of life of senior citizens in the social environment.
Key words: Aging. Immobile seniors. Quality of life. Social environment. Social services.

Metodika riadenia rizík v sociálnych službách

apr 7 2015

Manažment rizík je súčasťou strategického riadenia aj plánovania každej úspešnej organizácie, nevynímajúc ani organizácie poskytujúcej sociálne služby. Manažment rizík máme spracovaný v učebných osnovách pre manažérov kvality z pohľadu riadenia kvality. Pracovný život v zariadeniach sociálnych služieb nám však ukazuje naliehavú potrebu prípravy a vzdelávania nielen top manažmentu v tejto oblasti, ale aj stredného a nižšieho odborného personálu, ktorý zodpovedá za príjem klienta, a alebo je v priamom kontakte s klientom.

Tou témou som sa začala zaoberať v roku 2010. Keď sme ju otvorili na odbornej konferencii v Skalici, dúfala som, že sa otvorí priestor pre odbornú diskusiu. Havarijné stavy v zariadeniach sociálnych služieb a z nich vyplývajúce riziká sa riešia priebežne podľa finančných kapacít poskytovateľov a samotných zriaďovateľov. Riziká môžu spôsobiť nielen škody na majetku, ale aj na živote. Cenu ľudského života definujeme ako peňažnú čiastku, ktorú je spoločnosť ochotná vynaložiť na záchranu ľudského života. (Procházková,2010) Často sa vyhovárame na to, že nie sú peniaze. Ale riadenie rizík nestojí a ani nepadá na financiách. Riadenie rizík je aj záležitosťou ľudských zdrojov. Tam, kde nevieme získať financie, tam je potrebné použiť odborné vedomosti, zručnosti aj spôsobilosť všetkých zúčastnených pracovníkov. Samotný zákon o sociálnych službách 448/2008 Z.z. nám predkladá povinnosť riadiť riziká. Naši dlhoroční klienti nás požiadali pripraviť vzdelávací modul k danej problematike.

Ponuka kurzov Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách na mesiac apríl 2015, Holíč

apr 7 2015

Dňa 6.2. 2014 bolo slávnostne otvorenie Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Otvorenie sa uskutočnilo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v nádherných historických priestoroch bývalej Holíčskej manufaktúry známej v regióne ako BESEDA. Prvé akreditované kurzy sa spustili v apríli 2014 a konali sa nielen v sídle Akadémie, ale Akadémia na kolesách vycestovala do zariadení sociálnych služieb cez celé Slovensko do všetkých samosprávnych krajov. V Akadémii pracujú lektori priamo z praxe - riaditelia, sociálni pracovníci, terapeuti a ďalší odborní pracovníci spolu s akademikmi vysokých škôl z odboru sociálna práca zo Slovenska a zahraničia.

Názov kurzu Cena za 1 účastníka v € Termín začatia kurzu
1. Sociálny manažment – organizácia práce v sociálnych službách 260 9.4.2015
2. Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách 140 10.4.2015
3. Zásady hygieny a epidemiológie 250 15.4.2015
4. Manažér kvality v sociálnych službách 650 16.4.2015
5. Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním 130 22.4.2015
6. Inštruktor odbornej praxe 190 23.4.2015
7. Projektový manažment 190 29.4.2015
8. Sociálna rehabilitácia 230 30.4.2015
9. Opatrovateľský kurz 210 23.4.2015

Ponuka kurzov Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách na mesiac apríl 2015, Janova Lehota

apr 1 2015

Dňa 6.2. 2014 bolo slávnostne otvorenie Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Otvorenie sa uskutočnilo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v nádherných historických priestoroch bývalej Holíčskej manufaktúry známej v regióne ako BESEDA. Prvé akreditované kurzy sa spustili v apríli 2014 a konali sa nielen v sídle Akadémie, ale Akadémia na kolesách vycestovala do zariadení sociálnych služieb cez celé Slovensko do všetkých samosprávnych krajov. V Akadémii pracujú lektori priamo z praxe - riaditelia, sociálni pracovníci, terapeuti a ďalší odborní pracovníci spolu s akademikmi vysokých škôl z odboru sociálna práca zo Slovenska a zahraničia.

