Psychológia

ProSurvey - služba, ktorá Vám pomôže s výskumom

okt 9 2017

ProSurvey ponúka službu spracovania dotazníkov a výskumov podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.

Naše zameranie

1. Prieskumy k študentským záverečným prácam.
2. Prieskumy verejnej mienky, komerčné prieskumy a anketové sondáže.
3. Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie).

Obráťte sa na nás a pomôžeme vám ich zrealizovať.

Recenzia publikácie Nové výzvy v psychológii

okt 17 2017

Nové výzvy v psychológii / Jitka Prevendárová, Martin Kuruc, Štefánia Ferková, Lucie Poláková
Silůvky: Palma, 2017, ISBN 978-80-904620-0-7


Nová publikácia J. Prevendárovej a kol. sa venuje vybraným problémom z oblasti základných teoretických ale i aplikovaných psychologických disciplín. Nie je monotematická a jej ambíciou, ako naznačuje už názov, je sprostredkovať čitateľovi iný uhol pohľadu na psychologické aspekty ľudskej existencie, resp. poukázať na aktuálne problémy človeka, ľudstva a ponúknuť alternatívu. Čo teda spája na prvý pohľad nesúrodé kapitoly je záujem o človeka a jeho prežívanie.

Konferencia Mosty k rodine sa uskutoční 19.10.2017 v Banskej Bystrici

okt 16 2017

Ešte dnes sa môžete prihlásiť na odbornú konferenciu Mosty k rodine v Banskej Bystrici, ktorá sa uskutoční 19.10. Čakajú Vás prednášky a workshopy na témy:

• Odpustenie ako dôležitá súčasť pre osamostatnenie a plnohodnotný život (Jolana Nátherová - OZ Nádej deťom)
• Príznaky a limity detí so syndrómom FASD - poruchy fetálneho alkoholového spektra (MuDr. Jana Nosková)
• „Modriny na duši” ako komunikovať s dieťaťom, ktoré je obeťou násilia (Mariana Kováčová - Centrum Slniečko
• Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu (Monika Borišová - Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.)

Konferencia “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac”, sa koná 9.9.2017 v Žiline

okt 3 2017

Náruč – Pomoc deťom v kríze v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom Vás pozýva na celoslovenskú odbornú konferenciu zameranú na prezentovanie najnovších poznatkov a trendov v práci s deťmi ohrozenými násilím s názvom “Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac” ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2017 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja (Komenského 48, Žilina).

Sociálny pracovník / psychológ, Rimavská Sobota

Názov spoločnosti: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
IČO: 173 165 37

Stručná charakteristika spoločnosti:
Občianske združenie, ktoré prostredníctvom šiestich regionálnych pobočiek napĺňa svoju víziu: aby každé dieťa malo rodinu. Pracujeme s rodinami v kríze, snažíme sa predchádzať vyňatiu dieťaťa do detského domova, pracujeme s mladými dospelými po odchode z detského domova na ich zaradení do spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníkom pracujeme s deťmi v detských domovoch a pod.

Informácie o ponúkanom pracovnom mieste
Obsadzovaná pozícia: Sociálny pracovník/psychológ
Miesto práce: Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru: TPP
Termín nástupu: 1.11.2017
Termín uzávierky prijímania žiadostí: 5.10.2017
Ponúkaný plat (brutto): cca 790€

Možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií (recenzia)

júl 24 2017

Autorka: Lucia Drotárová
Vydavateľ: Nakladatelství Epocha, Praha
Rok vydania: 2016
Rozsah: 166 s.
ISBN: 978-80-7557-003-1.Na úvod štruktúra monografie

  1. Možnosti sociálno-psychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií.
  2. Problémy merania efektivity aktivít určených na rozvoj osobnosti študentov.
  3. Osobnostný rozvoj v rámci svojho vysokoškolského štúdia – čo si prajú študenti?
  4. Čo študenti skutočne potrebujú?
  5. Overenie možností sociálno-psychologickej podpory rozvoja tvorivosti študentov sociálnej práce.
  6. Metodické listy.
  7. Príklady kurzov.
  8. Zoznam bibliografických odkazov.
  9. Informácia o autorke.

