Workshop III. Dolnokrupanské mediačné dišputy sa uskutoční 15. - 17. júna 2018 v Dolnej Krupej pri Trnave

apr 19 2018

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si vás pozvať na workshop pod názvom III. DOLNOKRUPANSKÉ MEDIAČNÉ DIŠPUTY, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. - 17. júna 2018 v priestoroch Vzdelávacieho a rozvojového strediska VŠZaSP sv. Alžbety v Dolnej Krupej pri Trnave.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Cieľom budú nielen prezentácie osobností slovenskej a českej mediácie „bez powerpointu a flipchartu“, ale aj možnosť kultúrno - športových aktivít v areáli strediska (bazén, tenis...), možnosť prehliadky tamojšieho klasicistického kaštieľa, spojeného s pobytom Ludwiga van Beethovena, večerné posedenia pri grile, výmena skúseností, kazuistík, resp. postrehov, rolových cvičení... Jednoducho by sme vás radi oslovili s programom, v ktorom bude popri zaujímavých informáciách pre výkon mediačnej praxe aj priestor pre POHODU, ODDYCH, RELAXÁCIU za účasti našich hostí – prezentátorov:
- Lenka Holá, jedna z najskúsenejších českých mediátoriek, ako pôsobí pedagóg na Univerzite Palackého v Olomouci, je spoluautorkou českého mediačného zákona, členka komisie pre štátne skúšky mediátorov ČR, autorka mediačných publikácii a organizátorka konferencii venovaných mediácii a alternatívnemu riešeniu sporov;
- Dušana Bieleszová, mediátorka so špecializáciou na školskú a rovesnícku mediáciu, autorka publikácii k tejto problematike, lektorka a trénerka mediačných kurzov;
- Mária Rusková, mediátorka, odborníčka v oblasti rozvoja a riadenia ľudského kapitálu, zameriava sa na oblasť rozvoja a osobnostného rastu, vrátane komunikačných, prezentačných, manažérskych a vyjednávacích zručností. Vo svojej lektorskej práci mapuje synergiu medzi mediáciou a personalistikou so zameraním na „mäkké nástroje“ mediačnej práce a psychologické aspekty mediačnej práce;
- František Kutlík, mediátor so špecializáciou na pracovnú mediáciu, interkultúrnu mediáciu a mediáciu v zdravotníctve. Aktuálne člen medzinárodného tímu pre prípravu projektu mediačného marketingu a behaviorálnych prístupov Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť (GR JUST) Európskej únie (2018-2019).

V mene organizačného tímu František Kutlík, odborný garant .

PROGRAM:

Piatok 15.6.2018
13,00 - 14,00 - príchod a ubytovanie účastníkov
14,00 – 17,30 - blok č. 1: LENKA HOLÁ, spoločné momenty práce českých a slovenských mediátorov, skúsenosti zo šiestich rokov účinnosti českého zákona o mediácii, špeciálne rolové cvičenia a analýza kazuistík, budúcnosť mediácie v československom prostredí.
18,30 - večera spojená s neformálnym posedením pri grile

Sobota 16.6.2018
9,00 - 12,30 blok č. 2 – DUŠANA BIELESZOVÁ - „ako som začala s mediáciou“, prečo práve školská a rovesnícka mediácia a perspektíva jej rozšírenia, prínos ostatnej novely mediačného zákona k výkonu mediácie, prezentácia vlastných kazuistík, možnosti zapojenie mediátorov do školskej a rovesníckej mediácie.
12,30 - 13,30 OBED
14,00 - 17,30 blok č. 3 – MÁRIA RUSKOVÁ – synergia medzi mediáciou a personalistikou, aplikácia skúseností z personalistiky pri typológii klientov, komunikácia, „workplace mediation“ a personalisti na pracoviskách, analýza mediačných prípadov s prienikom do práce s ľudským kapitálom.
18,30 -večera spojená s neformálnym posedením pri grile

Nedeľa 17.6.2018
9,00 – 12,30 blok č.4 – FRANTIŠEK KUTLÍK – mediácia ako podnikanie, marketing v mediácia, behaviorálna reklama, kontaktovanie klienta, promo mediácie a jeho formy, spolupráca s médiami a opinion leadrami.
13,00 UKONČENIE A VYHODNOTENIE WORKSHOPU, ODOVZDANIE CERTIFIKÁTOV, OBED

Všeobecné informácie:

Cena 3-dňového workshopu: 149,00 €, ktorá zahŕňa 2x ubytovanie v dvoj/troj lôžkových izbách, plnú penziu,ktorá začína 15.6. 2018 večerou (grilovanie) a končí obedom 17.6.2018.
Resp. varianty účasti na vybraných dňoch:
- piatok 15.6.2018 - cena 49,00 € zahŕňa posedenie pri grile
- sobota 16.6.2018 - cena 54,00 € zahŕňa obed a posedenie pri grile
- nedeľa 17.6.2018 - cena 49,00 € zahŕňa obed. POZOR!!! Pri zakúpení tohto bloku budete mať súčasne uhradenú platbu za povinné jesenné odborné školenie MS SR „PODNIKATEĽSKÉ A ADMINITSTRATÍVNE ASPEKTY MEDIAČNEJ PRAXE (AKO PODNIKAŤ V MEDIÁCII, VEDENIE DOKUMENTÁCIE A ARCHIVÁCIA V MEDIAČNOM PROCESE)“ ktorý je plánovaný na september - október 2018.

Ubytovanie a raňajky sú zabezpečené priamo v priestoroch Vzdelávacieho strediska s kapacitou 20 lôžok. Maximálny počet účastníkov, na každej prezentácii, je limitovaný počtom 30 osôb.
Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie workshopu z dôvodu nízkeho počtu prihlásených, zmenu termínu konania, resp. odmietnutie záujemcov prihlásených po naplnení maximálneho počtu účastníkov. Záujemcom, ktorí sa z týchto dôvodov workshopu nezúčastnia, bude zaplatený poplatok vrátený.

PrílohaVeľkosť
Prihlaska_workshop.doc18.5 KB