Názov kurzu Cena za 1 účastníka v € Termín začatia kurzu
1. Sociálny manažment – organizácia práce v sociálnych službách 260 7.4.2015
2. Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách 140 8.4.2015
3. Zásady hygieny a epidemiológie 250 13.4.2015
4. Manažér kvality v sociálnych službách 650 14.4.2015
5. Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním 130 20.4.2015
6. Inštruktor odbornej praxe 190 21.4.2015
7. Projektový manažment 190 27.4.2015
8. Sociálna rehabilitácia 230 28.4.2015
9. Opatrovateľský kurz 210 21.4.2015

Reminiscence v konceptech péče o starého člověka v hlavní roli březnového vydání časopisu Sociální služby

mar 19 2015

Reminiscenční terapie (záměrné využívání vzpomínek v péči nebo při jiných cílených aktivitách se starými lidmi) se stále častěji objevuje v zařízeních poskytujících sociální služby. Pozitivní vliv této terapie na psychický, a s tím úzce související fyzický stav, je dnes již velmi dobře znám. Autorky prvního dílu článku Reminiscence v konceptech péče o starého člověka, Hana Janečková, Hana Čížková a Renáta Nentvichová Novotná, však nazírají na reminiscenci jako na součást všech velkých konceptů z oblasti péče o starého člověka. Ve svém odborném článku se věnují i Evropské reminiscenční síti a vývoji práce se vzpomínkami v České republice (reminiscence se v ČR objevila již na počátku 90. let). Autorky dále neopomíjejí ani terminologii, a v poslední části se tak zaměřují na ujasnění pojmů psychoterapie, reminiscenční terapie a reminiscence, čímž si otevírají cestu ke druhému dílu, jenž se bude věnovat vzpomínání s lidmi s demencí a jejich neformálními pečovateli.

Kvalita v sociálnych službách ako výzva

jan 29 2015

Abstrakt: Príspevok je zameraný na problematiku kvality v sociálnych službách a predstavenie programu Sekcie kvality v sociálnych službách , ktorý vychádza z cieľov Stratégie národného programu kvality SR na obdobie 2013-2016 pre sociálnu starostlivosť.
Kľúčové slová: Kvalita. Klient. Hodnotenie kvality. Sociálne služby.

Tak ako sa vyspelé demokratické štáty postupne humanizujú a obyvatelia zvyšujú nároky na zabezpečovanie ľudských práv, individuálnej a kolektívnej slobody, prestáva byť tematika kvality a jej zabezpečovania manažmentom výsadou vysoko sofistikovaných organizácií a firiem. Stále viac a viac preniká aj do spoločenských oblastí, kde nachádza veľmi dobré argumentačné zázemie vychádzajúce z etiky, humanizmu, prípadne z teológie.

Špecifické prvky kvality v zdravotnej starostlivosti

jan 29 2015

Abstrakt: Príspevok je zameraný na problematiku kvality zdravotnej starostlivosti v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb na Slovensku. Autorka sa 13 rokov venuje kvalite v sociálnych službách, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť. Zariadenia sociálnych služieb na Slovensku poskytovali zdravotnú starostlivosť svojim klientom bez legislatívneho zázemia a kontrolného systému zabezpečovania kvality. Preto tu vidíme priestor na oblasť zlepšovania.
Kľúčové slová: Kvalita. Pacient. Zdravotná starostlivosť.

Poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb nemožno od seba úplne presne oddeliť. V praxi poskytovania sociálnych služieb sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Pri poskytovaní sociálnych služieb prevádzkovatelia vykonávajú aj niektoré zdravotné výkony. Zákon o sociálnych službách umožňuje zariadeniam pre seniorov, zariadeniam opatrovateľskej služby, domovom sociálnych služieb a špecializovaným zariadeniam poskytovať zdravotné služby v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, čo niektorí prevádzkovatelia týchto druhov služieb aj využívajú. Iní pri zabezpečovaní ošetrovateľských úkonov spolupracujú s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Je tu však aj celá škála inej spolupráce so zdravotníckymi službami ambulantného alebo pobytového typu. Preto bude užitočné popísať aspoň základný rámec problematiky kvality z pohľadu zdravotníctva.