Sú vo svete ľudia, ktorí vo svojich publikáciách preukazujú nadanie k tvorbe tým, že nielen dokážu prezentovať vlastné jedinečné videnie a pochopenie skúmanej reality, ale myslia predovšetkým na blaho druhých ľudí. Píšu pre povznesenie a úžitok mysle a ducha mnohých.

Radkin Honzák: Chytřejší mobil po ruce = hloupější mozek v hlavě

jún 26 2017

Rozprasení chytrých telefonů nás uvědlo do éry neuvěřitelných kontaktů. Jejich majitelé mohou být kdykoliv spojeni s kýmkoliv, psát si s přáteli, z postele zjišťovat kvalitu počasí nejen doma, ale třeba v Gronsku, sledovat on-line povstání v Tramtárii, hrát na burze, fandit svému mužstvu, nakupovat, nebo lovit partnerky a partnery všech ekonomických a morálních kategorií.

Průměrný majitel takového přístroje na něj klepne nejméně pětaosmdesátkrát za den, včetně toho, že je to jeho první aktivita po probuzení a poslední před usnutím. Devadesát procent vlastníků bez svého telefonu nevyjde z domu, viz konečně nový výklad symbolu K+M+B jako připomínky staříkům, aby měli klíče, mobil a brejle.

Chytré telefony nabízejí rozšíření běžných možností, zvýšení produktivity, úsporu času, nechlubí se ale tím, co svým majitelům berou. Například schopnost rychlého rozhodování v běžných situacích a obchodníci jsou málo až vůbec nadšeni tím, že zákazníci lomcující telefony daleko méně věnují pozornost pestrosti vystaveného zboží.

Radkin Honzák: Pravda a lež na emočních vahách; která z nich je kdy lepší?

jún 26 2017

Naše vědomí o světě a o nás v něm je udržováno a upřesňováno nekonečným tokem přicházejících informací, které vnímáme všemi smysly a zpracováváme převážně nevědomě a zčásti vědomě.

Není zprávy bez emočního náboje; pomněme, že údiv patří mezi šest základních emocí. Tatáž zpráva může mít a většinou také má různý emoční náboj podle příslušnosti k sociální skupině – od dyády po národ. Když „naši“ hráli 4:2, tak „jejich“ hráli 2:4 a „voni“ z toho budou mít menší potěšení než my. Radost je příjemnější než smutek. Jestli se to dalo čekat, budou emoce na obou stranách nižší intenzity, než když se to čekat nedalo.

Pojem emoce je odvozen od latinského e-motio, což znamená pohnutí. To můžeme zachytit na třech osách:
nabuzení --- útlum, přiblížení --- oddálení, spolupráce --- soupeření.
Když naši vyhráli, budeme my nabuzení, sdružíme se a budeme spolupracovat na oslavách, zatímco fanoušci soupeře budou skleslí, nebudou mít tendenci se sdružovat (ledaže by tragedie byla tak velká, že je srazí do houfu) a co se týká vzájemné aktivity, bude někde u bodu mrazu, neboť smutek je časem usebrání, přemítání a hledání.

Radkin Honzák: Knihy, které mohu doporučit

jún 26 2017

Alexandr Peškov, mladší generaci již neznámý, v encyklopediích však dosud dohledatelný jako Maxim Gorkij, pravil, že za všechno, co je v něm dobré, vděčí knize. A to netušil, jak dobrá kniha, kterou jsem napsal, se chystá. Bude se jmenovat Psychosomatická prvouka a když to všechno dobře vyjde, vyjde ještě letos. Do té doby je možné podívat se do knih, z nichž jsem ještě stačil něco opsat, nebo už nestačil, ale kdybych to byl stihnul, byl bych z nich také opisoval.

