Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov v 1. polroku 2018

apr 7 2018

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
dovoľujem si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré plánujeme otvoriť v 1. polroku 2018:

  • Krízová intervencia
  • SOCIOTERAPIA v spolupráci so Spoločnosťou pre rozvoj sociálnej práce
  • Terapeutické techniky, moduly: ARTETERAPIA
  • Špecializované sociálne poradenstvo
  • Základný kurz Bazální stimulace v spolupráci s Institutom bazální stimulace ČR

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Informácie k jednotlivým akreditovaným programom:

SOCIOTERAPIA

Odborný garant: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.

Rozsah vzdelávania: 480 hodín (vzdelávanie sa bude realizovať v 3 dňových blokoch, celkovo 10 stretnutí)

Prvá časť vzdelávania: 04. - 06.06.2018
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 04.06.2018 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety, nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu vie využívať nové a efektívne prístupy, identifikovať potenciál sociálneho prostredia a využívať faktory sociálneho prostredia na zlepšovanie sociálneho fungovania a kvality života klientov. Získa odborné vedomosti z oblasti socioterapie s využitím sociologických, systémových, sociálno-ekologických a humanisticko-existenciálnych teórií. Získa zručnosti pre vedenie individuálnej, rodinnej, skupinovej a komunitnej socioterapie. Vie prakticky využívať interpersonálnu dynamiku s prihliadaním na intrapsychické procesy, stratégie a metódy alternatívneho riešenia konfliktov. Dokáže identifikovať a aktivovať zdroje klienta, jeho sociálneho okolia a využívať synergický efekt rodiny, skupiny a komunity.
Požadované vstupné vzdelanie a podmienky:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia alebo v inom študijnom odbore, ktorému zodpovedá výkon pomáhajúcej profesie resp. riadenie odborných pracovníkov,
- trojročná práca s klientom v pomáhajúcich profesiách,
- potvrdenie o absolvovaní supervízie pod vedením akreditovaného supervízora (minimálne 5 hodín),
- krátky vstupný pohovor.

Účastnícky poplatok: 95,00 Eur/jeden 3 dňový blok akcia 90,00 Eur*/jeden 3 dňový blok
Poplatok je možné hradiť v splátkach. Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Krízová intervencia

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni; 2 stretnutie 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 28. - 30.05.2018
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalšie termíny vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 28.05.2018 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety, nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu získa poznatky v oblasti sociálno-psychologických príčin a dôsledkov krízy, typológie krízových situácií a teoreticko-praxeologických východísk krízovej intervencie. Rozšíri si odborné, legislatívne a organizačné poznatky pri vykonávaní krízovej intervencie v zariadení na výkon rozhodnutia súdu. Prehĺbi si vedomosti ohľadom diagnostikovania a multidisciplinárnej intervencie v krízových situáciách vzhľadom na vybrané cieľové skupiny – deti, dospelé osoby ohrozené domácim násilí, hromadnými nešťastiami alebo humanitárnymi krízami. Pozná osobitosti poskytovania krízovej intervencie prostredníctvom telekomunikačných technológií. Vie operatívne identifikovať a komplexne posúdiť krízovú situáciu jednotlivca alebo rodiny a mieru jej ohrozenia; zaangažovať kľúčových aktérov pre operatívne riešenie krízovej situácie a použiť vhodné intervenčné nástroje pomoci. Osvojí si psychohygienické stratégie podpory krízového pracovníka.

Vstupné vzdelanie:
- minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, pedagogika, sociálna pedagogika, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika, verejná správa, andragogika, teológia.

Účastnícky poplatok: 250,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Terapeutické techniky, modul: ARTETERAPIA

Rozsah vzdelávania: 70 hodín (1 stretnutie 3 dni, druhé stretnutie 4 dni)

Prvá časť vzdelávania: 18. - 20.05.2018
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalší termín vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 18.05.2018 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety, nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

V prípade počtu min. 12 prihlásených osôb je možnosť otvoriť samostatný kurz aj v Poprade v termíne 13. - 15. 4.2018.