Ponuka práce pre ošetrovateľky, Nemecko

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) v spolupráci s organizáciou AWO a MPSVR organizuje pilotný spoločný projekt pre ÚPSVR. PONUKA PRÁCE JE V NEMECKU.

Jedná sa o prácu pre ošetrovateľky minimálne s ukončeným Bc. vzdelaním. Nemecký partner ponúka nové pracovné miesta v zariadeniach sociálnych služieb, v materských škôlkach a vybraných nemocniciach Bavorskej spolkovej republiky. Nejde o opatrovateľskú prácu, tak ako ju poznáme u nás. Zahraniční partneri si žiadajú odborný ošetrovateľský personál.

Vycestovanie je podmienené splnením odbornej kvalifikácie (vyššie uvedené ukončenie buď prvého, alebo druhého stupňa vzdelania). Dátum nástupu 1.5.2015 je z dôvodu prípravy uchádzača v nemeckom jazyku s odbornou terminológiou (4 mesiace) na úroveň znalosti nemeckého jazyka B2 . Jazyková a odborná príprava bude prebiehať v priestoroch Akadémie vzdelávania v Holíči (Bernolákova 4) po vykonaní vstupného testu a zaradenia do skupiny. Jazykový kurz je zdarma aj s ubytovaním. V prípade, že neskoro zareagujete na ponuku, je možné vytvoriť skupinu uchádzačov, ktorí nastúpia do zamestnania 1.8.2015.

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb Vás pozýva na deň otvorených dverí Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách dňa 6.februára 2015 v Holíči

jan 19 2015

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb Vás pozýva na deň otvorených dverí Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách dňa 6.februára 2015 o 10. hod. v Holíči, Bernolákova 386/4.

Dňa 6.2. 2014 bolo slávnostne otvorenie Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Otvorenie sa uskutočnilo pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v nádherných historických priestoroch bývalej Holíčskej manufaktúry známej v regióne ako BESEDA.

Prvé akreditované kurzy sa spustili v apríli 2014 a konali sa nielen v sídle Akadémie, ale Akadémia na kolesách vycestovala do zariadení sociálnych služieb cez celé Slovensko do všetkých samosprávnych krajov.

Uvedomujúci si skutočnosť, že sociálne služby sú finančne poddimenzované, rozhodli sme sa nastaviť kurzy tak, aby boli financovateľné. V Akadémii pracujú lektori priamo z praxe - riaditelia, sociálni pracovníci, terapeuti a ďalší odborní pracovníci spolu s akademikmi vysokých škôl z odboru sociálna práca zo Slovenska a zahraničia.

Výzvy pre manažment v multikultúrnom prostredí

dec 21 2014

Challenges in management in multicultural environment

Abstrakt: Príspevok ponúka prehľad dimenzií kultúry organizácie vo všeobecnosti a špecifikuje kultúrne vplyvy vo firemnom a sociálnom sektore. Na základe porovnaní poukazuje na tri dôležité oblasti pri manažmente rozvoja organizácií poskytujúcich sociálne služby.
Kľúčové slová: manažment, kultúra, organizácia, spoločnosť

Abstract: The paper offers an overview concerning cultural dimensions in organization in general, and specifies cultural impacts on commercial and social sector. Based on comparisons, the paper suggests three important areas in development management of organizations which provide social services.
Keywords: management, culture, organization, society

Služby krízovej intervencie na Slovensku

nov 16 2014

Abstrakt: Príspevok poskytuje analýzu novej doplnenej legislatívnej zmeny v zákone Slovenskej republiky o krízovej intervencii a službách krízovej intervencie. Ponúka teórie zvládania krízovej intervencie a vymedzuje jej ciele.
Kľúčové slová: krízová intervencia, kríza, sociálny pracovník

Abstract: Provides a picture of the new post by legislative changes in the law of the Slovak Republic on crisis intervention and crisis intervention services. Offers a theory of coping with crisis intervention and defines its objectives.
Key words: crisis intervention, crisis, social worker