Abraham H. Maslow: Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. Holar, Brno, 2017
Originál tohoto (dobře přeloženého) textu vyšel v roce 1964, zčásti jako reakce na beznaděj a vnitřní pustotu, kterou nabízel tehdy vrcholící existencialismus, kdy „i většina učenců a umělců se aktivně podílela na úpadku humanistických hodnot“, zčásti jako syntéza poznatků o duchovních potřebách člověka a výsledek setkání s transpersonální psychologií a logoterapií. Maslow sám byl přesvědčený atheista a dalo mu určitou námahu vtěsnat nadpřirozené zážitky do pozitivistického psychologického rámce, označuje je však za něco nezbytného, co všem současným formám „netheismu“ chybí.

Pro něj to jsou „vrcholné zážitky“, prožitky celku, lásky, ale také sebenaplnění a odevzdání se, hold pravdě, spravedlnosti a dalším pozitivním hodnotám. Považuje je za fyziologické naplňování duchovních potřeb, jež v sobě skrývají jak přesah běžné existence, tak pocit jednoty s vyššími systémy, s vesmírem, zážitky, které byly v minulosti charakterizována jako vrcholné náboženské, extatické, aj.

Typy vzťahovej väzby a ich vplyv na psychický vývin detí

jún 23 2017

Effects of different types of attachment styles on children´s mental development

Abstrakt: V príspevku priblížime Bowlbyho teóriu vzťahovej väzby, ktorá vysvetľuje vplyv kvality vzťahu medzi dieťaťom a matkou v rannom veku na psychický vývin dieťaťa. Poukazujeme na podmienky nevyhnutné pre vznik bezpečnej a neistej vzťahovej väzby. Ďalej sa zameriavame aj na možné dôsledky bezpečnej a neistej väzby na kognitívny, emocionálny a sociálny vývin detí. V poslednej časti príspevku poskytneme možnosti prevencie vzniku neistej väzby a eliminácie jej negatívneho vplyvu na psychický vývin dieťaťa.
Kľúčové slová: vzťahová väzba, typy vzťahovej väzby, bezpečná väzba, neistá väzba, psychický vývin dieťaťa

Abstract: In this paper we focus on Bowlby´s attachment theory which explains the impact of early mother - child relationship on a child´s mental development. We point out the conditions necessary for forming secure and insecure attachment. We also focus on the possible consequences of secure and insecure attachment on children´s cognitive, emotional and social development. The last part of our paper provides opportunities to prevent formation of insecure attachment and to eliminate it´s negative impact on a child´s mental development.
Key words: attachment, types of attachment, secure attachment, insecure attachment, child´s mental development

Vedomie vlastnej účinnosti (sebaúčinnosť) žiaka v prostredí školy

jún 1 2017

Knowing the student's own efficacy (self-efficacy) in the school environment

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na koncept vedomia vlastnej účinnosti nazývaného sebaúčinnosť a prekladaného z anglického self-efficacy. V príspevku prepájame psychologický pojem do edukačnej reality. V teoretickej hladine rozoberáme tento pojem a uvádzame niekoľko výskumov zo zahraničia. Vo výskumnej časti sa zaoberáme skúmaním vzťahu medzi sebaúčinnosťou a školskou úspešnosťou žiakov.
Kľúčové slová: sebaúčinnosť, akademická sebaúčinnosť, školská úspešnosť, žiak, školská úloha

Abstract: The paper focuses on the concept of self-efficacy called self-efficacy and translated from English self-efficacy. In the paper, we link the psychological notion to educational reality. At the theoretical level, we are discussing this concept and presenting a few researches from abroad. In the research part we deal with the study of the relationship between the self-efficacy and school success of students.
Key words: Self-efficacy, academic self-efficacy, school success, student, school work

Konferencia Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií, 19.-20.10.2017, Košice

máj 11 2017

Interdisciplinárna konferencia Psychologické a sociálne aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií, sa koná 19.-20. októbra 2017 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Hlavné tematické okruhy:
Starostlivosť o seba: psychologické a sociálne kontexty
Psychologické aspekty vykonávania pomáhajúcich profesií
Vyhorenie, stres, únava z pomáhania a negatívne dôsledky pomáhania
Osobnostný rozvoj a pomáhajúca profesia