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou formou vzdelávania základné vedomosti o arteterapii a arteterapeutických technikách, ako aj základných pojmoch používaných pri ich využití. Poslucháči sa oboznámia s teoretickými rámcami arteterapie, prostredníctvom praktických cvičení bude poukázané na možnosti efektívneho využitia arteterapie v poradenskej a rezidenciálnej starostlivosti o klienta so sociálnymi problémami. Využitie arteterapie v sociálnej práci je prirodzené, sociálny pracovník môže v rámci svojho interaktívneho pôsobenia podporiť zabezpečenie pozitívnej zmeny u klienta so sociálnymi problémami.

Vstupné vzdelanie:
- minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Účastnícky poplatok: 260,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Špecializované sociálne poradenstvo

Rozsah vzdelávania: 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni)

Prvá časť vzdelávania: 18. – 20.06.2018
(na prvom stretnutí si účastníci dohodnú spoločne ďalší termín vzdelávania)

Začiatok vzdelávania: 18.06.2018 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety, nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Profil absolventa po ukončení: absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Vstupné vzdelanie:
Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Účastnícky poplatok: 490,00 Eur akcia 444,00 Eur* - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Základní kurz bazální stimulace

Rozsah vzdelávania: 24 hodín

Prvá časť vzdelávania: 21. - 23.5.2018

Začiatok vzdelávania: 21.5.2018 o 9,00 h

Miesto konania: Vzdelávacie a rozvojové stredisko bl. Matky Terezy IVSP pri VŠ ZaSP sv. Alžbety, nám. L. van Beethovena 555, Dolná Krupá

Podrobnejšie informácie o cieľovej skupine, obsahu vzelávania, získania kreditov a iné, je možné získať na:
http://www.bazalni-stimulace.cz/nabidka/kurzy/zakladni-kurz/

Účastnícky poplatok: 154,00 Eur - možnosť úhrady na splátky
Údaje potrebné k úhrade vzdelávania budú uvedené vo faktúre, ktorá bude vystavená po záväznom prihlásení (vyplnená návratka).

Všeobecné informácie

Počet prihlásených je limitovaný.
Minimálny počet účastníkov je 12 osôb.
Uhradený účastnícky poplatok sa v prípade Vašej neúčasti nevracia.
IVSP si vyhradzuje právo na zrušenie vzdelávania z dôvodu nízkeho počtu prihlásených, zmenu termínu konania, resp. odmietnutie záujemcov prihlásených po naplnení maximálneho počtu účastníkov. Záujemcom, ktorí sa z tohto dôvodu vzdelávania nezúčastnia bude ponúknutý náhradný termín alebo im bude zaplatený poplatok vrátený.
Stravné, cestovné, ubytovanie si hradí každý účastník vzdelávacej aktivity sám.

Vo vzdelávacom stredisku je možnosť ubytovania.
(http://www.prohuman.sk/vzdelavacie_a_rozvojove_stredisko_dolna_krupa)
Cena ubytovania: 15,00 Eur/osoba/noc

Ďalej je v stredisku možnosť prípravy alebo ohrevu stravy (vybavená kuchynka – varná kanvica, mikrovlnná rúra, sporák, riad ...), príprava kávy, čaju, občerstvenia...

Kontaktná osoba: PhDr. Adriana Mitasová - riaditeľka Vzdelávacieho a rozvojového strediska
mail: institut4@gmail.com

V prípade záujmu o niektorý z uvedených vzdelávacích programov je potrebné vyplnenú prihlášku (viď príloha) zaslať na mailovú adresu: institut4@gmail.com

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., riaditeľ IVSP

Viac informácií v prílohách:

PrílohaVeľkosť
IVSP_prihlaska_2018.doc57 KB
Ponuka_na_vzdelavanie_1_polrok_2018.pdf220.7 KB