Zborník z konferencie Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti (súčasný stav – nevyhnutnosť – perspektívy), Bratislava, 2014 (PDF)

nov 4 2014

Názov zborníka: Občianske poradenstvo – účinná pomoc spoločnosti
(súčasný stav – nevyhnutnosť – perspektívy). Medzinárodná vedecká konferencia sa konala v Bratislave dňa 13.3.2014.
Editor zborníka: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

Občianske združenie Prijatie a jeho humanitné poslanie: pomoc mládeži

júl 6 2014

Civic Association Prijatie and its Humanitarian Mission: Helping Young People

Abstrakt: Hlavnou prioritou tohto článku je priblížiť verejnosti činnosť občianskeho združenia Prijatie v Spišskej Novej Vsi a najmä dôležitú prácu zamestnancov, ktorých cieľom je pomôcť mládeži s riešením sociálnych problémov. Výsledkom realizovaného prieskumu je zistenie, že občianske združenie ponúka mládeži vysoko kvalifikovanú odbornú pomoc, avšak kvôli nedostatku financií musí tieto služby poskytovať len v obmedzených priestoroch. Občianske združenie je svojou činnosťou veľkým prínosom pre spoločnosť a najmä pre problémovú mládež, ktorej venuje dostatok času a pomáha jej k zlepšeniu zdravotného stavu a usmerňuje ju k zdravému životnému štýlu.
Kľúčové slová: Činnosť mimovládnych neziskových organizácií, Mimovládne neziskové organizácie, Mládež, Pomoc mládeži, Sociálne problémy mládeže, Tretí sektor

Abstract: The main priority of this article is to present to the public activities of the civic association adoption and in particular the important work of employees whose aim is to help solve social problems of youth.When the thesis’ outcomes are looked up closely, it is seen that youth civic association offers to youth a highly qualified professional help, but because of lack of finances it must provide these services in limited areas. The civic association represents a great benefit for society, and especially for problematic youth. The association inscribes enough time to youth and helps to improve the health and directs it to a healthy lifestyle.
Key words: Activities of NGOs, Help Youth, NGOs, Social problems of Youth, Third sector, Youth

Služby nízkoprahového programu CIRKUS Združenia STORM

jún 23 2014

Low-threshold services of program CIRKUS of Zdruzenie STORM

Abstrakt: Príspevok ponúka náhľad na fungovanie občianskeho združenia Združenie STORM pôsobiaceho vo viacerých mestách západného Slovenska mimo Bratislavy. Venuje sa charakteristike vybraných služieb poskytovaných v programe CIRKUS, ktoré je možné realizovať aj v iných programoch a projektoch neštátneho, ale aj štátneho sektora.
Kľúčové slová: Harm Reduction. Nízkoprahovosť. Prevencia. Združenie STORM.

Abstract: This article offers insight into the functioning of the civic association Zdruzenie STORM. Zdruzenie STORM works in several cities in western Slovakia outside Bratislava. The article characterics selected services provided in program CIRCUS, that can be implemented in other non-state programs and projects, as well as the public sector.
Key words: Harm Reduction. Low-threshold. Prevention. Zdruzenie STORM

Podujatie pod názvom Deň sociálnych služieb, 26.3.2014, Bratislava

feb 13 2014

Deň sociálnych služieb sa bude konať 26.3.2014
v Dome kultúry Zrkadlový Háj v Petržalke, Bratislava od 9 do 17 hodiny.

Cieľom podujatia je oboznámiť súčasných, ale aj budúcich klientov a ich príbuzných, o možnostiach sociálnych a zdravotných služieb v Bratislave, a predstaviť viaceré pobytové zariadenia a opatrovateľské a ošetrovateľské služby poskytované doma.

Na podujatí bude možnosť sa stretnúť so zástupcami poskytovateľov vybraných sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov v Bratislave a získať kontakty a informácie ako sa v prípade potreby uchádzať o služby.
Prezentované budú aj potreby a pomôcky, ktoré si bude možné aj zakúpiť.