Starostlivosť o seba pri vyrovnávaní sa s negatívnymi dôsledkami v pomáhajúcich profesiách

máj 10 2017

Výskumný projekt Starostlivosť o seba pri vyrovnávaní sa s negatívnymi dôsledkami v pomáhajúcich profesiách iniciovala a realizuje Katedra psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a spolupodieľa sa na ňom Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Projekt, podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja SR (APVV), je plánovaný na obdobie rokov 2015 – 2019. Jeho základným cieľom je overiť vzťah starostlivosti o seba a negatívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií, ako aj zistiť, ktoré formy starostlivosti a ako môžu napomôcť skvalitneniu vykonávania pomáhajúcich profesií, a na výskumne podložených dôkazoch vytvoriť a overiť programy orientované na prekonávanie negatívnych dôsledkov pomáhania.

Sociálnopsychická adaptácia dospelých v sociálnom prostredí

máj 3 2017

Social - psychological adaptation of adults in the social enviroment

Abstrakt: Súčasnosť kladie nároky na široký diapazón schopností jednotlivých ľudí. V nebývalej miere a v masovom meradle sa do popredia dostala požiadavka zvyšovania schopností a kvality výkonov v rozmanitých druhoch činnosti, v komunikácii, vo vzťahoch. Je pravdepodobné, že súčasný spoločenský „tlak“ a stúpajúce požiadavky prostredia, na sociálnu a psychickú adaptáciu jednotlivcov, sa bude naďalej zosilňovať.
Táto skutočnosť vyžaduje vo zvýšenej miere rešpektovať osobnosť človeka, jej postavenie a prestíž v systéme vzťahov a činností v sociálnom prostredí. Je potrebné viac, než inokedy predtým, zaujímať sa o reálne možnosti jednotlivých osobností v rámci pripravenosti ľudí k riešeniu čoraz výraznejších protirečení medzi individuálnymi a spoločenskými, alebo skupinovými životnými záujmami. Mať na zreteli nielen pochopenie schopnosti adaptability, ale aj možností mobility a aktivizácie nových psychologických a sociálnych kompetencií človeka. V skúmaní osobnosti človeka je potrebné tiež prekonávať zjednodušené uvažovanie spôsobom redukcie človeka na fenomén iba ľudskej existencie alebo empirickej jednotliviny.
Kľúčové slová: Osobnosť. Sociálne prostredie. Sociálnopsychická adaptácia dospelých.

Abstract: Society and person´s individuality are subject to many new influences. However, not everything new brought along by recent times is good for people´s lives. In this study we shall point significance of the social-affective adaptation of adults,which can be facilitated also through specialized activities of supporting professions. In the prevention of social patological specialists face the challenge of identifying people´s psychical and social potential. And also, to outline the level to which adults in the system of manifold groups are able to adapt.The purpose of the research and knowledge gained should be effort to develop and implement effective strategies for programmes and activities aimed at prevention, in order to prevent the occurence and possibly the spread of phenomena of social patological adaptation. It is important to sense the limits of individual´s social-affective ability to adapt with respect to deviation, as well as thein actual social and psychical compenence. With the aim of supporting adults´social and psychical defense mechanisms with respect to social and psychological adaptation.
Key words: Personality. Social environment. Social-psychical adaptation of adults.

24. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice u Šumperka 19. - 21.5.2017

feb 15 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, doktorandi a studenti,

letošní, 24. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí se bude opět konat ve Vernířovicích u Šumperka ve dnech 19. - 21. května 2017 v hotelu Reoneo.

I letos zařadíme do odborného programu studentskou sekci. Zveme proto kromě kolegyň a kolegů z ČR, SR, Polska a Velké Británie také doktorandy a studenty, kteří mohou na konferenci PZ prezentovat výsledky svých závěrečných vysokoškolských prací zaměřených na problematiku psychologie zdraví, výchovy ke zdraví i pozitivní psychologie.